Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN MAROKKANOIL® WEBSITES
LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN AFWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

(deze site"). Door deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken.

De Moroccanoil-websites (gezamenlijk de "Moroccanoil-websites") die worden beheerd door Moroccanoil Israel, Ltd. of haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen ("Moroccanoil"), bestaan ​​uit verschillende websites en webpagina's. De Moroccanoil Websites worden u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Moroccanoil Websites vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van een bepaalde Moroccanoil-website die deel uitmaakt van het netwerk van Moroccanoil-websites, kan ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die elders op die website worden beschreven (de "Aanvullende voorwaarden"). Bovendien kunnen de Moroccanoil-websites zelf aanvullende voorwaarden bevatten die van toepassing zijn op bepaalde functies of aanbiedingen. In het geval dat een van de voorwaarden, bepalingen en mededelingen hierin in strijd is met de Aanvullende voorwaarden of andere voorwaarden en richtlijnen op een bepaalde Moroccanoil-website, dan prevaleren deze voorwaarden.

WIJZIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Moroccanoil behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Moroccanoil Websites worden aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Moroccanoil Websites. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze voorwaarden.

GEBRUIK VAN DE SITE. PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCILE GEBRUIKSBEPERKING.

Tenzij anders aangegeven, zijn de Moroccanoil-websites voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen informatie, software, producten of diensten verkregen van de Moroccanoil-websites wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken maken van, overdragen of verkopen van informatie, software, producten of diensten, tenzij dit wordt gedaan voor niet-commerciële doeleinden.

Elk ander gebruik van materiaal op deze site, inclusief maar niet beperkt tot de wijziging, reproductie, distributie, herpublicatie, weergave of verzending van de inhoud van deze site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moroccanoil, is strikt verboden.

Intimidatie op welke manier of in welke vorm dan ook op een van de Moroccanoil-websites, inclusief via e-mail en chat of door obscene of beledigende taal, is ten strengste verboden. Het is verboden zich voor te doen als anderen, waaronder een werknemer, gastheer of vertegenwoordiger van Moroccanoil of andere leden of bezoekers van de Moroccanoil-websites. U mag via de Moroccanoil-websites geen inhoud uploaden, distribueren of anderszins publiceren die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op de privacy- of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend is, of die een strafbaar feit, de rechten van een partij schenden of anderszins aanleiding geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. U mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden van of lid te worden van een andere commerciële online service of andere organisatie.

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN.

De volledige inhoud die is opgenomen in de Moroccanoil-websites, inclusief maar niet beperkt tot tekst, ontwerp, afbeeldingen, interfaces of code en de selectie en arrangementen daarvan, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Verenigde Staten en andere auteursrechtwetten, en is het eigendom van van Moroccanoil. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan Moroccanoil. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen (gezamenlijk de "Merken") zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van en zijn eigendom van Moroccanoil, of andere respectievelijke eigenaren die Moroccanoil het recht en de licentie hebben verleend om dergelijke Merken te gebruiken.

KENNISGEVINGEN EN PROCEDURES VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT.

In overeenstemming met Titel 17, United States Code, Sectie 512(c)(2), moeten meldingen van beweerde inbreuk op het auteursrecht worden verzonden naar de aangewezen agent van de website.

ALLE VRAGEN DIE NIET RELEVANT ZIJN OF NIET VOLDOEN AAN DE VOLGENDE PROCEDURE, KRIJGEN GEEN ANTWOORD.

Moroccanoil respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers en bezoekers hetzelfde te doen. Moroccanoil zal meldingen van vermeende inbreuken verwerken en onderzoeken en passende maatregelen nemen onder de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) en andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Na ontvangst van kennisgevingen die voldoen aan de DMCA, zal Moroccanoil optreden om materiaal waarvan wordt vastgesteld dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken en zal optreden om elke verwijzing of link naar materiaal of activiteit te verwijderen of de toegang onmogelijk te maken. dat inbreukmakend wordt bevonden.

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verzoeken wij u de volgende informatie aan Moroccanoil te verstrekken. Houd er rekening mee dat de kennisgeving, om effectief te zijn, ALLE van het volgende moet bevatten:

  1. een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht dat naar verluidt is geschonden;
  2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
  3. een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich bevindt op de Moroccanoil-websites;
  4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres en alle andere informatie die redelijkerwijs voldoende is om Moroccanoil in staat te stellen contact met u op te nemen;
  5. een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet;
  6. een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

Kennisgevingen van beweerde inbreuk op het auteursrecht moeten worden gericht aan:

PER POST:

Moroccanoil
Juridische afdeling
5742 Ferrierstraat
Montréal, QC. Canada H4P 1M7

PER FAX:

(514) 933 6998

VOORWAARDEN EN BEINDIGING.

Deze algemene voorwaarden zijn op u van toepassing wanneer u de Moroccanoil-websites bezoekt. Deze algemene voorwaarden, of een van hen, kunnen op elk moment en om welke reden dan ook worden gewijzigd of beëindigd door Moroccanoil zonder voorafgaande kennisgeving. Moroccanoil kan deze Voorwaarden op elk moment herzien door deze publicatie bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de op dat moment geldende voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn. Bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangeduide juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze Site. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken, disclaimer, claims, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling, toepasselijke wetgeving, arbitrage en algemeen blijven van kracht na beëindiging.

GEBRUIKERSPARTICIPATIE.

Moroccanoil kan en kan niet alle berichten en materialen beoordelen die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die toegang hebben tot de Moroccanoil-websites en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten en materialen. U erkent dat door u de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de Moroccanoil-websites te bekijken en te verspreiden, Moroccanoil slechts optreedt als een passief kanaal voor dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de Moroccanoil Websites. Moroccanoil behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het oordeelt dat het (a) beledigend, lasterlijk of obsceen is, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in strijd met een auteursrecht, handelsmerk of; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) in strijd is met enige wet of regelgeving of (e) naar eigen goeddunken beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor Moroccanoil. Houd er rekening mee dat alle persoonlijk identificeerbare informatie die u plaatst of verzendt, door Moroccanoil wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Moroccanoil.

GEBRUIKERSINZENDINGEN.

Met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie die we van u kunnen verzamelen volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in ons Privacybeleid, wordt alle materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt, uploadt of plaatst naar deze Site (“Communicatie”) beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet- eigendom. Moroccanoil heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Het staat Moroccanoil en zijn vertegenwoordigers vrij om de Communicatie en alle daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden te kopiëren, openbaar te maken, distribueren, op te nemen en anderszins te gebruiken. Moroccanoil mag, maar is niet verplicht tot, toezicht houden op of herzien van gebieden op de Moroccanoil-websites waar gebruikers berichten verzenden of posten of uitsluitend met elkaar communiceren, inclusief maar niet beperkt tot chatrooms, bulletinboards of andere gebruikersforums, en de inhoud van dergelijke Communicatie. Moroccanoil is echter niet aansprakelijk met betrekking tot de inhoud van dergelijke Communicatie, al dan niet voortvloeiend uit de wetten van auteursrecht, handelsmerken, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins.

Recensies en andere door klanten gegenereerde inhoud.

Moroccanoil kan, rechtstreeks of via haar externe contractanten, alle inhoud die door klanten is gemaakt of anderszins wordt geleverd op de website van Moroccanoil, sociale-mediadiensten en websites van derden, verzamelen, organiseren en gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, al het materiaal, tekst, video's, foto's, informatie, andere gegevens die door klanten zijn ingediend en/of meningen, beoordelingen of recensies van producten of diensten, artikelen, schriftelijke uitingen, in welke vorm of media dan ook, en/of werken van auteurschap die door de klant zijn gemaakt (dergelijke inhoud waarnaar gezamenlijk wordt verwezen als "door de klant gegenereerde inhoud" of "CGC").

Moroccanoil en al haar externe contractanten mogen de CGC gebruiken, overdragen, kopiëren, reproduceren, distribueren, publiekelijk uitvoeren, openbaar weergeven, digitaal uitvoeren, wijzigen, afgeleide werken van de CGC maken en anderszins elke CGC gebruiken en commercieel exploiteren in alle mediaformaten (“ Toegestaan ​​gebruik"). Klant zal Moroccanoil en al haar externe contractanten een niet-exclusieve, eeuwigdurende, herroepbare, wereldwijde, volledig betaalde, royaltyvrije licentie verlenen voor elk Toegestaan ​​Gebruik. Een dergelijke licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of in de toekomst zal worden ontwikkeld.

Klanten verlenen Moroccanoil alle benodigde rechten in en aan de CGC, inclusief maar niet beperkt tot alle toestemmingen, toewijzingen, licenties, toestemmingen en autorisaties van de klant (inclusief de afstand van morele rechten) die nodig zijn voor Moroccanoil en een van haar externe contractanten om de CGC te gebruiken voor enig rechtmatig doel.

Noch Moroccanoil, noch haar externe contractanten zijn aansprakelijk voor enige CGC, en de externe contractanten van Moroccanoil hebben het recht om CGC te bewerken of te verwijderen van hun respectieve platform (“Platform”) die onnauwkeurig, ongepast of anderszins niet in overeenstemming is met de voorwaarden van dat platform of de toepasselijke wetgeving.

Klanten geven hierbij toestemmingen, autorisaties en licenties, indien van toepassing, vereist door de toepasselijke wetgeving of website- of applicatievoorwaarden en/of -beleid van derden (inclusief maar niet beperkt tot het Instagram Platform-beleid), voor de overdracht van Moroccanoil aan en gebruik door de externe contractanten van Moroccanoil van persoonlijke en persoonlijk identificeerbare informatie van de klant en enige CGC met het oog op het leveren van marketingtechnologie en gerelateerde diensten, het verzenden van toepasselijke e-mails en aanbevelingen, de werking en verbetering van platforms van derden, het gebruik van gerichte gedragsadvertenties en analyse en overdracht aan derden voor alle deze doeleinden.

Alle Intellectuele Eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) op het intellectuele eigendom van de externe contractanten van Moroccanoil, bewezen door of belichaamd in en/of bevestigd aan/verbonden met/gerelateerd aan een Platform (met uitzondering van de CGC en enig intellectueel eigendom van Moroccanoil), inclusief zonder beperking alle onderliggende software, platforms, algoritmen, technologie, site-ontwerp, alle informatie, services, teksten, bestanden, platform- en productdocumentatie, video's, verschillende applicaties, sociale grafieken, organisatie, structuur, specificaties, applicatie "look and feel", navigatie, functies en gerelateerde inhoud die kan worden gecreëerd in verband met het gebruik van of registratie op het platform en/of andere eigendomsmaterialen zijn eigendom van de respectieve externe contractant van Moroccanoil en/of zijn respectieve gelieerde ondernemingen, die alle rechten, titels en belang in verband daarmee.

Klanten stemmen er hierbij mee in (dwz opt-in) om e-mails na de verkoop te ontvangen die zijn verzonden door Moroccanoil (via haar externe contractanten als louter kanaal) met herinneringen om beoordelingen in te dienen en met aanbevelingen en/of links naar goederen en/of diensten van derden , zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Elke klant die de gebruikersfront-end van een Platform gebruikt, mag een dergelijk Platform alleen gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Klanten stemmen ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging, privacy en gegevensbescherming bij het gebruik van de marketingtechnologie en gerelateerde diensten en/of het platform van Moroccanoil's externe contractanten. De klant stemt ermee in dat Moroccanoil en al haar externe contractanten cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken op of via de website van Moroccanoil.

Als een klant een recensie of andere door de klant gegenereerde inhoud die door een dergelijke klant is gemaakt, wil laten verwijderen, neem dan telefonisch contact met ons op via 1-888-700-1817 of via e-mail op info@moroccanoil.com, en we zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om het onmiddellijk te laten verwijderen.

LINKS VAN DERDEN.

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, kan deze site links bevatten naar andere sites op internet die eigendom zijn van en beheerd worden door externe leveranciers en andere derde partijen (de 'externe sites'). Maar zelfs als de derde partij is aangesloten bij Moroccanoil, heeft Moroccanoil geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal aparte privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben, onafhankelijk van Moroccanoil. Moroccanoil heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit onafhankelijke beleid of deze acties en is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico. Links impliceren niet dat Moroccanoil een handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, ontwerp, logo, symbool of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt weergegeven op of toegankelijk is via dergelijke externe sites, sponsort, onderschrijft, gelieerd is aan of geassocieerd is met, of wettelijk gemachtigd is om een ​​handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, ontwerp, logo, symbool of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken. .

DISCLAIMER.

Moroccanoil geeft geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze site of de inhoud van een site of externe sites.

Moroccanoil filtert geen advertenties of andere inhoud die kinderen kunnen zien via onze sites of 'hotlinked'-sites, en ze kunnen inhoud en materiaal van internet en/of advertenties ontvangen die niet geschikt zijn voor kinderen. We moedigen ouders en voogden aan om online tijd met hun kinderen door te brengen en te overwegen elektronische filtersoftware te gebruiken.

Deze site en de materialen, informatie, diensten en producten op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en links, worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ​​op grond van de toepasselijke wetgeving, wijst Moroccanoil alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, vrij zijn van computervirussen en garanties die voortvloeien uit handelsverloop of prestatieverloop. Moroccanoil verklaart of garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die de site beschikbaar maakt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Moroccanoil geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op deze site in termen van volledigheid, correctheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. De bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

In geen geval zal Moroccanoil aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, incidentele, voorbeeld- of gevolgschade, of welke schade dan ook, zelfs als Moroccanoil eerder op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, hetzij in een contractuele actie. , nalatigheid of enige andere theorie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken of de prestaties van de informatie, diensten, producten en materialen die beschikbaar zijn op deze site. Deze beperkingen zijn van toepassing ongeacht het falen van het essentiële doel van een beperkt rechtsmiddel. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op de duur van een impliciete garantie, of de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

TOEPASBARE WETTEN.

Uw gebruik van de Moroccanoil-websites wordt in alle opzichten beheerst door de wetten van de staat Californië, VS, ongeacht de rechtskeuzebepalingen, en niet door het VN-Verdrag van 1980 inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. U stemt ermee in dat de jurisdictie over en de plaats in een juridische procedure die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met de Moroccanoil-websites (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van Moroccanoil-producten) bij de staats- of federale rechtbanken in Los Angeles, Californië liggen. . Elke rechtsvordering of claim die u heeft met betrekking tot de Moroccanoil-websites (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van Moroccanoil-producten) moet worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat de claim of de reden voor actie zich voordoet. Het nalaten van Moroccanoil om strikte naleving van een bepaling van deze algemene voorwaarden af ​​te dwingen of af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch handelspraktijken zullen ertoe leiden dat deze algemene voorwaarden worden gewijzigd. Moroccanoil kan haar rechten en plichten onder deze Overeenkomst op elk moment aan een partij overdragen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Moroccanoil verklaart niet dat materialen op de Moroccanoil-websites geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en toegang tot deze materialen vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot deze site vanaf locaties buiten Californië, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. U mag de materialen niet gebruiken of exporteren in strijd met de Amerikaanse exportwetten en -regelgeving. Elke claim met betrekking tot de materialen wordt beheerst door de interne materiële wetten van de staat Californië.

ARBITRAGE.

Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in dat Moroccanoil, naar eigen goeddunken, van u kan eisen dat u eventuele geschillen voorlegt die voortvloeien uit het gebruik van deze site, of deze algemene voorwaarden met betrekking tot of, inclusief geschillen die voortvloeien uit of met betrekking tot hun interpretatie, schending, nietigheid , ongeldigheid, niet-nakoming of beëindiging, evenals geschillen over het opvullen van lacunes in dit contract of de aanpassing ervan aan nieuw ontstane omstandigheden, tot definitieve en bindende arbitrage onder de International Rules of Arbitration van de American Arbitration Association, door een of meer benoemde arbiters in overeenstemming met de genoemde regels. Niettegenstaande deze regels wordt een dergelijke procedure echter beheerst door de wetten van de staat zoals uiteengezet in de vorige sectie.

Elke uitspraak in een arbitrage die ingevolge deze clausule is geïnitieerd, is beperkt tot geldelijke schadevergoeding en omvat geen bevel of instructie aan een andere partij dan de instructie om een ​​geldbedrag te betalen. Verder hebben de arbiter (s) geen bevoegdheid om punitieve, gevolg- of andere schade toe te kennen die niet wordt gemeten aan de hand van de feitelijke schade van de winnende partij in een arbitrage die is geïnitieerd onder deze sectie, behalve zoals vereist door de wet.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE MAROKKANOIL E-STORE

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DISCLAIMERS AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE Moroccanoil E-STORE (de "E-Store") GEBRUIKT. Hierna volgen de voorwaarden van de overeenkomst tussen Moroccanoil Inc. (“Moroccanoil”) en de Koper (“Koper”) van producten via de website van Moroccanoil (de “Site”). De koper wordt verzocht deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen alvorens te bestellen:

INLEIDING

De Koper gaat akkoord met de voorwaarden die in dit Online Contract (“Contract”) worden uiteengezet met betrekking tot de goederen en informatie die door of via de E-Store worden geleverd. Dit Contract vormt de volledige en enige overeenkomst tussen Moroccanoil en Koper, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot de goederen en informatie die door of via de E-Store worden geleverd, en het onderwerp van dit contract. De Koper stemt ermee in dit Contract te herzien alvorens iets te kopen en de aankoop van een goed wordt beschouwd als aanvaarding van dit Contract.

INSTELLING EN BETALING

De Koper verklaart en garandeert dat (i) de verstrekte creditcardgegevens waar, correct en volledig zijn en (ii) de door de Koper gemaakte kosten zullen worden gehonoreerd door de creditcardmaatschappij van de Koper en (iii) de Koper de door de Koper gemaakte kosten op de bedragen die van kracht waren op het moment dat ze werden gemaakt, inclusief alle toepasselijke belastingen. De Koper is verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt door het gebruik van het wachtwoord van de Koper. De Koper stemt ermee in zijn of haar wachtwoord vertrouwelijk te houden en Moroccanoil binnen 24 uur op de hoogte te stellen van elke schending van dit Contract of ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord. Moroccanoil beschermt de Koper niet tegen ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord van de Koper.

COPYRIGHT

De inhoud, organisatie, verzameling, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie en andere zaken met betrekking tot de E-Store zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, en het kopiëren, herdistributie, gebruik of publicatie door een Koper van dergelijke inhoud of een deel van de E-Store is verboden.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN WIJZIGEN

Moroccanoil behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken goederen te verwijderen uit de E-Store. Na kennisgeving via de E-Store, kan Moroccanoil dit Contract of de prijzen wijzigen, en kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige of alle aspecten van de E-Store stopzetten of herzien. Wijzigingen van dit Contract worden geacht van kracht te zijn na publicatie in de E-Store met betrekking tot transacties die plaatsvinden na genoemde datum.

RECHT OM TE WEIGEREN

Moroccanoil behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service op elk moment te weigeren. Verkoop van goederen is afhankelijk van beschikbaarheid.

VRIJWARING

De Koper stemt ermee in Moroccanoil en haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, verlies, claim en onkosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die verband houden met de schending door een Koper van dit Contract of het gebruik van de E-Store.

NIET-OVERDRAAGBAAR

Het recht van de Koper om de E-Store te gebruiken is niet overdraagbaar en is onderhevig aan limieten die zijn vastgesteld door Moroccanoil of door de creditcardmaatschappij van de Koper.

VRIJWARING

De goederen die via de e-store worden aangeboden, worden geleverd "zoals beschikbaar", en alle garanties, expliciet of impliciet, worden afgewezen (inclusief maar niet beperkt tot de afwijzing van impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel). De enige en volledige maximale aansprakelijkheid van Moroccanoil, om welke reden dan ook, en het enige en exclusieve verhaal van de koper voor welke oorzaak dan ook, is beperkt tot het bedrag dat door de koper is betaald voor de specifieke gekochte artikelen. Moroccanoil en al haar gelieerde ondernemingen, dealers of leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief schade voor verlies van zaken, winstderving, rechtszaken en dergelijke), ongeacht of deze gebaseerd is op contractbreuk, schending van garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De hierboven uiteengezette beperkingen van schadevergoeding zijn fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen Moroccanoil en koper. Deze e-winkel en goederen zouden niet worden geleverd zonder dergelijke beperkingen. Sommige staatsstatuten kunnen van toepassing zijn met betrekking tot beperking van aansprakelijkheid.

BESTELLING & VERZENDING

Nadat de bestelling van de koper is geplaatst, wordt een pagina weergegeven waarin wordt bevestigd dat de bestelling is ontvangen. Kort nadat de bestelling is geplaatst, wordt ook een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling naar de koper gestuurd. Als een orderbevestiging niet binnen 24 uur na indiening arriveert, neemt de koper contact op met de online klantenservice van Moroccanoil op het nummer 1-888-700-1817 of via e-mail op info@moroccanoil.com Voor assistentie.

Moroccanoil-bestellingen worden op werkdagen verzonden (maandag t/m vrijdag 8:30-17:30, met uitzondering van belangrijke feestdagen). Alle bestellingen zijn onderworpen aan autorisatie. Alleen geautoriseerde bestellingen worden verwerkt en verzonden.

Als een bestelling niet is verzonden, onjuist is verzonden, een product mist of een beschadigd of defect artikel bevat, dient de koper contact op te nemen met de online klantenservice van Moroccanoil op het nummer 1-888-700-1817 of via e-mail op info@moroccanoil.com Voor assistentie.

Klanttevredenheid

Moroccanoil staat achter de kwaliteit van onze producten. Wij geloven dat we samen met onze klanten kunnen werken om van elke aankoop een positieve ervaring te maken. Als je niet tevreden bent met je aankoop of je je ergens zorgen over maakt, volg dan de richtlijnen die worden beschreven in het retour- en restitutiebeleid van Moroccanoil hieronder.

Algemene voorwaarden voor online gekochte producten

Voor defecte items:

Als een product dat in de E-Store is gekocht defect is, dient de klant contact op te nemen met de online klantenservice van Moroccanoil via telefoon op 1-888-700-1817 of via e-mail op info@moroccanoil.com, binnen 30 dagen na ontvangst van het product. Om zijn verzoek te verwerken, moet de klant een gedetailleerde beschrijving van het defect, indien mogelijk foto's en het originele bestelnummer verstrekken. Moroccanoil zal het defecte artikel of onderdeel van het artikel (bijv. pomp) kosteloos vervangen. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om eventuele defecte producten bij de klant op te halen om de betreffende defecten verder te onderzoeken.

Niet tevreden met het product

Als een klant niet tevreden is met een aankoop in de E-Store, dient de klant telefonisch contact op te nemen met de online klantenservice van Moroccanoil op 1-888-700-1817 of via e-mail op info@moroccanoil.com, binnen 30 dagen na ontvangst van het product. Moroccanoil zal de klant een Moroccanoil Gift Card aanbieden voor het totale bedrag van het product exclusief verzendkosten en belastingen. Om zijn verzoek te verwerken, moet de klant het originele bestelnummer verstrekken en alle persoonlijke informatie bevestigen die nodig is om de GiftCard uit te geven. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om producten die niet naar tevredenheid worden geacht bij de klant op te halen.

Voor ontbrekende items in een bestelling

Als een klant onjuiste artikelen in zijn bestelling heeft ontvangen, dient de klant telefonisch contact op te nemen met de online klantenservice van Moroccanoil op 1-888-700-1817 of via e-mail op info@moroccanoil.com, binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Moroccanoil stuurt de juiste producten direct op en behoudt zich het recht voor om de foutief verzonden producten op te halen en terug te sturen naar het bedrijf.

Voor stylingtools die online zijn gekocht

BEPERKTE GARANTIE

Moroccanoil biedt een beperkte garantie voor elk van haar stylingtools tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (“Garantieperiode”), behalve voor de MO2000 Professional Series Tourmaline Ceramic Föhn, de Professional Series Titanium Keramische Hairstyling Iron en de Professional Series Titanium Curling Iron waarvoor de garantieperiode twee (2) jaar is. Als we een geldige claim ontvangen, met de juiste aankoopdocumentatie, met betrekking tot Moroccanoil-stylingtools die rechtstreeks bij ons of via ons geautoriseerde distributienetwerk zijn gekocht, zullen we uw geretourneerde product naar onze keuze repareren of vervangen door een product van gelijke of hogere waarde. Houd er rekening mee dat alle geautoriseerde retourzendingen op uw kosten naar ons moeten worden verzonden, tenzij anders geadviseerd. Deze beperkte garantie dekt geen producten die zijn verkocht door niet-geautoriseerde dealers.

Deze beperkte garantie is ongeldig als het product is beschadigd door onredelijk gebruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing, normale slijtage of andere oorzaken die niet voortkomen uit materiaal- of fabricagefouten.

Als een product defect is, dient de klant telefonisch contact op te nemen met de online klantenservice van Moroccanoil op 1-888-700-1817 of via e-mail op onlinestore@moroccanoil.com. Om zijn verzoek te verwerken, moet de klant een gedetailleerde beschrijving van het defect en een aankoopbewijs overleggen.

Online bestellingen retourneren naar een winkellocatie:

U mag online bestellingen niet retourneren bij winkels die Moroccanoil-producten verkopen. Voor het retourneren van producten die zijn gekocht bij salons, zie ons retourbeleid in de winkel hieronder vermeld.

Artikelen die niet in aanmerking komen voor retournering of vervanging:

  • Cadeaubonnen
  • Producten beschadigd door normale slijtage (niet-fabrieksfouten)
  • Verzend- of bezorgkosten
  • GWP's en promotieartikelen 

Algemene voorwaarden voor producten die in de winkel zijn gekocht

Voor defecte items:

Moroccanoil biedt een beperkte garantie voor haar producten tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum (“Garantieperiode”). Als een product dat bij een salon is gekocht defect is, dient de klant eerst contact op te nemen met de plaats van aankoop voor assistentie. Als het probleem onopgelost blijft, dient de klant telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van Moroccanoil op 1-888-700-1817 of via e-mail op info@moroccanoil.com. Om zijn verzoek te verwerken, moet de klant de batchcode van het product, de plaats van aankoop, een gedetailleerde beschrijving van het defect, indien mogelijk foto's en een aankoopbewijs (in het geval van stylingtools) verstrekken. Moroccanoil zal het defecte artikel of onderdeel van het artikel (bijv. de pomp) kosteloos vervangen. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om defecte producten terug te sturen naar het bedrijf om de betreffende defecten verder te onderzoeken.

Niet tevreden met het product

Als een klant niet tevreden is met een aankoop die in een salon of een andere geautoriseerde detailhandelaar is gedaan, dient de klant contact op te nemen met de plaats van aankoop om een ​​retour of omruiling aan te vragen. Moroccanoil accepteert geen retourzendingen en biedt geen omruiling aan voor producten die buiten de officiële Moroccanoil E-Store zijn gekocht. Retourneren en ruilen blijft ter beoordeling van de plaats van aankoop.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Moroccanoil behoudt zich het recht voor, en de Koper machtigt Moroccanoil, tot het gebruik en de toewijzing van alle informatie met betrekking tot het gebruik van de E-Store door de Koper en alle informatie die door de Koper wordt verstrekt, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het materiële recht van de staat Californië, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten, met dien verstande dat de verplichting tot arbitrage echter wordt beheerst door de Federal Arbitration Act, die voorrang heeft op elke wet die arbitrage beperkt, zoals als California Code of Civil Procedure” §§ 1281.2, 1281.3 of 1281.4. Elke persoon of entiteit die partij is bij deze overeenkomst of onderworpen is aan de arbitragebepalingen van deze overeenkomst stemt in met de jurisdictie en locatie van de staats- en federale rechtbanken in Los Angeles, Californië.

Elke rechtsvordering van de Koper met betrekking tot de E-Store moet binnen 3 maanden na elke aankoop worden ingesteld of voor altijd worden opgeheven en uitgesloten. Alle acties zijn onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in de bovenstaande Disclaimer. De taal in dit Contract moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de juiste betekenis en niet strikt voor of tegen een partij.

GESCHILLEN

Alle juridische procedures die voortvloeien uit of verband houden met dit Contract zullen uitsluitend worden gebracht in de staat Californië en de Koper onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van genoemde rechtbanken en de Koper stemt in met extraterritoriale betekening van het proces. Indien enig deel van dit Contract ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven en blijven de overige delen volledig van kracht. Voor zover iets in of in verband met de E-Store of Moroccanoil in strijd is met of in strijd is met dit Contract, heeft dit Contract voorrang. Het niet afdwingen van enige bepaling van dit Contract door Moroccanoil wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling, noch van het recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen.

ERKENNING

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen Koper en Moroccanoil met betrekking tot het gebruik van de E-Store en vervangt alle eerdere verklaringen of verklaringen.

BESTEL LIMIETEN

Online bestelde producten zijn niet voor wederverkoop. Als zodanig behoudt Moroccanoil zich het recht voor om de bestelhoeveelheden per artikel en de totale waarde van de bestelde producten per dag en per maand te beperken.

VALUTA & VERKOOPBELASTINGEN

Alle prijzen op de E-store zijn in Amerikaanse dollars. De koper gaat ermee akkoord dat alle bestellingen die door Moroccanoil worden verzonden, onderworpen zijn aan omzetbelasting, van toepassing in overeenstemming met de belastingcode van de staat waarnaar de bestelling wordt verzonden. De belasting wordt geschat op het moment dat een bestelling wordt geplaatst en een definitieve berekening van de werkelijke omzetbelasting wordt weergegeven in de e-mail met de orderbevestiging van de koper en de pakbon.

ONLINE BEVEILIGING

Creditcardinformatie die in de E-Store is ingevoerd, is veilig en veilig met behulp van een VeriSign SSL-certificaat. Alle bestellingen die in de E-Store worden geplaatst, zijn gecodeerd, waardoor alle creditcardgegevens die op het moment van de bestelling worden ingediend, worden beschermd. Door gebruik te maken van de meest geavanceerde online beveiligingstechniek voor consumenten tot nu toe, kan Moroccanoil ervoor zorgen dat alle bestellingen veilig worden geplaatst. Als zodanig is Moroccanoil niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die verband houdt met creditcardfraude of diefstal.

INTERNATIONALE BESTELLINGEN

Op dit moment verscheept Moroccanoil uitsluitend naar de aangrenzende 48 staten van de VS, plus Alaska en Hawaï. Zendingen naar Amerikaanse gebieden (zoals Puerto Rico en Guam) en de strijdkrachten zijn momenteel niet beschikbaar.

KLANTENSERVICE

Voor vragen over hoe te bestellen of de status van een bestelling, kunt u contact opnemen met de online klantenservice van Moroccanoil op 1-888-700-1817, van maandag tot en met vrijdag van 8:30-17:30 of via e-mail op onlinewinkel@moroccanoil.com Voor assistentie.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET MAROKKANOIL BEAUTY CIRCLE LOYALITEITSPROGRAMMA

De voorwaarden die worden beschreven in deze overeenkomst van het loyaliteitsprogramma (de "loyaliteitsovereenkomst") zijn van toepassing op het lidmaatschap van het Moroccanoil Beauty Circle loyaliteitsprogramma ("Programma"). Deelnemers aan het Programma zijn onderworpen aan de hierin vermelde voorwaarden.

Uw inschrijving voor het Programma is uitdrukkelijk afhankelijk van uw naleving van deze Loyaliteitsovereenkomst. Door je in te schrijven voor het Programma, ga je (“jij” of “Lid”) ermee akkoord dat je deze Loyaliteitsovereenkomst hebt gelezen, begrijpt en ermee akkoord gaat gebonden te zijn, inclusief de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Moroccanoil, die hierin door verwijzing zijn opgenomen, en om te voldoen aan alle toepasselijke Amerikaanse wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze loyaliteitsovereenkomst, wordt u, indien van toepassing, geen lid of beëindigt u uw lidmaatschap. Programmavoorwaarden zijn nietig voor zover wettelijk verboden. Belastingen kunnen van toepassing zijn indien wettelijk vereist. Uw inschrijving voor het Programma is onderworpen aan de huidige en toekomstige algemene voorwaarden van het Programma. Deze loyaliteitsovereenkomst verandert op geen enkele manier de voorwaarden of bepalingen van enige andere overeenkomst die u met ons heeft. Als u niet akkoord gaat met deze loyaliteitsovereenkomst, het privacybeleid van onze website en de gebruiksvoorwaarden van onze website, kunt u zich niet inschrijven voor het programma.

1. LIDMAATSCHAP:  Het Programma wordt aangeboden naar eigen goeddunken van Moroccanoil Israel Ltd. of haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen (“Moroccanoil” of “wij”). Het lidmaatschap staat open voor personen die legaal in de Verenigde Staten wonen (inclusief de territoria en bezittingen daarvan) en die ten minste 18 jaar oud zijn of meerderjarig zijn in de jurisdictie van het lid, afhankelijk van welke ouder is. Het lidmaatschap van het programma is vrijwillig. Er is geen aankoop of betaling van welke aard dan ook nodig om u in te schrijven voor het Programma. Het Programma is alleen beschikbaar voor personen voor persoonlijk gebruik en is beperkt tot één account per persoon. Bedrijven, verenigingen of andere groepen mogen zich niet inschrijven voor het Programma. Werknemers van Moroccanoil en hun gezinsleden komen niet in aanmerking voor deelname aan het programma. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om het aantal deelnemers aan het Programma te beperken.

2. LIDMAATSCHAP INSCHRIJVEN: In aanmerking komende personen kunnen zich inschrijven voor het Programma door naar Moroccanoil.com (gezamenlijk de "Site") te gaan, een account aan te maken en deel te nemen aan het Programma. Personen die al een account op de Site hebben, worden automatisch ingeschreven voor het Programma. Mogelijk moet u uw volledige naam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres en andere soorten persoonlijke informatie opgeven en een wachtwoord aanmaken om u in te schrijven. Zodra u deze informatie verstrekt, wordt u ingeschreven voor het Programma en krijgt u een Ledenaccount. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de nauwkeurigheid van uw accountgegevens en voor het bijwerken ervan indien nodig. Leden moeten de vereiste informatie verstrekken om te worden ingeschreven en om in aanmerking te komen voor voordelen en beloningen, zoals gratis geschenken bij aankoop ("Beloningen"). Er kan slechts één Ledenaccount worden gekoppeld aan een enkel e-mailadres. In het geval van een geschil over het eigendom van het lidmaatschapsaccount, wordt het lid geacht de geautoriseerde rekeninghouder te zijn van het e-mailadres dat is opgegeven op het moment van inschrijving. Voor de toepassing van deze Loyaliteitsovereenkomst is de "geautoriseerde accounthouder" de natuurlijke persoon die is toegewezen aan het opgegeven e-mailadres door een internetprovider, online serviceprovider of andere organisatie (bijvoorbeeld bedrijf, onderwijsinstelling, enz.) verantwoordelijk voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het ingediende e-mailadres.

3. DEELNAME:  Het programma is een beloningsprogramma dat zijn leden elke keer dat ze winkelen, punten oplevert. U kunt punten ("Punten") verdienen voor elke dollar die u uitgeeft aan online transacties op Moroccanoil.com, exclusief federale, staats- en lokale belastingen, verzendkosten, werknemerskortingen, aankopen van commerciële accounts, liefdadigheidsdonaties, retouren, terugbetalingen en artikelen gekocht met een cadeaubon, merchandise-tegoeden of beloningen of andere beloningen (“in aanmerking komende aankopen”). Om ervoor te zorgen dat uw aankoop in aanmerking komt voor het verdienen van Punten, moet u op het moment van aankoop zijn aangemeld bij uw Ledenaccount; of geef uw identificatie van uw Programmalid (dat wil zeggen, het e-mailadres dat u hebt geregistreerd onder het Programma) wanneer u een kwalificerende aankoop doet. Als u artikelen van een in aanmerking komende aankoop retourneert, wordt het juiste aantal punten automatisch van uw accountsaldo afgetrokken. Moroccanoil kan ook, naar eigen goeddunken, extra Punten verstrekken in verband met bepaalde transacties en promoties. U kunt Punten verdienen en programma-loyaliteitsniveaus bereiken door in aanmerking komende aankopen te doen of bepaalde andere programma-acties te ondernemen. Zodra u Punten verdient en een bepaald loyaliteitsniveau bereikt, komt u mogelijk in aanmerking voor bepaalde Beloningen die van toepassing zijn op dat niveau, die van tijd tot tijd kunnen veranderen en op beperkte basis kunnen worden aangeboden. In aanmerking komende aankopen en andere mogelijkheden om Punten te verdienen en loyaliteitsniveaus voor het Programma te bereiken, worden op de Site geplaatst of kunnen worden gepubliceerd via andere media (bijvoorbeeld in marketingcommunicatie en sociale media). Bezoek onze veelgestelde vragen voor meer informatie over het verdienen van punten en het bereiken van de loyaliteitsniveaus van het programma.

4. PUNTEN:  Punten hebben geen contante waarde, zijn niet onderhandelbaar en kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld voor contant geld. Alleen het lid dat betaalt voor producten in een kwalificerende aankoop kan punten of beloningen verzamelen. Punten zijn geen eigendom van een lid of andere persoon en mogen niet worden bemiddeld, geruild, verpand, geschonken, verkocht of op andere wijze onder bezwarende titel overgedragen, anders dan door Moroccanoil of zoals uitdrukkelijk bepaald in deze loyaliteitsovereenkomst, en enige ontvangst of gebruik van Punten die in strijd zijn met de bepalingen en voorwaarden hierin zullen dergelijke Punten ongeldig maken. Noch accounts, noch beloningen of punten mogen worden gedeeld of gecombineerd. Verdiende punten komen 72 uur nadat ze zijn toegekend niet in aanmerking voor verzilvering. Punten kunnen niet worden gecombineerd of overgedragen naar een ander type Moroccanoil-promotie of prijs. Na 12 maanden inactiviteit kunnen Punten verlopen. Inactiviteit wordt gedefinieerd als een periode waarin een lid geen punten verdient of geen punten inwisselt.

5. BELONINGEN EN VERKOOP:  Het aantal Punten dat nodig is om een ​​Beloning te verdienen, wordt naar eigen goeddunken bepaald door Moroccanoil en kan zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden gewijzigd. U kunt zien hoeveel punten u heeft verzameld door in te loggen op uw online Moroccanoil-account en naar uw accountgegevens te gaan. U kunt beloningen inwisselen door naar uw account op moroccanoil.com te gaan. Zodra u uw Beloning heeft geselecteerd, ontvangt u een unieke code (“Code”), die u bij het afrekenen bij uw aankoop moet invoeren. Punten die worden gebruikt om een ​​beloning in te wisselen, worden afgetrokken van het totale aantal punten dat beschikbaar is in uw ledenaccount. Punten kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van Moroccanoil-cadeaubonnen, liefdadigheidsartikelen, promotionele waardesets, omzetbelasting of verzendkosten. We behouden ons het recht voor om beloningen te wijzigen, hoe u punten verdient en elk programmaniveau bereikt en hoe we uw in aanmerking komende aankopen en andere programma-activiteiten evalueren en belonen. We behouden ons het recht voor om limieten te stellen aan het aantal aankopen of activiteiten dat in aanmerking komt voor het Programma of voor een bepaald niveau, het aantal of de soorten Beloningen die u kunt ontvangen of verdienen in een bepaald niveau, in een bepaalde periode of voor de duur van het Programma, of een combinatie daarvan. Beloningen kunnen alleen worden ingewisseld op de site, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan ​​door Moroccanoil. U kunt Beloningen niet combineren met een andere coupon of promotie. Beloningen kunnen niet worden ingewisseld of geretourneerd voor een ander product of dienst of geld terug. De producten die via het Programma beschikbaar zijn, zijn alleen voor persoonlijk gebruik. U mag geen van de producten die u via het Programma van ons koopt of anderszins van ons ontvangt, verkopen of doorverkopen. We behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de hoeveelheid te annuleren of te verminderen van een bestelling die moet worden uitgevoerd of van producten die aan u moeten worden geleverd waarvan we denken dat deze naar eigen goeddunken kunnen leiden tot een schending van deze loyaliteitsovereenkomst. De Beloningen en de Codes kunnen vervallen als het Lid ze niet binnen 12 maanden na uitgifte heeft ingewisseld.

6. COMMUNICATIE:  Als lid kunt u periodiek marketing-e-mails ontvangen van Moroccanoil over het Programma. U kunt zich op elk moment afmelden voor de marketing-e-mails, maar er zullen nog steeds operationele e-mails naar u worden verzonden met betrekking tot uw lidmaatschap van het Programma. Voorbeelden hiervan zijn de welkomstmail, beloningsupdates, enz.

7. BELONINGEN AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN: Moroccanoil behoudt zich het recht voor om elk aspect van het Programma op elk moment met of zonder kennisgeving te annuleren, wijzigen of beperken. Het lidmaatschap van het programma kan op elk moment worden ingetrokken. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Elk misbruik van het programma, het niet naleven van de voorwaarden van het programma of een verkeerde voorstelling van zaken kan leiden tot intrekking van het lidmaatschap van leden en heeft invloed op de geschiktheid voor verdere inschrijving in het programma. Verder behoudt Moroccanoil zich het recht voor om alle rechtsmiddelen te zoeken, ongeacht of deze bij wet of billijkheid, strafrechtelijk of civielrechtelijk beschikbaar zijn, in het geval dat het lid het programma bedriegt of misbruikt, de voorwaarden van het programma niet naleeft of een verkeerde voorstelling van zaken geeft aan Moroccanoil. Programma-aankopen, zoals weergegeven in de Moroccanoil-records, worden als correct beschouwd en Moroccanoil behoudt zich het recht voor om de kwalificatie voor elke transactie te bepalen en om de beloning op elk moment te corrigeren of te wijzigen op basis van de Moroccanoil-records en berekening van accountinformatie. Moroccanoil is niet verantwoordelijk voor communicatie of beloningen die verloren gaan als gevolg van een onjuistheid in of wijziging van adres of andere contactgegevens. Het programma wordt beheerst door de wetten van de staat New York, VS, zonder rekening te houden met conflicterende wetten en principes. Verder onderwerpen leden van het programma zich uitsluitend aan de jurisdictie van staats- of lokale rechtbanken in de staat New York voor beslechting van geschillen die voortvloeien uit deze loyaliteitsovereenkomst. Belastingen op beloningen kunnen van toepassing zijn indien wettelijk vereist. Elke belastingplicht, inclusief openbaarmaking, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Lid. Van tijd tot tijd worden Rewards-saldi en -waarden in het Programma bijgewerkt. Controleer uw accountgegevens voor de meest actuele Puntensaldi. Moroccanoil kan naar eigen goeddunken afstand doen van de naleving van deze algemene voorwaarden en kan van tijd tot tijd promoties houden die verbeterde voordelen bieden aan geselecteerde leden. Niettegenstaande het voorgaande, vormt het niet uitoefenen door Moroccanoil van een van haar rechten onder deze Loyaliteitsovereenkomst of de vertraging bij het afdwingen of uitoefenen van een van die rechten geen verklaring van afstand van dergelijke rechten. Als je je zorgen maakt dat een aankoop of andere activiteit niet correct is toegepast op je account, neem dan contact met ons op via e-mail info@moroccanoil.com. In uw e-mailadres moeten uw naam en e-mailadres worden vermeld die aan het Programma zijn gekoppeld, de datum van de Programma-activiteit en het probleem dat u bent tegengekomen. Stuur een e-mail naar info@moroccanoil.com voor meer informatie over het programma of uw ledenaccount.

8. BEEINDIGING: Het Programma heeft geen vooraf bepaalde einddatum en kan doorgaan tot het moment dat Moroccanoil, naar eigen goeddunken, ervoor kiest om een ​​einddatum voor het Programma aan te wijzen. In het geval dat het Programma eindigt, zal Moroccanoil u op de hoogte stellen van de beëindigingsdatum. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, het account van een lid te laten verlopen na een jaar van inactiviteit van het account. Er zijn geen verlengingen, geldterugbetalingen of andere omwisselingen toegestaan ​​voor Punten die van een account zijn verwijderd op basis van inactiviteit. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om een ​​Account waarin Punten zijn verkregen te deactiveren als gevolg van frauduleuze activiteiten of technische storingen van welke aard dan ook. Om een ​​account opnieuw te activeren, of als je je inschrijving voor het Programma wilt annuleren of een verzoek wilt indienen om niet gecommuniceerd te worden, moet je Moroccanoil hiervan op de hoogte stellen via info@moroccanoil.com. Alle verzamelde punten gaan verloren als uw ledenaccount verloopt of wordt geannuleerd, en u kunt geen resterende punten inwisselen voor beloningen.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN AANVULLENDE VOORWAARDEN:  DOOR INSCHRIJVING IN HET PROGRAMMA EN HET INWISSELEN VAN DE BELONINGEN, GAAT HET LID ERMEE AKKOORD DAT MAROKKANOIL EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HAAR OFFICIERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN (GEZAMENLIJK GEZAMENLIJK, DE "RELEAS" ZAL SCHADELIJK WORDEN GESTELD DOOR LEDEN OF ENIGE PERSOON VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE LETSEL, VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE AARD (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG, OF STREVEND OF VOORBEELD) LETSEL OF DOOD OF EIGENDOM DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VOORTVLOEIEN UIT ENIGE HANDELING DIE IS ONDERNOMEN OF VERwaarloosd MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA, MET UITZONDERING VAN FOUTEN BIJ HET PLAATSEN VAN PUNTEN IN REKENINGEN. DE VRIJGEGEVEN PARTIJEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR (A) VERLIES OF VERKEERDE RICHTING VAN OF VERTRAGING IN ONTVANGST VAN EEN LIDMAATSCHAPSAANVRAAG, GEGEVENS, CORRESPONDENTIE OF BELONINGEN; (B) DIEFSTAL OF ONGEAUTORISEERDE INKOOP VAN KREDIETEN OF BELONINGEN OF GEBRUIK VAN EEN BELONING VEROORZAAKT DOOR OMSTANDIGHEDEN BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN ONS OF ONZE VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN; (C) ALLE HANDELINGEN OF NALATEN VAN DERDE PARTIJEN; OF (D) EVENTUELE FOUTEN GEPUBLICEERD MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE TYPOGRAFISCHE FOUTEN, BESCHRIJVINGSFOUTEN EN FOUTEN IN DE CREDITATIE OF DEBETTING VAN KREDIETEN VAN LIDDENREKENINGEN. WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OM EVENTUELE FOUTEN, ZONDER KENNISGEVING, TE CORRIGEREN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE VRIJGESTELDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK TEGENOVER U VOOR ENIGE VERTRAGING IN OF HET NIET UITVOEREN VAN OORZAKEN OVER ONZE CONTROLE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE HANDELING VAN GODS EN OORLOG, NATUURrampen, TERRORISME OF ENIGE HANDELING OF NALATEN VAN EEN DERDE.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, BEHALVE ZOALS SPECIFIEK ANDERS BEPAALD IN DEZE PROGRAMMAREGELS, WORDT ALLES MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA, INCLUSIEF DE SITE EN DE BELONINGEN, GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, ZOWEL UITDRUKKELIJK, NIET INDIEN , DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOEGESTAAN. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

DEZE SECTIE BLIJFT DE BEINDIGING VAN DE INSCHRIJVING VAN HET LID VOOR HET PROGRAMMA OVERLEVEN.

MAROKKANOIL AUTO-BEZORGINGSPROGRAMMA

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) voor ons automatische leveringsprogramma (“Automatische aanvulling”). Deze voorwaarden zijn tussen u en Moroccanoil Israel Ltd. en/of haar gelieerde ondernemingen (“Moroccanoil”, “wij” of “ons”), en regelen uw en onze respectieve rechten en plichten. De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Moroccanoil met betrekking tot het automatische leveringsprogramma. Houd er rekening mee dat uw gebruik van de website moroccanoil.com ook wordt beheerst door onze Algemene Voorwaarden en voorwaarden (link invoegen) en Privacy Beleid, evenals alle andere toepasselijke voorwaarden, beperkingen en vereisten op de website moroccanoil.com, die allemaal (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) zijn opgenomen in deze voorwaarden. Door een bestelling te plaatsen via ons automatische leveringsprogramma, accepteert u deze voorwaarden, beperkingen en vereisten. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door.

Hoe werkt het:

Het programma voor automatische levering omvat alle voordelen die worden vermeld op de pagina Veelgestelde vragen, die deel uitmaken van deze voorwaarden. Moroccanoil behoudt zich het recht voor om de voordelen voor automatische levering, inclusief kortingsbedragen (indien van toepassing), verzendkortingen (indien van toepassing) en geschiktheid die worden gebruikt om kortingsbedragen te bepalen, op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Alle wijzigingen zijn van toepassing op toekomstige bestellingen, ook voor huidige abonnees voor automatische bezorging.

Producten voor automatische levering

Het automatische leveringsprogramma is beschikbaar voor geselecteerde Moroccanoil-producten die worden verkocht via de website moroccanoil.com. Onze automatische bezorging is alleen beschikbaar voor klanten die verzenden naar adressen in de continentale Verenigde Staten. Uw deelname aan het Auto-delivery-programma is persoonlijk voor u en u mag uw deelname aan het Auto-delivery-programma of enige voordelen niet toewijzen of overdragen aan een derde partij zonder onze toestemming.

Voordelen van het programma voor automatische bezorging en alle speciale tijdelijke speciale aanbiedingen voor automatische bezorging die van kracht zijn, zijn alleen van toepassing op in aanmerking komende producten met het bericht voor automatische bezorging, en dan alleen als u de bezorgingsmethode Automatische bezorging selecteert. Automatische levering is goed zolang de voorraad strekt. Speciale tijdelijke automatische leveringspromoties zijn alleen van toepassing tijdens hun ingangsdatums.

Alle retourzendingen onder het automatische leveringsprogramma zijn onderhevig aan Moroccanoil's Teruggave- en retourbeleid. Ons programma voor automatische bezorging is ongeldig waar dit verboden is.

Betalen, verlengen & annuleren

De totale kosten die op uw betaalmethode in rekening worden gebracht voor elke automatische leveringsbestelling zijn de kosten van het artikel op de dag dat de bestelling wordt verwerkt, verminderd met de automatische leveringskorting (indien van toepassing), plus eventuele toepasselijke omzetbelasting. Moroccanoil-cadeaubonnen mogen niet worden gebruikt als betaling voor bestellingen met automatische levering.

De kosten voor elke verzending van een artikel met automatische bezorging worden in rekening gebracht via de betalingsmethode die is gebruikt om uw account voor automatische bezorging aan te maken of zoals anderszins door u is aangegeven. In het geval dat u de betalingsinformatie van uw automatische leveringsaccount moet bijwerken, moet u uw automatische leveringsbestelling annuleren en een nieuwe plaatsen.

Als uw bestelling met automatische levering tijdelijk niet op voorraad is, sturen we u een e-mail om u hiervan op de hoogte te stellen en zullen we uw bestelling verzenden en uw betaalmethode belasten zodra deze weer op voorraad is. Als je je bestelling tijdens deze periode wilt annuleren, volg dan de onderstaande annuleringsmethoden.

Uw automatische levering blijft van kracht totdat u deze annuleert. U kunt op elk moment annuleren via uw pagina voor automatische levering, die u kunt vinden door in te loggen op uw accountprofiel op moroccanoil.com of door de klantenservice van Moroccanoil te bellen op (1-888-700-1817). Annuleringen worden onmiddellijk van kracht, tenzij een dergelijke annulering minder dan achtenveertig (48) uur vóór de verzenddatum van het product wordt gedaan. In dat geval wordt de annulering verwerkt voor de volgende verzending. Als u Automatische levering voor een artikel annuleert en het vervolgens opnieuw activeert, is het mogelijk dat eventuele kortingen die op het artikel met automatische levering worden toegepast, niet dezelfde korting zijn die van kracht was op het moment van annulering. Als het kortingspercentage voor automatische bezorging voor het programma verandert of als andere voordelen voor automatische bezorging veranderen, worden de nieuwe korting en/of voordelen toegepast op uw toekomstige verzendingen van dat artikel.

Door ervoor te kiezen deel te nemen aan ons automatische leveringsprogramma en uw creditcardgegevens te verstrekken, stemt u in met de opslag van uw creditcardgegevens door Moroccanoil. Alle creditcardinformatie is op de juiste manier versleuteld, waardoor alle bestellingen veilig en beveiligd worden geplaatst. Als zodanig is Moroccanoil niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die verband houdt met creditcardfraude of diefstal.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Moroccanoil kan, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden (inclusief alle toepasselijke voorwaarden, beperkingen en vereisten op de website Moroccanoil.com) wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Als een wijziging in deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt bevonden, is die wijziging scheidbaar en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende wijzigingen of algemene voorwaarden. Als u blijft deelnemen nadat we deze voorwaarden hebben gewijzigd, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen, moet u uw automatische levering annuleren.