Algemene Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE MOROCCANOIL® WEBSITES
LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DISCLAIMERS ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

(deze site"). Door deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken.

De Moroccanoil Websites (gezamenlijk de “Moroccanoil websites") beheerd door Moroccanoil Israel, Ltd. of haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen ("Moroccanoil”), bestaat uit verschillende websites en webpagina's. De Moroccanoil Websites worden u aangeboden onder de voorwaarde dat u de voorwaarden, bepalingen en mededelingen hierin zonder wijziging accepteert. Uw gebruik van de Moroccanoil Websites vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van een bepaald Moroccanoil website opgenomen in de Moroccanoil Het netwerk van websites kan ook onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die elders op die website worden uiteengezet (de "Aanvullende voorwaarden"). Bovendien, de Moroccanoil Websites kunnen zelf aanvullende voorwaarden bevatten die van toepassing zijn op bepaalde functies of aanbiedingen. In het geval dat een van de voorwaarden, bepalingen en mededelingen hierin in strijd is met de Aanvullende voorwaarden of andere voorwaarden en richtlijnen in een bepaalde Moroccanoil website, dan zijn deze voorwaarden van toepassing.

WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Moroccanoil behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen waaronder de Moroccanoil Websites worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot de kosten die zijn verbonden aan het gebruik van de Moroccanoil Websites. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van deze algemene voorwaarden.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE. BEPERKING VAN PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK.

Tenzij anders vermeld, is de Moroccanoil Websites zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen informatie, software, producten of diensten verkregen van de Moroccanoil Websites, tenzij dit gebeurt voor niet-commerciële doeleinden.

Elk ander gebruik van materialen op deze site, inclusief maar niet beperkt tot de wijziging, reproductie, distributie, herpublicatie, weergave of verzending van de inhoud van deze site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moroccanoil is ten strengste verboden.

Intimidatie op welke manier dan ook op een van de Moroccanoil Websites, ook via e-mail en chat of door obscene of beledigende taal, is ten strengste verboden. Nabootsing van anderen, waaronder a Moroccanoil werknemer, gastheer of vertegenwoordiger of andere leden of bezoekers op de Moroccanoil Websites zijn verboden. U mag niet uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren via de Moroccanoil Websites alle inhoud die smadelijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend is, of die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij schendt of anderszins aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden van of lid te worden van een andere commerciële online dienst of andere organisatie.

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN.

De volledige inhoud opgenomen in de Moroccanoil Websites, inclusief maar niet beperkt tot tekst, ontwerp, afbeeldingen, interfaces of code en de selectie en arrangementen daarvan, vallen onder het auteursrecht als een collectief werk onder de Amerikaanse en andere auteursrechtwetten, en zijn het eigendom van Moroccanoil. Het collectieve werk omvat werken waaraan een licentie is verleend Moroccanoil. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen (gezamenlijk de "Merken") zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van en eigendom van Moroccanoil, of andere respectieve eigenaren die hebben verleend Moroccanoil het recht en de licentie om dergelijke Merken te gebruiken.

KENNISGEVINGEN EN PROCEDURES VOOR HET MAKEN VAN CLAIMS VAN INBREUK OP AUTEURSRECHT.

Overeenkomstig Titel 17, United States Code, Sectie 512(c)(2), moeten kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht worden verzonden naar de aangewezen agent van de website.

ALLE ONDERZOEKEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR OF NIET VOLDOEN AAN DE VOLGENDE PROCEDURE ZULLEN GEEN REACTIE ONTVANGEN.

Moroccanoil respecteert de intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers en bezoekers hetzelfde te doen. Moroccanoil zal kennisgevingen van vermeende inbreuk verwerken en onderzoeken en zal passende maatregelen nemen onder de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke intellectuele eigendomswetten. Na ontvangst van kennisgevingen die voldoen aan de DMCA, Moroccanoil zal optreden om de toegang tot materiaal waarvan is vastgesteld dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten, te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken en zal optreden om elke verwijzing of link naar materiaal of activiteit waarvan wordt vastgesteld dat het inbreuk maakt, te verwijderen of de toegang onmogelijk te maken.

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef dit dan aan Moroccanoil de volgende informatie. Houd er rekening mee dat de Kennisgeving, om effectief te zijn, AL het volgende moet bevatten:

  1. een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;
  2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
  3. een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt, zich bevindt op de Moroccanoil websites;
  4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres en alle andere informatie die redelijkerwijs voldoende is om toe te staan Moroccanoil om je te contacteren;
  5. een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet;
  6. een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw Kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

Kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan:

PER POST:

Moroccanoil
Juridische afdeling
Ferrierstraat 5742
Montréal, QC. Canada H4P 1M7

PER FAX:

(514) 933 6998

VOORWAARDEN EN BEËINDIGING.

Deze algemene voorwaarden zijn op u van toepassing vanaf het moment dat u toegang krijgt tot de Moroccanoil Websites. Deze algemene voorwaarden, of een ervan, kunnen worden gewijzigd of beëindigd door Moroccanoil zonder kennisgeving op elk moment en om welke reden dan ook. Moroccanoil kan deze Voorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de op dat moment geldende Voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn. Bepaalde bepalingen van deze voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze site. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken, disclaimer, claims, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring, toepasselijke wetgeving, arbitrage en algemeen blijven na beëindiging van kracht.

GEBRUIKERSDEELNAME.

Moroccanoil kan en kan niet alle berichten en materialen bekijken die zijn gepost naar of gemaakt door gebruikers die toegang hebben tot de Moroccanoil Websites en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie en materialen. U erkent dat door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de Moroccanoil Websites, Moroccanoil treedt slechts op als een passief kanaal voor dergelijke distributie en neemt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de Moroccanoil Websites. Echter, Moroccanoil behoudt zich het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het vaststelt dat het (a) beledigend, lasterlijk of obsceen, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend is, (c) in strijd is met een auteursrecht, handelsmerk of; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) in strijd is met wet- of regelgeving of (e) beledigend of anderszins onaanvaardbaar is Moroccanoil naar eigen inzicht. Houd er rekening mee dat alle persoonlijk identificeerbare informatie die u plaatst of verzendt, zal worden behandeld door Moroccanoil in overeenstemming met Moroccanoil's Privacybeleid.

INSCHRIJVINGEN VAN GEBRUIKERS.

Met uitzondering van alle persoonlijk identificeerbare informatie die we van u kunnen verzamelen volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in ons privacybeleid, wordt al het materiaal, informatie of andere communicatie die u naar deze site verzendt, uploadt of plaatst ("communicatie") beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet- eigen. Moroccanoil heeft geen verplichtingen met betrekking tot de communicatie. Moroccanoil en de door haar aangewezen personen zijn vrij om de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarin zijn opgenomen, te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, op te nemen en anderszins te gebruiken voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden. Moroccanoil kan, maar is niet verplicht, gebieden op de Moroccanoil Websites waar gebruikers Communicatie verzenden of posten of uitsluitend met elkaar communiceren, inclusief maar niet beperkt tot chatrooms, bulletinboards of andere gebruikersforums, en de inhoud van dergelijke Communicatie. Moroccanoil, is echter niet aansprakelijk met betrekking tot de inhoud van dergelijke communicatie, ongeacht of deze al dan niet voortvloeit uit de wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins.

Recensies en andere door klanten gegenereerde inhoud.

Moroccanoil, rechtstreeks of via haar externe contractanten, kan alle inhoud die door klanten is gemaakt of anderszins wordt geleverd, verzamelen, ordenen en gebruiken Moroccanoil's website, sociale-mediadiensten en websites van derden, inclusief maar niet beperkt tot al het materiaal, tekst, video's, foto's, informatie, andere gegevens ingediend door klanten en/of meningen, product- of dienstbeoordelingen of recensies, artikelen , geschreven uitingen, in welke vorm of media dan ook, en/of werken van auteurschap gemaakt door de klant (naar dergelijke inhoud wordt gezamenlijk verwezen als "Door de klant gegenereerde inhoud" of "CGC").

Moroccanoil en elk van zijn externe contractanten mag de CGC gebruiken, overdragen, kopiëren, reproduceren, distribueren, in het openbaar uitvoeren, in het openbaar weergeven, digitaal uitvoeren, wijzigen, afgeleide werken van de CGC maken en anderszins elke CGC in alle media-indelingen gebruiken en commercieel exploiteren ("Toegestane Gebruiken"). Klant zal verlenen Moroccanoil en een van haar externe contractanten een niet-exclusieve, eeuwigdurende, herroepbare, wereldwijde, volledig betaalde, royaltyvrije licentie voor elk toegestaan ​​gebruik. Een dergelijke licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna zal worden ontwikkeld.

Subsidies van klanten Moroccanoil alle noodzakelijke rechten in en op de CGC, inclusief maar niet beperkt tot toestemmingen, toewijzingen, licenties, machtigingen en autorisaties van klanten (inclusief het afstand doen van morele rechten) die nodig zijn voor Moroccanoil en een van zijn externe contractanten om de CGC te gebruiken voor enig rechtmatig doel.

Noch Moroccanoil noch zijn externe contractanten zijn aansprakelijk voor enige CGC, en Moroccanoil's externe contractanten hebben het recht om CGC die onnauwkeurig, ongepast of anderszins niet in overeenstemming met de voorwaarden van dat platform of de toepasselijke wetgeving is, te bewerken of te verwijderen van elk van hun respectieve platformen ("Platform").

Klanten geven hierbij toestemmingen, autorisaties en licenties, indien van toepassing, vereist door toepasselijke wetgeving of voorwaarden en/of beleid van derden voor websites of applicaties (inclusief maar niet beperkt tot het Instagram Platform-beleid), voor Moroccanoil's overdracht naar en gebruik door Moroccanoilexterne contractanten van de klant van persoonlijke en persoonlijk identificeerbare informatie en eventuele CGC met als doel marketingtechnologie en aanverwante diensten te leveren, toepasselijke e-mails en aanbevelingen te verzenden, werking en verbetering van platforms van derden, gebruik van gerichte gedragsadvertenties en analyse en overdracht aan derden voor al deze doeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) op Moroccanoilintellectuele eigendom van externe contractanten, bewezen door of belichaamd in en/of gehecht/verbonden/gerelateerd aan een Platform (met uitzondering van de CGC en eventuele Moroccanoil intellectuele eigendom), inclusief maar niet beperkt tot alle onderliggende software, platforms, algoritmen, technologie, site-ontwerp, alle informatie, services, teksten, bestanden, platform- en productdocumentatie, video's, verschillende applicaties, sociale grafieken, organisatie, structuur, specificaties, applicatie " look and feel,” navigatie, functies en gerelateerde inhoud die kunnen worden gecreëerd in verband met het gebruik van of registratie op het Platform en/of ander eigendomsmateriaal zijn het eigendom van Moroccanoil's respectievelijke externe contractant en/of zijn respectieve gelieerde ondernemingen die alle rechten, titels en belangen in verband hiermee behouden.

Klanten geven hierbij toestemming (dwz opt-in) om post-sale e-mails te ontvangen die zijn verzonden door Moroccanoil (via zijn externe contractanten als louter doorgeefluik) met herinneringen om beoordelingen in te dienen en met aanbevelingen en/of links naar goederen en/of diensten van derden, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Elke klant die de gebruikersinterface van een platform gebruikt, mag dit platform alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik gebruiken.

Klanten stemmen ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging, privacy en gegevensbescherming bij het gebruik van een van Moroccanoilmarketingtechnologie en gerelateerde diensten en/of platform van externe contractanten. Klant geeft toestemming voor Moroccanoil en een van haar externe contractanten om cookies of vergelijkbare technologieën op of via te gebruiken Moroccanoil's website.

Als een klant een beoordeling of enige andere door de klant gegenereerde inhoud die door een dergelijke klant is gemaakt, wil laten verwijderen, neem dan telefonisch contact met ons op via 1-888-700-1817 of via e-mail op info@moroccanoil.com, en we zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om het onmiddellijk te laten verwijderen.

LINKS VAN DERDEN.

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan deze site links bevatten naar andere sites op internet die eigendom zijn van en beheerd worden door externe leveranciers en andere derde partijen (de "externe sites"). Echter ook als de derde partij is aangesloten bij Moroccanoil, Moroccanoil heeft geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben, onafhankelijk van Moroccanoil. Moroccanoil heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze onafhankelijke beleidslijnen of acties en is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico. Links impliceren dat niet Moroccanoil sponsort, onderschrijft, is gelieerd aan of geassocieerd met, of is wettelijk gemachtigd om een ​​handelsmerk, handelsnaam, servicemerk, ontwerp, logo, symbool of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken dat wordt weergegeven op of toegankelijk is via dergelijke externe sites.

DISCLAIMER.

Moroccanoil geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze site of de inhoud van een site of externe sites.

Moroccanoil filtert geen advertenties of andere inhoud die kinderen kunnen bekijken via onze sites of "hot-linked" sites, en ze kunnen inhoud en materiaal van internet en/of advertenties ontvangen die ongepast zijn voor kinderen. We moedigen ouders en voogden aan om tijd online door te brengen met hun kinderen en om het gebruik van elektronische filtersoftware te overwegen.

Deze site en de materialen, informatie, diensten en producten op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en links, worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, Moroccanoil wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, afwezigheid van computervirussen en garanties die voortvloeien uit de handel of de uitvoering. Moroccanoil verklaart of garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die de site beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Moroccanoil geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van volledigheid, correctheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. De bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

In geen geval zal Moroccanoil aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, bestraffende, incidentele, voorbeeldige of gevolgschade, of welke schade dan ook, zelfs als Moroccanoil eerder op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of het nu gaat om een ​​actie op grond van een contract, nalatigheid of enige andere theorie, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de prestaties van de informatie, diensten, producten en materialen beschikbaar op deze site. Deze beperkingen zijn van toepassing ondanks het falen van het essentiële doel van een beperkt rechtsmiddel. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen toestaan ​​voor de duur van een impliciete garantie, of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

TOEPASBARE WETTEN.

Uw gebruik van The Moroccanoil Websites worden in alle opzichten beheerst door de wetten van de staat Californië, VS, zonder rekening te houden met bepalingen inzake rechtskeuze, en niet door het VN-Verdrag van 1980 inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. U stemt ermee in dat jurisdictie over en locatie in elke juridische procedure die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met de Moroccanoil Websites (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van Moroccanoil producten) zal worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in Los Angeles, Californië. Elke reden voor actie of claim die u heeft met betrekking tot de Moroccanoil Websites (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van Moroccanoil producten) moet binnen één (1) jaar na het ontstaan ​​van de claim of rechtsvordering worden aangevangen. Moroccanoilhet niet aandringen op of afdwingen van strikte uitvoering van enige bepaling van deze algemene voorwaarden mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de handelswijze tussen de partijen, noch de handelspraktijken zullen deze algemene voorwaarden wijzigen. Moroccanoil kan zijn rechten en plichten onder deze Overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving aan u overdragen aan een partij.

Moroccanoil verklaart niet dat materialen in de Moroccanoil Websites zijn geschikt of beschikbaar voor gebruik op andere locaties en toegang tot deze websites vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot deze site vanuit locaties buiten Californië, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. U mag de materialen niet gebruiken of exporteren in strijd met de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften. Elke claim met betrekking tot de materialen wordt beheerst door de interne materiële wetten van de staat Californië.

ARBITRAGE.

Door deze site te gebruiken, gaat u daarmee akkoord Moroccanoil, naar eigen goeddunken, kan van u verlangen dat u eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze Site, of deze Algemene Voorwaarden betreffende of, met inbegrip van geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op hun interpretatie, schending, nietigheid, ongeldigheid, niet-uitvoering of beëindiging, voorlegt, evenals geschillen over het opvullen van lacunes in dit contract of de aanpassing ervan aan nieuw ontstane omstandigheden, tot definitieve en bindende arbitrage onder de internationale arbitrageregels van de American Arbitration Association, door een of meer arbiters die zijn aangesteld in overeenstemming met de genoemde regels. Niettegenstaande deze regels wordt een dergelijke procedure echter beheerst door de wetten van de staat zoals uiteengezet in de vorige sectie.

Elke uitspraak in een arbitrage die ingevolge deze clausule is geïnitieerd, is beperkt tot geldelijke schadevergoeding en omvat geen bevel of instructie aan een andere partij dan de instructie om een ​​geldbedrag te betalen. Verder hebben de arbiter (s) geen bevoegdheid om punitieve, gevolg- of andere schade toe te kennen die niet wordt gemeten aan de hand van de feitelijke schade van de winnende partij in een arbitrage die is geïnitieerd onder deze sectie, behalve zoals vereist door de wet.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE MOROCCANOIL E-WINKEL

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DISCLAIMERS ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE Moroccanoil E-STORE (de "E-Store"). Hieronder staan ​​de voorwaarden van de overeenkomst tussen Moroccanoil ("Moroccanoil”) en de Koper (“Koper”) van alle producten via Moroccanoil's website (de "Site"). De koper wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen alvorens te bestellen:

INLEIDING

Koper stemt in met de algemene voorwaarden uiteengezet in dit Online Contract ("Contract") met betrekking tot de goederen en informatie die door of via de E-Store worden verstrekt. Dit contract vormt de volledige en enige overeenkomst tussen Moroccanoil en de Koper, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot de goederen en informatie verstrekt door of via de E-Store, en het onderwerp van dit Contract. De koper stemt ermee in dit contract te herzien alvorens iets te kopen en de aankoop van een goed wordt beschouwd als aanvaarding van dit contract.

INSTELLEN EN BETALEN

De koper verklaart en garandeert dat (i) de verstrekte creditcardgegevens waar, correct en volledig zijn en (ii) de door de koper gemaakte kosten zullen worden gehonoreerd door de creditcardmaatschappij van de koper en (iii) de koper zal de door de koper gemaakte kosten betalen op de bedragen die van kracht waren op het moment dat ze werden gemaakt, inclusief alle toepasselijke belastingen. De koper is verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt door het gebruik van het wachtwoord van de koper. Koper stemt ermee in zijn of haar wachtwoord geheim te houden en te informeren Moroccanoil binnen 24 uur na elke schending van dit Contract of ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord. Moroccanoil beschermt de Koper niet tegen ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord van de Koper.

COPYRIGHT

De inhoud, organisatie, verzameling, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie en andere zaken met betrekking tot de E-Store worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten), en het kopiëren, herdistributie, gebruik of publicatie door een Koper van dergelijke inhoud of een deel van de E-Store is verboden.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN WIJZIGEN

Moroccanoil behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle te koop aangeboden goederen uit de E-Store te verwijderen. Na kennisgeving gepubliceerd via de E-Store, Moroccanoil kan dit Contract of prijzen wijzigen en kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving een of alle aspecten van de E-Store stopzetten of herzien. Wijziging van dit Contract wordt geacht van kracht te zijn na publicatie in de E-Store met betrekking tot transacties die plaatsvinden na genoemde datum.

RECHT OM TE WEIGEREN

Moroccanoil behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service op elk moment te weigeren. De verkoop van goederen is afhankelijk van beschikbaarheid.

VRIJWARING

De koper stemt ermee in te vrijwaren, te verdedigen en vast te houden Moroccanoil en zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers vrijwaren van enige aansprakelijkheid, verlies, claim en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die verband houden met de schending door een Koper van dit Contract of het gebruik van de E-Store.

NIET-OVERDRAAGBAAR

Het recht van de Koper om de E-Store te gebruiken is niet overdraagbaar en is onderworpen aan eventuele limieten die zijn vastgesteld door Moroccanoil of door de creditcardmaatschappij van de koper.

VRIJWARING

De goederen die via de e-store worden aangeboden, worden geleverd "zoals beschikbaar" en alle garanties, expliciet of impliciet, worden afgewezen (inclusief maar niet beperkt tot de disclaimer van impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel). De enige en volledige maximale aansprakelijkheid van Moroccanoil, om welke reden dan ook, en het enige en exclusieve rechtsmiddel van de koper voor welke oorzaak dan ook, is beperkt tot het bedrag dat door de koper is betaald voor de specifieke gekochte artikelen. Moroccanoil en een van haar gelieerde ondernemingen, dealers of leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief schade voor verlies van zaken, winstderving, rechtszaken en dergelijke), ongeacht of deze is gebaseerd op contractbreuk, schending van garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. De hierboven uiteengezette beperkingen van schadevergoeding zijn fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen Moroccanoil en koper. Deze e-store en goederen zouden niet worden geleverd zonder dergelijke beperkingen. Sommige staatsstatuten kunnen van toepassing zijn met betrekking tot beperking van aansprakelijkheid.

BESTELLING BEVESTIGING & VERZENDING

Nadat de bestelling van de koper is geplaatst, wordt er een pagina weergegeven die bevestigt dat de bestelling is ontvangen. Kort nadat de bestelling is geplaatst, wordt er ook een e-mail naar de koper gestuurd ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Als er binnen 24 uur na indiening geen orderbevestiging binnenkomt, neemt de koper contact op met Moroccanoil Online klantenservice per telefoon op 1-888-700-1817 of via e-mail op info@moroccanoil.com Voor assistentie.

Moroccanoil bestellingen worden op werkdagen verzonden (maandag t/m vrijdag 8:30-17:30, met uitzondering van feestdagen). Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van autorisatie. Alleen geautoriseerde bestellingen worden verwerkt en verzonden.

Als een bestelling niet is verzonden, verkeerd is verzonden, een product ontbreekt of een beschadigd of defect artikel bevat, neemt de koper contact op met Moroccanoil Online klantenservice per telefoon op 1-888-700-1817 of via e-mail op info@moroccanoil.com Voor assistentie.

Klanttevredenheid

Moroccanoil staat achter de kwaliteit van onze producten. Wij geloven dat we samen met onze klanten kunnen werken om van elke aankoop een positieve ervaring te maken. Als u niet tevreden bent met uw aankoop of als u zich zorgen maakt, volg dan de richtlijnen die worden beschreven in Moroccanoilhieronder het retour- en terugbetalingsbeleid.

Algemene voorwaarden voor online gekochte producten

Voor defecte artikelen

Als een in de E-Store gekocht product defect is, dient de klant contact op te nemen Moroccanoil Online Klantenservice per telefoon op 1-888-700-1817, of via e-mail op info@moroccanoil.com, binnen 30 dagen na ontvangst van het product. Om zijn verzoek te verwerken, zal de klant een gedetailleerde beschrijving van het defect, indien mogelijk foto's en het originele bestelnummer verstrekken. Moroccanoil zal het defecte artikel of onderdeel van het artikel (d.w.z. pomp) kosteloos vervangen. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om eventuele defecte producten bij de klant op te halen om de betreffende defecten verder te onderzoeken.

Niet tevreden met het product

Als een klant niet tevreden is met een aankoop in de E-Store, neemt de klant contact op met Moroccanoil Online Klantenservice per telefoon op 1-888-700-1817, of via e-mail op info@moroccanoil.com, binnen 30 dagen na ontvangst van het product. Moroccanoil biedt de klant een Moroccanoil Cadeaukaart voor het totale bedrag van het product exclusief verzendkosten en belastingen. Om zijn verzoek te verwerken, moet de klant het originele bestelnummer verstrekken en alle persoonlijke informatie bevestigen die nodig is om de GiftCard uit te geven. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om producten van de klant op te halen die als onbevredigend worden beschouwd.

Voor ontbrekende items in een bestelling

Als een klant onjuiste artikelen in zijn bestelling heeft ontvangen, neemt de klant contact op met Moroccanoil Online Klantenservice per telefoon op 1-888-700-1817, of via e-mail op info@moroccanoil.com, binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Moroccanoil stuurt de juiste producten onmiddellijk op en behoudt zich het recht voor om de producten die per vergissing zijn verzonden op te halen om ze terug te laten sturen naar het bedrijf.

Voor online gekochte stylingtools

BEPERKTE GARANTIE

Moroccanoil geeft een beperkte garantie voor elk van zijn stylingtools tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum ("Garantieperiode"), behalve voor de MO2000 Professional Series Toermalijn Keramiek Föhn, de Professional Series Titanium Keramiek Haardroger Hairstyling Iron, en de Professional Series Titanium Curling Iron waarvoor de garantieperiode twee (2) jaar is. Als we een geldige claim ontvangen, met de juiste documentatie van aankoop, met betrekking tot een Moroccanoil stylingtools die rechtstreeks bij ons of via ons geautoriseerde distributienetwerk zijn gekocht, zullen we naar onze keuze uw geretourneerde product repareren of vervangen door een product van gelijke of hogere waarde. Houd er rekening mee dat alle geautoriseerde retourzendingen op uw kosten naar ons moeten worden verzonden, tenzij anders geadviseerd. Deze beperkte garantie dekt geen producten die zijn verkocht door ongeautoriseerde dealers.

Deze beperkte garantie vervalt als het product is beschadigd door onredelijk gebruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing, normale slijtage of andere oorzaken die niet het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten.

Als een product defect is, neemt de klant contact op Moroccanoil Online Klantenservice per telefoon op 1-888-700-1817, of via e-mail op onlinestore@moroccanoil.com. Om zijn verzoek te verwerken, moet de klant een gedetailleerde beschrijving van het defect en een aankoopbewijs verstrekken.

Online bestellingen retourneren naar een winkellocatie:

Je mag online bestellingen niet retourneren bij winkels die verkopen Moroccanoil producten. Voor retourzendingen van producten die in salons zijn gekocht, zie ons retourbeleid in de winkel hieronder.

Artikelen die niet in aanmerking komen voor retournering of vervanging:

  • Cadeaubonnen
  • Producten beschadigd door normale slijtage (niet door de fabrikant veroorzaakte defecten)
  • Verzend- of bezorgkosten
  • GWP's en promotieartikelen 

Algemene voorwaarden voor producten die in de winkel zijn gekocht

Voor defecte artikelen

Moroccanoil biedt een beperkte garantie voor haar producten tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum ("Garantieperiode"). Als een product dat in een salon is gekocht defect is, moet de klant eerst contact opnemen met de plaats van aankoop voor assistentie. Als het probleem onopgelost blijft, neemt de klant contact op Moroccanoil Klantenservice per telefoon op 1-888-700-1817, of via e-mail op info@moroccanoil.com. Om zijn verzoek te verwerken, moet de klant de batchcode van het product, de plaats van aankoop, een gedetailleerde beschrijving van het defect, indien mogelijk foto's en een aankoopbewijs (in het geval van stylingtools) verstrekken. Moroccanoil zal het defecte artikel of onderdeel van het artikel (d.w.z. pomp) kosteloos vervangen. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om te verzoeken dat defecte producten worden teruggestuurd naar het bedrijf om de defecten in kwestie verder te onderzoeken.

Niet tevreden met het product

Als een klant niet tevreden is met een aankoop in een salon of een andere geautoriseerde detailhandelaar, neemt de klant contact op met de plaats van aankoop om een ​​retourzending of omruiling aan te vragen. Moroccanoil accepteert geen retourzendingen en biedt geen ruilingen aan voor producten die buiten de officiële instantie zijn gekocht Moroccanoil E-winkel. Retourneren en ruilen gebeurt naar goeddunken van de plaats van aankoop.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Moroccanoil behoudt zich het recht voor en de koper machtigt Moroccanoil, op het gebruik en de toewijzing van alle informatie met betrekking tot het gebruik van de E-Store door de Koper en alle door de Koper verstrekte informatie, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het materiële recht van de staat Californië, zonder rekening te houden met de beginselen van wetsconflicten, met dien verstande dat de verplichting tot arbitrage wordt beheerst door de Federal Arbitration Act, die elke wet die arbitrage beperkt, uitsluit, zoals als California Code of Civil Procedure ” §§ 1281.2, 1281.3 of 1281.4. Elke persoon of entiteit die partij is bij deze overeenkomst of onderworpen is aan de arbitragebepalingen van deze overeenkomst stemt in met de jurisdictie en locatie van de staats- en federale rechtbanken in Los Angeles, Californië.

Elke rechtsvordering van de Koper met betrekking tot de E-Store moet binnen 3 maanden na elke aankoop worden ingediend of voor altijd worden kwijtgescholden en verjaard. Alle acties zijn onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in de bovenstaande Disclaimer. De taal in dit Contract zal worden geïnterpreteerd als zijn eerlijke betekenis en niet strikt voor of tegen een partij.

GESCHILLEN

Alle gerechtelijke procedures die voortvloeien uit of verband houden met dit Contract zullen uitsluitend in de staat Californië worden gebracht en de Koper onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van genoemde rechtbanken en de Koper stemt in met extraterritoriale betekening van het proces. Mocht een deel van dit Contract ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan zal dat deel zo worden geïnterpreteerd dat het de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weerspiegelt, en de overige delen zullen volledig van kracht blijven. Voor zover iets in of verband houdt met de E-Store of Moroccanoil in strijd is met of niet in overeenstemming is met dit Contract, heeft dit Contract voorrang. Mislukking van Moroccanoil om enige bepaling van dit Contract af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling, noch van het recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen.

ERKENNING

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige afspraak tussen Koper en Moroccanoil met betrekking tot het gebruik van de E-Store en vervangt alle eerdere verklaringen of verklaringen.

BESTEL LIMIETEN

Online bestelde producten zijn niet voor wederverkoop. Als zodanig, Moroccanoil behoudt zich het recht voor om bestelhoeveelheden per artikel en de totale waarde van bestelde producten per dag en per maand te beperken.

VALUTA & VERKOOPBELASTINGEN

Alle prijzen in de E-store zijn in Amerikaanse dollars. Koper stemt ermee in dat alle bestellingen worden verzonden door Moroccanoil zijn onderworpen aan omzetbelasting, van toepassing in overeenstemming met de belastingcode van de staat waarnaar de bestelling wordt verzonden. De belasting wordt geschat op het moment dat een bestelling wordt geplaatst en een definitieve berekening van de werkelijke omzetbelasting wordt weergegeven op de e-mail met de orderbevestiging en de pakbon van de koper.

VEILIGHEID ONLINE

Creditcardgegevens die in de E-Store worden ingevoerd, zijn veilig en veilig met behulp van een VeriSign SSL-certificaat. Alle bestellingen die in de E-Store worden geplaatst, zijn gecodeerd, waardoor alle creditcardgegevens die op het moment van de bestelling worden ingediend, worden beschermd. Door gebruik te maken van de meest geavanceerde online beveiligingstechniek voor consumenten tot nu toe, Moroccanoil kan ervoor zorgen dat alle bestellingen veilig worden geplaatst. Als zodanig, Moroccanoil is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die verband houdt met creditcardfraude of diefstal.

INTERNATIONALE BESTELLINGEN

Momenteel, Moroccanoil verzendt strikt naar de aangrenzende 48 staten van de VS, plus Alaska en Hawaï. Zendingen naar Amerikaanse gebieden (zoals Puerto Rico en Guam) en de strijdkrachten zijn momenteel niet beschikbaar.

KLANTENSERVICE

Voor vragen over hoe te bestellen of de status van een bestelling kunt u contact opnemen met Moroccanoil Online Klantenservice per telefoon op 1-888-700-1817, maandag tot vrijdag 8:30-17:30, of via e-mail op online winkel@moroccanoil.com Voor assistentie.

MOROCCANOIL BEAUTY CIRCLE LOYALITEITSPROGRAMMA ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden uiteengezet in deze Loyaliteitsprogramma-overeenkomst (de "Loyaliteitsovereenkomst") zijn van toepassing op het lidmaatschap van de Moroccanoil Beauty Circle-loyaliteitsprogramma ("Programma"). Deelnemers aan het programma zijn onderworpen aan de hierin vermelde voorwaarden.

Uw inschrijving voor het Programma is uitdrukkelijk afhankelijk van uw naleving van deze Loyaliteitsovereenkomst. Door u aan te melden voor het programma, stemt u ("u" of "lid") ermee in dat u deze loyaliteitsovereenkomst hebt gelezen en begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze loyaliteitsovereenkomst, inclusief Moroccanoil's Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid, die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen, en om te voldoen aan alle toepasselijke Amerikaanse wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Loyaliteitsovereenkomst, wordt u geen Lid en beëindigt u uw lidmaatschap, indien van toepassing. Programmavoorwaarden zijn nietig voor zover wettelijk verboden. Belastingen kunnen van toepassing zijn indien wettelijk vereist. Uw inschrijving voor het Programma is onderworpen aan de huidige en toekomstige algemene voorwaarden van het Programma. Deze Loyaliteitsovereenkomst verandert op geen enkele manier de voorwaarden van enige andere overeenkomst die u met ons heeft. Als u niet akkoord gaat met gebondenheid aan deze loyaliteitsovereenkomst, het privacybeleid van onze website en de gebruiksvoorwaarden van onze website, kunt u zich niet inschrijven voor het programma.

1. LIDMAATSCHAP:  Het programma wordt aangeboden naar eigen goeddunken van Moroccanoil Israel Ltd. of haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen (“Moroccanoil" of wij"). Lidmaatschap staat open voor personen die legaal inwoner zijn van de Verenigde Staten (inclusief de grondgebieden en bezittingen) en ten minste 18 jaar oud zijn of meerderjarig zijn in het rechtsgebied waar het lid woont, afhankelijk van welke ouder is. Lidmaatschap van het programma is vrijwillig. Er is geen enkele aankoop of betaling vereist om u in te schrijven voor het Programma. Het Programma is alleen beschikbaar voor personen voor persoonlijk gebruik en is beperkt tot één account per persoon. Bedrijven, verenigingen of andere groepen mogen zich niet inschrijven voor het Programma. Medewerkers van Moroccanoil en hun personen ten laste komen niet in aanmerking voor deelname aan het programma. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om het aantal deelnemers aan het programma te beperken.

2. INSCHRIJVING VAN HET LIDMAATSCHAP: In aanmerking komende personen kunnen zich inschrijven voor het programma door een bezoek te brengen aan Moroccanoil.com (gezamenlijk de "Site"), een account aanmaken en deelnemen aan het Programma. Personen die al een account op de Site hebben, worden automatisch ingeschreven in het Programma. Mogelijk moet u uw volledige naam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres en andere soorten persoonlijke informatie opgeven en een wachtwoord maken om u te kunnen inschrijven. Zodra u deze informatie verstrekt, wordt u ingeschreven in het programma en krijgt u een ledenaccount. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de juistheid van uw accountgegevens en voor het indien nodig bijwerken ervan. Leden moeten de vereiste informatie verstrekken om te worden ingeschreven en om in aanmerking te komen voor voordelen en beloningen, zoals gratis geschenken bij aankoop ("Beloningen"). Er kan slechts één ledenaccount aan één e-mailadres worden gekoppeld. In het geval van een geschil over het eigendom van het ledenaccount, wordt het lid geacht de geautoriseerde accounthouder te zijn van het e-mailadres dat is opgegeven op het moment van inschrijving. Voor de toepassing van deze Loyaliteitsovereenkomst is de "geautoriseerde accounthouder" de natuurlijke persoon die is toegewezen aan het ingediende e-mailadres door een internetprovider, online serviceprovider of andere organisatie (bijv. Bedrijf, onderwijsinstelling, enz.) die is verantwoordelijk voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het ingediende e-mailadres.

3. DEELNAME:  Het programma is een beloningsprogramma waarvan de leden punten krijgen elke keer dat ze winkelen. U kunt punten ("Punten") verdienen voor elke dollar die u uitgeeft aan online transacties Moroccanoil.com, met uitzondering van federale, staats- en lokale belastingen, verzendkosten, personeelskortingen, aankopen via commerciële accounts, liefdadigheidsdonaties, retouren, terugbetalingen en artikelen die zijn gekocht met een cadeaubon, merchandise-tegoeden of beloningen of andere onderscheidingen ("in aanmerking komende aankopen" ). Om ervoor te zorgen dat uw aankoop in aanmerking komt voor het verdienen van Punten, moet u op het moment van aankoop zijn aangemeld bij uw Lidmaatschapsaccount; of geef uw identiteitsbewijs voor het programmalid (dat wil zeggen het e-mailadres dat u hebt geregistreerd voor het programma) wanneer u een in aanmerking komende aankoop doet. Als u artikelen van een in aanmerking komende aankoop retourneert, wordt het juiste aantal Punten automatisch van uw accountsaldo afgetrokken. Moroccanoil kan ook, naar eigen goeddunken, extra Punten verstrekken in verband met bepaalde transacties en promoties. U kunt Punten verdienen en programmaloyaliteitsniveaus bereiken door in aanmerking komende aankopen te doen of bepaalde andere programma-acties uit te voeren. Zodra u Punten hebt verdiend en een bepaald loyaliteitsniveau bereikt, komt u mogelijk in aanmerking voor bepaalde Beloningen die van toepassing zijn op dat niveau, die van tijd tot tijd kunnen veranderen en mogelijk in beperkte mate worden aangeboden. In aanmerking komende aankopen en andere mogelijkheden om Punten te verdienen en loyaliteitsniveaus van het Programma te bereiken, worden op de Site geplaatst of kunnen via andere media worden gepubliceerd (bijvoorbeeld in marketingcommunicatie en sociale media). Bezoek onze veelgestelde vragen voor meer informatie over het verdienen van punten en het bereiken van de loyaliteitsniveaus van het programma.

4. PUNTEN:  Punten hebben geen contante waarde, zijn niet verhandelbaar en kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld voor contant geld. Alleen het lid dat voor producten in een in aanmerking komende aankoop betaalt, kan punten of beloningen verzamelen. Punten vormen geen eigendom van enig lid of andere persoon en mogen niet worden verhandeld, geruild, verpand, geschonken, verkocht of anderszins tegen vergoeding worden overgedragen, behalve door Moroccanoil of zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Loyaliteitsovereenkomst, en elke ontvangst of gebruik van Punten die in strijd zijn met de voorwaarden hierin zullen dergelijke Punten ongeldig maken. Noch accounts, noch beloningen of punten kunnen worden gedeeld of gecombineerd. Verdiende punten komen niet in aanmerking voor inwisseling gedurende 72 uur nadat ze zijn toegekend. Punten kunnen niet worden gecombineerd of overgedragen naar een ander type Moroccanoil promotie of onderscheiding. Na 12 maanden inactiviteit kunnen punten vervallen. Inactiviteit wordt gedefinieerd als een periode waarin een lid geen punten verdient of geen punten inwisselt.

5. BELONINGEN EN INWISSELING:  Het aantal punten dat nodig is om een ​​beloning te verdienen, wordt bepaald door Moroccanoil naar eigen goeddunken en kan zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden gewijzigd. U kunt zien hoeveel Punten u heeft verzameld door u online aan te melden Moroccanoil account en het bezoeken van uw accountgegevens. U kunt Beloningen inwisselen door naar uw account te gaan op moroccanoil.com. Zodra u uw Beloning selecteert, ontvangt u een unieke code ("Code"), die u moet invoeren bij het afrekenen bij uw aankoop. Punten die worden gebruikt om een ​​beloning in te wisselen, worden afgetrokken van het totale aantal punten dat beschikbaar is in uw lidmaatschapsaccount. Punten kunnen niet worden gebruikt voor aankopen van Moroccanoil cadeaubonnen, liefdadigheidsartikelen, promotionele waardesets, omzetbelasting of verzendkosten. We behouden ons het recht voor om beloningen te wijzigen, hoe u punten verdient en elk programmaniveau bereikt en hoe we uw in aanmerking komende aankopen en andere programma-activiteiten evalueren en belonen. We behouden ons het recht voor om limieten te stellen aan het aantal aankopen of activiteiten dat in aanmerking komt voor het Programma of voor een bepaald niveau, het aantal of de soorten Beloningen die u kunt ontvangen of verdienen in een bepaald niveau, in een bepaalde periode of voor de duur van het Programma, of een combinatie daarvan. Beloningen kunnen alleen worden ingewisseld op de Site, tenzij uitdrukkelijk anders is geautoriseerd door Moroccanoil. U kunt Beloningen niet combineren met een andere kortingsbon of promotie. Beloningen kunnen niet worden ingewisseld of geretourneerd voor een ander product of een andere dienst of voor een geldelijke terugbetaling. De producten die beschikbaar zijn via het Programma zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag geen van de producten die u via het Programma koopt of anderszins van ons ontvangt, verkopen of doorverkopen. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de hoeveelheid van een bestelling die moet worden gevuld of een product dat naar ons eigen goeddunken kan leiden tot een schending van deze Loyaliteitsovereenkomst, te annuleren of te verminderen. De Beloningen en de Codes kunnen vervallen als het Lid ze niet binnen 12 maanden na uitgifte inwisselt.

6. COMMUNICATIE:  Als lid kunt u periodiek marketing-e-mails ontvangen van Moroccanoil over het programma. U kunt zich op elk moment afmelden voor de marketing-e-mails, maar er zullen nog steeds operationele e-mails naar u worden verzonden met betrekking tot uw lidmaatschap van het Programma. Voorbeelden hiervan zijn de welkomst-e-mail, Rewards-updates, enz.

7. BELONINGEN AANVULLENDE VOORWAARDEN: Moroccanoil behoudt zich het recht voor om elk aspect van het programma op elk moment met of zonder kennisgeving te annuleren, wijzigen of beperken. Het lidmaatschap van het programma kan op elk moment worden ingetrokken. Lidmaatschap is niet overdraagbaar. Elk misbruik van het programma, het niet naleven van de voorwaarden van het programma of elke verkeerde voorstelling van zaken kan ertoe leiden dat leden het lidmaatschap intrekken en dat dit van invloed is op het in aanmerking komen voor verdere inschrijving in het programma. Verder, Moroccanoil behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen aan te wenden, of deze nu wettelijk of billijk zijn, strafrechtelijk of civiel, in het geval dat een lid fraude pleegt met of misbruik maakt van het programma, zich niet houdt aan de voorwaarden van het programma of een verkeerde voorstelling van zaken geeft aan Moroccanoil. Programma-aankopen, zoals weergegeven in Moroccanoil gegevens, wordt als correct beschouwd en Moroccanoil behoudt zich het recht voor om de kwalificatie voor een transactie te bepalen en de Beloning op elk moment te corrigeren of aan te passen op basis van Moroccanoil registratie en berekening van rekeninginformatie. Moroccanoil is niet verantwoordelijk voor verloren communicatie of Beloningen als gevolg van een onnauwkeurigheid in of verandering van adres of andere contactgegevens. Het programma valt onder de wetten van de staat New York, VS, zonder rekening te houden met tegenstrijdige wetten en principes. Verder onderwerpen Leden van het Programma zich uitsluitend aan de jurisdictie van staats- of lokale rechtbanken in de staat New York voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit deze Loyaliteitsovereenkomst. Belastingen op beloningen kunnen van toepassing zijn indien wettelijk vereist. Alle belastingverplichtingen, inclusief openbaarmaking, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van het lid. Van tijd tot tijd worden beloningssaldi en -waarden bijgewerkt in het programma. Controleer uw accountgegevens voor het meest actuele puntensaldo. Moroccanoil kan naar eigen goeddunken afstand doen van de naleving van deze algemene voorwaarden en kan van tijd tot tijd promoties houden die extra voordelen bieden aan bepaalde leden. Niettegenstaande het voorgaande, Moroccanoilhet niet uitoefenen van een van zijn rechten uit hoofde van deze Loyaliteitsovereenkomst of het uitblijven van het afdwingen of uitoefenen van een van deze rechten houdt geen afstand in van dergelijke rechten. Als u zich zorgen maakt dat een aankoop of andere activiteit niet correct op uw account is toegepast, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen info@moroccanoil.com. Uw e-mail moet uw naam en e-mailadres bevatten dat aan het programma is gekoppeld, de datum van de programma-activiteit en het probleem dat u tegenkwam. Stuur voor meer informatie over het programma of uw lidmaatschapsaccount een e-mail naar info@moroccanoil. Com.

8. BEEINDIGING: Het Programma heeft geen vooraf bepaalde einddatum en kan doorgaan tot het moment dat Moroccanoil, kiest er naar eigen goeddunken voor om een ​​einddatum voor het Programma aan te wijzen. In het geval dat het Programma wordt beëindigd, Moroccanoil informeert u over de opzegdatum. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving het account van een lid te laten verlopen na een jaar inactiviteit van het account. Er zijn geen verlengingen, terugbetalingen in contanten of andere inwisselingen toegestaan ​​voor Punten die van een account zijn verwijderd op basis van inactiviteit. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om een ​​Account waarin Punten zijn verkregen als gevolg van frauduleuze activiteiten of technische storingen van welke aard dan ook, te deactiveren. Om een ​​account opnieuw te activeren, of als u de inschrijving voor het Programma wilt annuleren of wilt verzoeken om niet te worden gecommuniceerd, moet u dit melden Moroccanoil bij info @moroccanoil.com. Alle verzamelde punten gaan verloren als uw lidmaatschapsaccount verloopt of wordt geannuleerd, en u kunt geen resterende punten inwisselen voor beloningen.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN AANVULLENDE VOORWAARDEN:  DOOR IN TE SCHRIJVEN VOOR HET PROGRAMMA EN DE BELONINGEN IN TE VERWISSELEN, GAAT HET LID ERMEE AKKOORD DAT MOROCCANOIL EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN EN HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN (GEZAMENLIJK DE "VRIJGESTELDE PARTIJEN") ZULLEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID HEBBEN VOOR, EN ZULLEN DOOR LEDEN OF ENIGE PERSOON SCHADELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE LETSEL, VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF BESTRAFFENDE OF VOORBEELDSCHADE) AAN PERSONEN, INCLUSIEF PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN, OF EIGENDOMMEN DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF ONRECHTSTREEKS, UIT ELKE ONDERNOMEN OF VERLATEN ACTIE MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA, MET UITZONDERING VAN FOUTEN BIJ HET POSTEN VAN PUNTEN OP REKENINGEN. DE VRIJGESTELDE PARTIJEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR (A) VERLIES OF VERKEERDE RICHTING VAN OF VERTRAGING IN ONTVANGST VAN LIDMAATSCHAPSAANVRAGEN, GEGEVENS, CORRESPONDENTIE OF BELONINGEN; (B) DIEFSTAL OF ONGEAUTORISEERDE INWISSELING VAN KREDIETEN OF BELONINGEN OF GEBRUIK VAN EEN BELONING ALS GEVOLG VAN OMSTANDIGHEDEN WAAROP ONS OF ONZE VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN GEEN REDELIJKE CONTROLE HEBBEN; (C) EVENTUELE HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN DERDEN; OF (D ) ALLE FOUTEN DIE IN VERBAND MET HET PROGRAMMA ZIJN GEPUBLICEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT TYPOGRAFISCHE FOUTEN, FOUTEN IN DE BESCHRIJVING EN FOUTEN BIJ HET CREDITEREN OF AFSCHRIJVEN VAN CREDITS VAN LEDENREKENINGEN. WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OM ZONDER KENNISGEVING FOUTEN TE CORRIGEREN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE VRIJGESTELDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE VERTRAGING OF NIET-NATIONALE PRESTATIES ALS GEVOLG VAN OORZAKEN BUITEN ONZE CONTROLE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE HANDELINGEN VAN GOD, EN DADEN VAN OORLOG, NATUURRAMPEN, TERRORISME OF ENIGE HANDELINGEN NALATIGHEID VAN EEN DERDE.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, BEHALVE ZOALS SPECIFIEK ANDERS BEPAALD IN DEZE PROGRAMMAREGELS, WORDT ALLES MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA, INCLUSIEF DE SITE EN DE BELONINGEN, GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT , DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOEGESTAAN, DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

DEZE SECTIE BLIJFT BEËINDIGING VAN DE INSCHRIJVING VAN HET LID VOOR HET PROGRAMMA OVERLEVEN.

MOROCCANOIL AUTO-BEZORGINGSPROGRAMMA

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden”) voor ons Auto-delivery programma (“Automatische aanvulling”). Deze Voorwaarden zijn tussen u en Moroccanoil Israel Ltd. en/of zijn dochterondernemingen (“Moroccanoil”, “wij” of “ons”), en beheersen uw en onze respectieve rechten en plichten. De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Moroccanoil met betrekking tot het Auto-delivery-programma. Houd er rekening mee dat uw gebruik van de moroccanoil.com-website valt ook onder onze Algemene Voorwaarden en voorwaarden (link invoegen) en Privacy Policy, evenals alle andere toepasselijke voorwaarden, beperkingen en vereisten op de moroccanoil.com-website, die allemaal (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) zijn opgenomen in deze Voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen via ons Auto-delivery-programma, accepteert u deze voorwaarden, beperkingen en vereisten. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

Hoe werkt het:

Het Auto-delivery-programma omvat alle voordelen die vermeld staan ​​op de pagina met veelgestelde vragen, die deel uitmaken van deze voorwaarden. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om de automatische leveringsvoordelen, inclusief kortingsbedragen (indien van toepassing), verzendkortingen (indien van toepassing) en geschiktheid gebruikt om kortingsbedragen te bepalen, op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Alle wijzigingen zijn van toepassing op toekomstige bestellingen, ook voor huidige abonnees voor automatische bezorging.

Producten voor automatische levering

Het Auto-delivery-programma is beschikbaar voor select Moroccanoil producten verkocht via de moroccanoil.com-website. Onze automatische bezorging is alleen beschikbaar voor klanten die verzenden naar adressen op het vasteland van de Verenigde Staten. Uw deelname aan het Auto-delivery-programma is persoonlijk voor u en u mag uw deelname aan het Auto-delivery-programma of enige voordelen niet toewijzen of overdragen aan een derde partij zonder onze toestemming.

De voordelen van het programma voor automatische bezorging en eventuele tijdelijke speciale automatische bezorgingspromoties voor automatische bezorging die van kracht zijn, zijn alleen van toepassing op in aanmerking komende producten waarop het bericht voor automatische bezorging wordt weergegeven, en dan alleen als u de bezorgmethode voor automatische bezorging selecteert. Automatische bezorging is goed zolang de voorraad strekt. Speciale tijdelijke promoties voor automatische bezorging zijn alleen van toepassing tijdens hun ingangsdatums.

Alle retourzendingen onder het Auto-delivery-programma zijn onderhevig aan Moroccanoil's Teruggave- en retourbeleid. Ons Auto-delivery-programma is ongeldig waar het verboden is.

Betaling, Verlenging & Annulering

De totale kosten die voor elke bestelling met automatische bezorging in rekening worden gebracht via uw betaalmethode, zijn de kosten van het artikel op de dag dat de bestelling wordt verwerkt minus de korting voor automatische bezorging (indien van toepassing), plus eventueel toepasselijke omzetbelasting.  Moroccanoil cadeaubonnen mogen niet worden gebruikt als betaling voor bestellingen met automatische bezorging.

De kosten voor elke verzending van een Auto-delivery-item worden gefactureerd via de betaalmethode die is gebruikt om uw Auto-delivery-account aan te maken of zoals anderszins door u aangegeven. Als u de betalingsgegevens van uw Auto-delivery-account moet bijwerken, moet u uw Auto-delivery-bestelling annuleren en een nieuwe plaatsen.

Als uw automatische leveringsbestelling tijdelijk niet op voorraad is, sturen we u een e-mail om u hierop te wijzen en zullen we uw bestelling verzenden en uw betaalmethode in rekening brengen zodra deze weer op voorraad is. Als u uw bestelling tijdens deze periode wilt annuleren, volgt u de onderstaande annuleringsmethoden.

Uw automatische bezorging blijft van kracht totdat u deze annuleert. U kunt op elk moment annuleren via uw automatische bezorgpagina, die u kunt vinden door in te loggen op uw accountprofiel op moroccanoil.com of door te bellen Moroccanoilklantenservice op (1-888-700-1817). Annuleringen worden onmiddellijk van kracht, tenzij een dergelijke annulering minder dan achtenveertig (48) uur vóór de verzenddatum van het product wordt gedaan, in welk geval de annulering wordt verwerkt voor de volgende verzending. Als u de automatische bezorging voor een artikel annuleert en het vervolgens opnieuw activeert, is het mogelijk dat eventuele kortingen die op het automatische bezorgingsartikel worden toegepast, niet dezelfde korting zijn die van kracht was op het moment van de annulering. Als het kortingspercentage voor automatische bezorging voor het programma verandert of andere voordelen voor automatische bezorging veranderen, worden de nieuwe korting en/of voordelen toegepast op uw toekomstige verzendingen van dat artikel.

Door ervoor te kiezen deel te nemen aan ons Auto-delivery-programma en uw creditcardgegevens te verstrekken, stemt u in met de opslag van uw creditcardgegevens door Moroccanoil. Alle creditcardgegevens worden op de juiste manier gecodeerd, waardoor wordt verzekerd dat alle bestellingen veilig worden geplaatst. Als zodanig, Moroccanoil is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die verband houdt met creditcardfraude of diefstal.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Moroccanoil kan naar eigen goeddunken deze Voorwaarden wijzigen (inclusief alle toepasselijke voorwaarden, beperkingen en vereisten op de Moroccanoil.com-website), zonder kennisgeving aan u. Als een wijziging van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt bevonden, is die wijziging scheidbaar en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige wijzigingen of algemene voorwaarden. Uw voortgezette deelname nadat we deze voorwaarden hebben gewijzigd, houdt in dat u de wijzigingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen, moet u uw automatische bezorging annuleren.

Onderwijs altijd en overal

Krijg toegang tot inspirerende en educatieve video's, plus zelfstudie over kleurentheorie, producttoepassing, onze eigen technologie en meer. Vraag onze kleurexperts over alles wat met haarkleur te maken heeft! Beschikbaar voor iOS en Android mobiele apparaten en tablets.

VIND UW GEMEENSCHAP

@moroccanoilvoor