Regulaminem

WARUNKI KORZYSTANIA Z MOROCCANOIL® STRONY INTERNETOWE
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA I ZASTRZEŻENIAMI

(ta strona"). Uzyskując dostęp do tej Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania, warunki i wszystkie obowiązujące przepisy. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie możesz korzystać z tej Witryny.

Połączenia Moroccanoil Strony internetowe (łącznie „Moroccanoil Witryny internetowe”) obsługiwane przez Moroccanoil Israel, Ltd. lub jej podmioty stowarzyszone lub zależne („Moroccanoil”) składa się z różnych witryn i stron internetowych. The Moroccanoil Witryny internetowe są oferowane użytkownikowi pod warunkiem akceptacji bez modyfikacji warunków i uwag zawartych w niniejszym dokumencie. Twoje korzystanie z Moroccanoil Witryny internetowe oznacza zgodę użytkownika na wszystkie takie warunki, warunki i powiadomienia. Twoje użycie konkretnego Moroccanoil strona internetowa zawarta w Moroccanoil Sieć witryn internetowych może również podlegać dodatkowym warunkom przedstawionym w innym miejscu tej witryny („Warunki dodatkowe”). Dodatkowo, Moroccanoil Witryny internetowe mogą same zawierać dodatkowe warunki regulujące określone funkcje lub oferty. W przypadku, gdy którykolwiek z warunków i uwag zawartych w niniejszym dokumencie jest sprzeczny z Warunkami dodatkowymi lub innymi warunkami i wytycznymi zawartymi w jakimkolwiek konkretnym Moroccanoil witrynę internetową, wtedy te warunki będą obowiązywać.

ZMIANA WARUNKÓW KORZYSTANIA

Moroccanoil zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, warunków i ogłoszeń, na podstawie których Moroccanoil Witryny internetowe są oferowane, w tym między innymi opłaty związane z korzystaniem z Moroccanoil Witryny internetowe. Jesteś odpowiedzialny za regularne przeglądanie tych warunków.

KORZYSTANIE Z WITRYNY. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO.

O ile nie określono inaczej, Moroccanoil Witryny internetowe są przeznaczone do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie wolno modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z Moroccanoil Witryny internetowe, chyba że odbywa się to w celach niekomercyjnych.

Jakiekolwiek inne użycie materiałów na tej Stronie, w tym między innymi modyfikacja, powielanie, dystrybucja, ponowna publikacja, wyświetlanie lub przesyłanie zawartości tej Strony, bez uprzedniej pisemnej zgody Moroccanoil jest surowo zabronione.

Nękanie w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie na Moroccanoil Witryny internetowe, w tym za pośrednictwem poczty e-mail i czatu lub za pomocą nieprzyzwoitego lub obraźliwego języka, są surowo zabronione. Podszywanie się pod inne osoby, w tym a Moroccanoil pracownikiem, gospodarzem lub przedstawicielem lub innymi członkami lub gośćmi na stronie Moroccanoil Witryn internetowych jest zabronione. Nie możesz przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem Moroccanoil Witryn internetowych wszelkie treści, które są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, zawierające groźby, naruszające prawa do prywatności lub wizerunku, obraźliwe, nielegalne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, lub które mogą stanowić przestępstwo lub zachęcać do niego, naruszać prawa którejkolwiek ze stron lub w inny sposób powodować odpowiedzialności lub naruszają jakiekolwiek prawo. Użytkownik nie może przesyłać treści komercyjnych do Witryny ani korzystać z Witryny w celu nakłaniania innych osób do przyłączenia się lub zostania członkami jakiejkolwiek innej komercyjnej usługi online lub innej organizacji.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE.

Cała zawartość zawarta w Moroccanoil Witryny internetowe, w tym między innymi tekst, projekt, grafika, interfejsy lub kod oraz ich wybór i aranżacja są chronione prawem autorskim jako praca zbiorowa na mocy Stanów Zjednoczonych i innych praw autorskich oraz stanowią własność Moroccanoil. Praca zbiorowa obejmuje prace, na które udzielono licencji Moroccanoil. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (zwane łącznie „Znakami”) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy i są własnością Moroccanoil, lub innych odpowiednich właścicieli, którzy udzielili Moroccanoil prawo i licencję na używanie takich Znaków.

ZAWIADOMIENIA I PROCEDURY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH.

Zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c)(2), powiadomienia o zgłoszonym naruszeniu praw autorskich należy przesyłać do wyznaczonego przedstawiciela witryny.

WSZYSTKIE ZAPYTANIA NIEDOTYCZĄCE LUB NIESPEŁNIAJĄCE PONIŻSZEJ PROCEDURY NIE OTRZYMUJĄ ODPOWIEDZI.

Moroccanoil szanuje własność intelektualną innych osób i prosimy naszych użytkowników i odwiedzających o to samo. Moroccanoil będzie przetwarzać i badać zawiadomienia o domniemanym naruszeniu oraz podejmie odpowiednie działania zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Po otrzymaniu powiadomień zgodnych z ustawą DMCA, Moroccanoil podejmie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich materiałów uznanych za naruszające lub będące przedmiotem działań naruszających prawo oraz podejmie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich odniesień lub linków do materiałów lub działań, które uznano za naruszające.

Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób naruszający prawa autorskie, podaj informacje Moroccanoil następująca informacja. Informujemy, że aby Powiadomienie było skuteczne, musi zawierać WSZYSTKIE poniższe elementy:

  1. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone;
  2. opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;
  3. opis miejsca, w którym znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa Moroccanoil Witryny internetowe;
  4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail oraz wszystkie inne informacje, które są wystarczające, aby zezwolić Moroccanoil skontaktować się z Tobą;
  5. oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;
  6. oświadczenie złożone przez Ciebie pod karą za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w Powiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Powiadomienia o zgłoszonym naruszeniu praw autorskich należy kierować do:

POCZTĄ:

Moroccanoil
Dział prawny
5742 ul. Ferrier
Montreal, QC. Kanada H4P 1M7

FAKSEM:

(514) 933 6998

WARUNKI I ROZWIĄZANIE.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do Ciebie po uzyskaniu dostępu do Moroccanoil Witryny internetowe. Niniejsze warunki lub którekolwiek z nich mogą zostać zmienione lub rozwiązane przez Moroccanoil bez uprzedzenia w dowolnym czasie iz jakiegokolwiek powodu. Moroccanoil może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, aktualizując ten wpis. Powinieneś od czasu do czasu odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć aktualne Warunki, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą zostać zastąpione wyraźnie wskazanymi uwagami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach tej Witryny. Postanowienia dotyczące praw autorskich i znaków towarowych, wyłączenia odpowiedzialności, roszczeń, ograniczenia odpowiedzialności, odszkodowania, obowiązujących przepisów, arbitrażu i postanowień ogólnych zachowują ważność po rozwiązaniu umowy.

UDZIAŁ UŻYTKOWNIKA.

Moroccanoil nie przegląda i nie może przeglądać wszystkich komunikatów i materiałów publikowanych lub tworzonych przez użytkowników uzyskujących dostęp do Moroccanoil Witryny internetowe i nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za treść tych komunikatów i materiałów. Przyjmujesz do wiadomości, że zapewniając Ci możliwość przeglądania i rozpowszechniania treści generowanych przez użytkowników na Moroccanoil Witryny internetowe, Moroccanoil działa jedynie jako bierny kanał takiej dystrybucji i nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności związanych z jakąkolwiek treścią lub działaniami na Moroccanoil Witryny internetowe. Jednakże, Moroccanoil zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania komunikatów lub materiałów, które uzna za (a) obraźliwe, zniesławiające lub obsceniczne, (b) oszukańcze, wprowadzające w błąd lub wprowadzające w błąd, (c) naruszające prawa autorskie, znak towarowy lub; inne prawa własności intelektualnej innej osoby lub (d) naruszają jakiekolwiek przepisy ustawowe lub wykonawcze lub (e) są obraźliwe lub w inny sposób niedopuszczalne Moroccanoil według własnego uznania. Pamiętaj, że wszelkie dane osobowe, które możesz opublikować lub przesłać, będą traktowane przez Moroccanoil zgodnie z MoroccanoilPolityka prywatności.

ZGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKÓW.

Z wyjątkiem wszelkich danych osobowych, które możemy od Ciebie zebrać zgodnie z wytycznymi określonymi w naszej Polityce prywatności, wszelkie materiały, informacje lub inne komunikaty, które przesyłasz, przesyłasz lub publikujesz na tej Stronie („Komunikacja”) będą uważane za niepoufne i nie prawnie zastrzeżony. Moroccanoil nie będzie mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do Komunikatów. Moroccanoil i wyznaczone przez nią osoby będą mogły swobodnie kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób wykorzystywać Komunikaty oraz wszystkie dane, obrazy, dźwięki, tekst i inne elementy w nich zawarte do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych. Moroccanoil może, ale nie jest zobowiązana, monitorować lub przeglądać dowolne obszary na stronie Moroccanoil Witryny internetowe, na których użytkownicy przesyłają lub publikują Komunikaty lub komunikują się wyłącznie między sobą, w tym między innymi czaty, tablice ogłoszeń lub inne fora użytkowników oraz treść wszelkich takich Komunikatów. Moroccanoil, jednak nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności związanej z treścią takich Komunikatów, niezależnie od tego, czy wynikają one z praw autorskich, znaków towarowych, zniesławienia, prywatności, treści nieprzyzwoitych ani innych.

Recenzje i inne treści tworzone przez klientów.

Moroccanoil, bezpośrednio lub za pośrednictwem zewnętrznych kontrahentów, może gromadzić, organizować i wykorzystywać wszelkie treści stworzone lub w inny sposób dostarczone przez klientów w serwisie MoroccanoilWitryna internetowa, usługi mediów społecznościowych i strony internetowe osób trzecich, w tym między innymi wszelkie materiały, teksty, filmy, zdjęcia, informacje i inne dane przesłane przez klientów i/lub opinie, oceny lub recenzje produktów lub usług, artykuły , wypowiedzi pisemne w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku i/lub wszelkie dzieła autorskie stworzone przez klienta (takie treści łącznie określane jako „Treści generowane przez klienta” lub „CGC”).

Moroccanoil i każdy z jej zewnętrznych kontrahentów może używać, przekazywać, kopiować, powielać, rozpowszechniać, publicznie wykonywać, publicznie wyświetlać, wykonywać cyfrowo, modyfikować, tworzyć dzieła pochodne CGC oraz w inny sposób wykorzystywać i wykorzystywać komercyjnie dowolne CGC w dowolnych formatach medialnych („Dozwolone Używać"). Klient udzieli Moroccanoil oraz jej zewnętrznym wykonawcom niewyłącznej, wieczystej, odwołalnej, ogólnoświatowej, w pełni opłaconej, nieodpłatnej licencji na dowolne dozwolone użycie. Taka licencja będzie miała zastosowanie do dowolnej formy, nośnika lub technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości.

Dotacje dla klientów Moroccanoil wszelkie niezbędne prawa w CGC i do CGC, w tym między innymi wszelkie zgody klientów, cesje, licencje, zezwolenia i autoryzacje (w tym zrzeczenie się wszelkich autorskich praw osobistych) niezbędne do Moroccanoil oraz jakimkolwiek z jej zewnętrznych kontrahentów do korzystania z CGC w jakimkolwiek celu zgodnym z prawem.

Ani Moroccanoil ani jej kontrahenci będący osobami trzecimi nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek CGC, oraz Moroccanoilkontrahenci zewnętrzni będą uprawnieni do edytowania lub usuwania z dowolnej platformy („Platformy”) wszelkich CGC, które są niedokładne, nieodpowiednie lub w inny sposób niezgodne z warunkami takiej platformy lub obowiązującym prawem.

Klienci niniejszym udzielają zezwoleń, autoryzacji i licencji, jeśli takie istnieją, wymaganych przez obowiązujące prawo lub strony internetowe osób trzecich lub warunki i/lub zasady aplikacji (w tym między innymi zasady Platformy Instagram), na Moroccanoil's transfer do i wykorzystanie przez Moroccanoilzewnętrznym wykonawcom prywatnych i umożliwiających identyfikację danych klienta oraz wszelkich CGC w celu dostarczania technologii marketingowych i powiązanych usług, wysyłania odpowiednich wiadomości e-mail i rekomendacji, obsługi i ulepszania wszelkich platform osób trzecich, korzystania z ukierunkowanych reklam behawioralnych oraz analizy i przesyłania stronom trzecim we wszystkich tych celach.

Wszystkie prawa własności intelektualnej (zgodnie z definicją poniżej) do MoroccanoilWłasność intelektualna wykonawców będących stronami trzecimi, potwierdzona lub zawarta w i/lub dołączona/połączona/związana z jakąkolwiek Platformą (z wyjątkiem CGC i wszelkich Moroccanoil własność intelektualna), w tym między innymi wszelkie podstawowe oprogramowanie, platformy, algorytmy, technologie, projekty witryn, wszelkie informacje, usługi, teksty, pliki, dokumentację platform i produktów, filmy, różne aplikacje, wykresy społecznościowe, organizację, strukturę, specyfikacje, aplikacje” wygląd i sposób działania”, nawigacja, funkcje i powiązane treści, które mogą powstać w związku z korzystaniem lub rejestracją na Platformie i/lub innymi zastrzeżonymi materiałami, są własnością Moroccanoilodpowiedniego kontrahenta będącego stroną trzecią i/lub jego odpowiednich podmiotów stowarzyszonych, które zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w związku z tym.

Klienci niniejszym wyrażają zgodę (tj. wyrażają zgodę) na otrzymywanie posprzedażowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Moroccanoil (za pośrednictwem zewnętrznych kontrahentów jako zwykły kanał) zawierające przypomnienia o przesłaniu recenzji i zawierające rekomendacje i/lub linki do towarów i/lub usług osób trzecich, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Każdy klient korzystający z interfejsu użytkownika dowolnej Platformy może korzystać z takiej Platformy wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Klienci zgadzają się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa, prywatności i ochrony danych podczas korzystania z któregokolwiek z nich Moroccanoiltechnologii marketingowej wykonawców zewnętrznych oraz związanych z nimi usług i/lub Platformy. Klient wyraża zgodę na Moroccanoil oraz jakimkolwiek jej wykonawcom będącym osobami trzecimi do korzystania z plików cookie lub podobnych technologii na lub za pośrednictwem Moroccanoilstrona internetowa.

Jeśli klient życzy sobie usunięcia recenzji lub jakiejkolwiek innej Treści generowanej przez klienta stworzonej przez takiego klienta, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 1-888-700-1817 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem info@moroccanoil.com, a my podejmiemy uzasadnione pod względem handlowym starania, aby je niezwłocznie usunąć.

LINKI DO STRON TRZECICH.

W celu zapewnienia naszym gościom większej wartości, niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn w Internecie, które są własnością i są obsługiwane przez zewnętrznych dostawców i inne strony trzecie („Witryny zewnętrzne”). Jednak nawet jeśli strona trzecia jest powiązana z Moroccanoil, Moroccanoil nie ma kontroli nad tymi połączonymi stronami, z których wszystkie mają oddzielne praktyki gromadzenia danych i prywatności, niezależnie od Moroccanoil. Moroccanoil nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te niezależne zasady lub działania i nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość takich witryn internetowych. Witryny, do których prowadzą łącza, służą wyłącznie wygodzie użytkownika, dlatego uzyskuje się do nich dostęp na własne ryzyko. Linki tego nie oznaczają Moroccanoil sponsoruje, popiera, jest powiązana lub powiązana z jakimkolwiek znakiem towarowym, nazwą handlową, znakiem usługowym, projektem, logo, symbolem lub innymi materiałami chronionymi prawami autorskimi wyświetlanymi na takich Stronach zewnętrznych lub dostępnymi za ich pośrednictwem, bądź jest prawnie upoważniona do ich używania.

ZRZECZENIE SIĘ.

Moroccanoil nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności treści tej Witryny ani treści jakiejkolwiek witryny lub Witryn zewnętrznych.

Moroccanoil nie filtruje reklam ani innych treści, które dzieci mogą przeglądać za pośrednictwem naszych witryn lub witryn z łączami „gorącymi”, i mogą one otrzymywać treści i materiały z Internetu i/lub reklamy nieodpowiednie dla dzieci. Zachęcamy rodziców i opiekunów do spędzania czasu online ze swoimi dziećmi i rozważenia korzystania z elektronicznego oprogramowania filtrującego.

Ta witryna oraz materiały, informacje, usługi i produkty w niej zawarte, w tym między innymi tekst, grafika i łącza, są dostarczane „tak jak są” i bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, Moroccanoil zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, nienaruszalności, braku wirusów komputerowych oraz gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub przebiegu działania. Moroccanoil nie oświadcza ani nie gwarantuje, że funkcje zawarte w witrynie będą działać nieprzerwanie lub bezbłędnie, że usterki zostaną naprawione, ani że ta witryna lub serwer udostępniający witrynę są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Moroccanoil nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących wykorzystania materiałów na tej stronie pod względem ich kompletności, poprawności, dokładności, adekwatności, przydatności, terminowości, niezawodności lub w inny sposób. Powyższe ograniczenia mogą Cię nie dotyczyć.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

W żadnym wypadku Moroccanoil ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, przypadkowe, przykładowe lub wtórne szkody lub jakiekolwiek szkody, nawet jeśli Moroccanoil został wcześniej poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, czy to w ramach działania na podstawie umowy, zaniedbania lub jakiejkolwiek innej teorii, wynikających z lub w związku z użyciem, niemożnością użycia lub działaniem informacji, usług, produktów i materiały dostępne na tej stronie. Ograniczenia te mają zastosowanie niezależnie od jakiegokolwiek niespełnienia podstawowego celu jakiegokolwiek ograniczonego środka zaradczego. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczanie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej ani na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWA.

Twoje użycie The Moroccanoil Strony internetowe podlegają pod każdym względem prawu stanu Kalifornia, USA, bez względu na wybór przepisów prawa, a nie Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zgadzasz się, że jurysdykcja i miejsce w jakimkolwiek postępowaniu prawnym wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z lub odnoszącym się do Moroccanoil Witryny internetowe (w tym między innymi zakup Moroccanoil produktów) będą rozpatrywane przez sądy stanowe lub federalne w Los Angeles w Kalifornii. Wszelkie powództwa lub roszczenia, które możesz mieć w odniesieniu do Moroccanoil Witryny internetowe (w tym między innymi zakup Moroccanoil produktów) musi rozpocząć się w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa. MoroccanoilBrak nalegania lub egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Ani tryb postępowania między stronami, ani praktyka handlowa nie będą miały wpływu na modyfikację któregokolwiek z niniejszych warunków. Moroccanoil może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Moroccanoil nie gwarantuje, że materiały w Moroccanoil Witryny internetowe są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach, a dostęp do nich z terytoriów, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do tej Witryny z lokalizacji poza Kalifornią, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Nie możesz używać ani eksportować materiałów z naruszeniem przepisów i regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych. Wszelkie roszczenia dotyczące materiałów podlegają wewnętrznym prawu materialnemu stanu Kalifornia.

ARBITRAŻ.

Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się na to Moroccanoil, według własnego uznania, może zażądać od użytkownika przedstawienia wszelkich sporów wynikających z korzystania z tej Witryny lub niniejszych Warunków dotyczących lub, w tym sporów wynikających z lub dotyczących ich interpretacji, naruszenia, nieważności, nieważności, niewykonania lub rozwiązania, a także spory dotyczące uzupełnienia braków w niniejszej umowie lub jej dostosowania do zaistniałych okoliczności, do ostatecznego i wiążącego arbitrażu na podstawie Międzynarodowego Regulaminu Arbitrażowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, przez jednego lub więcej arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem. Niezależnie od tych zasad, takie postępowanie podlega jednak prawu państwa, jak określono w poprzedniej sekcji.

Wszelkie orzeczenia arbitrażowe wszczęte na podstawie niniejszej klauzuli będą ograniczone do odszkodowania pieniężnego i nie będą zawierać nakazu ani nakazu dla jakiejkolwiek strony poza nakazem zapłaty kwoty pieniężnej. Ponadto, arbiter (arbitrzy) nie będą mieć uprawnień do przyznania odszkodowań karnych, wynikowych lub innych, które nie są mierzone rzeczywistymi szkodami poniesionymi przez stronę wygrywającą w jakimkolwiek arbitrażu wszczętym na podstawie niniejszej sekcji, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez ustawę.

WARUNKI KORZYSTANIA Z MOROCCANOIL E-SKLEP

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z Moroccanoil SKLEP INTERNETOWY („Sklep Internetowy”). Poniżej znajdują się warunki umowy pomiędzy Moroccanoil Inc („Moroccanoil”) i Kupujący („Kupujący”) wszelkich produktów za pośrednictwem Moroccanoilstronie internetowej („Witryna”). Kupujący jest proszony o uważne zapoznanie się z tymi warunkami przed złożeniem zamówienia:

WPROWADZENIE

Kupujący wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Umowie internetowej („Umowa”) w odniesieniu do towarów i informacji dostarczanych przez Sklep internetowy lub za jego pośrednictwem. Niniejsza Umowa stanowi całość i jedyne porozumienie pomiędzy Moroccanoil a Kupującym i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia w odniesieniu do towarów i informacji dostarczonych przez Sklep internetowy lub za jego pośrednictwem oraz przedmiotu niniejszej Umowy. Kupujący zgadza się zapoznać z niniejszą Umową przed zakupem czegokolwiek, a zakup towaru jest równoznaczny z akceptacją niniejszej Umowy.

KONFIGURACJA I PŁATNOŚĆ

Kupujący oświadcza i gwarantuje, że (i) dostarczone informacje o karcie kredytowej są prawdziwe, prawidłowe i kompletne oraz (ii) opłaty poniesione przez Kupującego będą honorowane przez wystawcę karty kredytowej Kupującego oraz (iii) Kupujący uiści opłaty poniesione przez Kupującego na kwot obowiązujących w momencie ich ponoszenia, w tym wszystkich obowiązujących podatków. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty wynikające z użycia hasła Kupującego. Kupujący zgadza się zachować swoje hasło w tajemnicy i powiadomić o tym Moroccanoil w ciągu 24 godzin od naruszenia niniejszej Umowy lub nieautoryzowanego użycia hasła. Moroccanoil nie chroni Kupującego przed nieuprawnionym użyciem hasła Kupującego.

PRAWA AUTORSKIE

Treść, organizacja, gromadzenie, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa i inne kwestie związane ze Sklepem internetowym są chronione stosownymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym między innymi własności intelektualnej), a kopiowanie, redystrybucja, wykorzystywanie lub publikowanie przez Kupującego takich treści lub jakiejkolwiek części Sklepu internetowego jest zabronione.

EDYCJA, USUWANIE I MODYFIKACJA

Moroccanoil zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia wszelkich towarów wystawionych na sprzedaż ze Sklepu Internetowego. Po ogłoszeniu opublikowanym w Sklepie Internetowym, Moroccanoil może modyfikować niniejszą Umowę lub ceny oraz może zaprzestać lub zmienić dowolny lub wszystkie aspekty Sklepu internetowego według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiana niniejszej Umowy zostanie uznana za skuteczną z chwilą opublikowania jej w Sklepie Internetowym w odniesieniu do transakcji dokonanych po tej dacie.

PRAWO DO ODMOWY

Moroccanoil zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy świadczenia usługi w dowolnym momencie. Sprzedaż wszelkich towarów zależy od dostępności.

ODSZKODOWANIE

Kupujący zgadza się zabezpieczyć, bronić i przechowywać Moroccanoil oraz jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i dostawców nie ponosi żadnej odpowiedzialności, strat, roszczeń i wydatków, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, związanych z naruszeniem przez Kupującego niniejszej Umowy lub korzystaniem ze Sklepu internetowego.

NIEZBYWALNE

Prawo Kupującego do korzystania ze Sklepu Internetowego jest niezbywalne i podlega ograniczeniom określonym przez Moroccanoil lub przez wystawcę karty kredytowej Kupującego.

OŚWIADCZENIE

Towary oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego są dostarczane „w miarę dostępności”, a wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, są wyłączone (w tym między innymi zrzeczenie się wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu). Wyłączna i całkowita maksymalna odpowiedzialność firmy Moroccanoil, z jakiegokolwiek powodu, a jedyne i wyłączne zadośćuczynienie kupującego z jakiegokolwiek powodu będzie ograniczone do kwoty zapłaconej przez kupującego za poszczególne zakupione przedmioty. Moroccanoil ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, dealerów ani dostawców nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe szkody (w tym szkody z tytułu utraty działalności, utratę zysków, spory sądowe itp.), niezależnie od tego, czy wynikają one z naruszenia umowy, naruszenia gwarancji, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt lub w inny sposób, nawet jeśli został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Ograniczenia szkód określone powyżej są podstawowymi elementami podstawy umowy pomiędzy Moroccanoil i kupujący. Bez takich ograniczeń niniejszy sklep internetowy i towary nie byłyby udostępniane. Niektóre ustawy stanowe mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do ograniczenia odpowiedzialności.

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA

Po złożeniu zamówienia Kupującego zostanie wyświetlona strona potwierdzająca otrzymanie zamówienia. E-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia zostanie również wysłany do Kupującego wkrótce po złożeniu zamówienia. Jeśli potwierdzenie zamówienia nie dotrze w ciągu 24 godzin od jego złożenia, Kupujący skontaktuje się z nim Moroccanoil Obsługa klienta online pod numerem telefonu 1-888-700-1817 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@moroccanoil.com o pomoc.

Moroccanoil zamówienia realizowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-17:30 z wyłączeniem świąt głównych). Wszystkie zamówienia podlegają autoryzacji. Tylko autoryzowane zamówienia będą przetwarzane i wysyłane.

Jeśli zamówienie nie zostało wysłane, zostało wysłane nieprawidłowo, brakuje produktu lub zawiera uszkodzony lub wadliwy przedmiot, Kupujący skontaktuje się z nim Moroccanoil Obsługa klienta online pod numerem telefonu 1-888-700-1817 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@moroccanoil.com o pomoc.

Satysfakcja konsumenta

Moroccanoil stoi za jakością naszych produktów. Wierzymy, że możemy współpracować z naszymi klientami, aby każdy zakup był pozytywnym doświadczeniem. Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu lub masz jakiekolwiek wątpliwości, postępuj zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w MoroccanoilZasady dotyczące zwrotów i refundacji poniżej.

Warunki dotyczące produktów kupowanych online

W przypadku wadliwych przedmiotów

Jeżeli produkt zakupiony w Sklepie Internetowym jest wadliwy Klient powinien się z nim skontaktować Moroccanoil Obsługa klienta online pod numerem telefonu 1-888-700-1817 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@moroccanoil.com, w ciągu 30 dni od otrzymania produktu. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien podać dokładny opis wady, w miarę możliwości zdjęcia oraz oryginalny numer zamówienia. Moroccanoil bezpłatnie wymieni wadliwy element lub jego część (np. pompę). Moroccanoil zastrzega sobie prawo do odebrania od klienta wszelkich wadliwych produktów w celu dalszego zbadania przedmiotowych wad.

Niezadowolony z produktu

Jeżeli Klient jest niezadowolony z zakupu dokonanego w E-Sklepie, Klient powinien skontaktować się Moroccanoil Obsługa klienta online pod numerem telefonu 1-888-700-1817 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@moroccanoil.com, w ciągu 30 dni od otrzymania produktu. Moroccanoil zaoferuje klientowi a Moroccanoil Karta podarunkowa na całkowitą kwotę produktu bez kosztów wysyłki i podatków. W celu realizacji swojego żądania Klient powinien podać numer pierwotnego zamówienia oraz potwierdzić wszelkie dane osobowe niezbędne do wydania Karty Podarunkowej. Moroccanoil zastrzega sobie prawo do odebrania od klienta produktów uznanych za niezadowalające.

Za brakujące pozycje w zamówieniu

Jeśli klient otrzymał nieprawidłowe pozycje w swoim zamówieniu, klient powinien się z tym skontaktować Moroccanoil Obsługa klienta online pod numerem telefonu 1-888-700-1817 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@moroccanoil.com, w ciągu 30 dni od otrzymania zamówienia. Moroccanoil natychmiast wyśle ​​właściwe produkty i zastrzega sobie prawo do odebrania produktów wysłanych przez pomyłkę w celu ich zwrotu do firmy.

W przypadku narzędzi do stylizacji zakupionych online

OGRANICZONA GWARANCJA

Moroccanoil udziela ograniczonej gwarancji na każde ze swoich narzędzi do stylizacji obejmującej wady materiałowe i wykonawcze przez jeden (1) rok od pierwotnej daty zakupu („Okres gwarancji”), z wyjątkiem suszarki MO2000 Professional Series z turmalinową ceramiką, profesjonalnej serii Titanium Ceramic Żelazko do stylizacji włosów i Profesjonalna lokówka Titanium, dla których Okres gwarancji wynosi dwa (2) lata. Jeśli otrzymamy ważną reklamację, z odpowiednią dokumentacją zakupu, odnoszącą się do jakiejkolwiek Moroccanoil narzędzi do stylizacji zakupionych bezpośrednio od nas lub za pośrednictwem naszej autoryzowanej sieci dystrybucji, naprawimy lub wymienimy zwrócony produkt na produkt o takiej samej lub większej wartości według naszego uznania. Należy pamiętać, że wszystkie autoryzowane zwroty muszą zostać wysłane do nas na Twój koszt, chyba że zalecono inaczej. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje produktów sprzedawanych przez nieautoryzowanych sprzedawców.

Niniejsza ograniczona gwarancja jest nieważna, jeśli produkt został uszkodzony w wyniku nieuzasadnionego użytkowania, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, normalnego zużycia lub innych przyczyn niewynikających z wad materiałowych lub wykonawczych.

Jeśli produkt jest wadliwy, klient skontaktuje się Moroccanoil Obsługa klienta online pod numerem telefonu 1-888-700-1817 lub e-mailem pod adresem onlinestore@moroccanoil.com. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien szczegółowo opisać wadę oraz przedstawić dowód zakupu.

Zwroty zamówień internetowych do lokalizacji sklepu:

Nie możesz zwracać zamówień online w żadnym sklepie, który prowadzi sprzedaż Moroccanoil produkty. W przypadku zwrotów produktów zakupionych w salonach, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów w sklepie podaną poniżej.

Przedmioty niekwalifikujące się do zwrotu lub wymiany:

  • Karty podarunkowe
  • Produkty uszkodzone w wyniku normalnego zużycia (wady producenta)
  • Koszty wysyłki lub dostawy
  • GWP i przedmioty promocyjne 

Regulamin dla produktów zakupionych w sklepie

W przypadku wadliwych przedmiotów

Moroccanoil udziela ograniczonej gwarancji na swoje produkty obejmującej wady materiałowe i wykonawcze przez jeden (1) rok od pierwotnej daty zakupu („Okres gwarancji”). Jeśli produkt zakupiony w salonie jest wadliwy, klient powinien najpierw skontaktować się z miejscem zakupu w celu uzyskania pomocy. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, klient powinien się skontaktować Moroccanoil obsługi klienta pod numerem telefonu 1-888-700-1817 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@moroccanoil.com. W celu rozpatrzenia zgłoszenia Klient powinien podać numer partii towaru, miejsce zakupu, dokładny opis wady, w miarę możliwości zdjęcia oraz dowód zakupu (w przypadku narzędzi do stylizacji). Moroccanoil wymieni wadliwy element lub jego część (np. pompę) bez żadnych opłat. Moroccanoil zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu wadliwych produktów do firmy w celu dalszego zbadania przedmiotowych wad.

Niezadowolony z produktu

Jeśli klient jest niezadowolony z zakupu dokonanego w salonie lub u innego autoryzowanego sprzedawcy, powinien skontaktować się z miejscem zakupu w celu zażądania zwrotu lub wymiany. Moroccanoil nie przyjmuje zwrotów ani nie oferuje wymiany produktów zakupionych poza sklepem Moroccanoil Sklep internetowy. Zwroty i wymiany pozostają w gestii miejsca zakupu.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Moroccanoil zastrzega sobie prawo, a Kupujący wyraża zgodę Moroccanoil, do wykorzystywania i powierzenia wszelkich informacji dotyczących korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego oraz wszelkich informacji podanych przez Kupującego, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

PRAWO

Niniejsza Umowa podlega prawom materialnym stanu Kalifornia, bez względu na zasady kolizji praw, pod warunkiem jednak, że obowiązek arbitrażu podlega Federalnej Ustawie Arbitrażowej, która uprzedza wszelkie przepisy ograniczające arbitraż, takie jak: jako kalifornijski kodeks postępowania cywilnego ” §§ 1281.2, 1281.3 lub 1281.4. Każda osoba lub podmiot, który jest Stroną niniejszej Umowy lub podlega postanowieniom niniejszej Umowy dotyczącym arbitrażu, wyraża zgodę na jurysdykcję i właściwość miejscową sądów stanowych i federalnych w Los Angeles w Kalifornii.

Każda przyczyna powództwa Kupującego w odniesieniu do Sklepu internetowego musi zostać wszczęta w ciągu 3 miesięcy po każdym zakupie lub zostać na zawsze uchylona i zablokowana. Wszelkie działania podlegają ograniczeniom określonym w powyższym Zastrzeżeniu. Język w niniejszej Umowie należy interpretować zgodnie z jego uczciwym znaczeniem, a nie wyłącznie za lub przeciw jakiejkolwiek stronie.

SPÓR

Wszelkie postępowania sądowe wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą prowadzone wyłącznie w stanie Kalifornia, a Kupujący wyraźnie poddaje się jurysdykcji wspomnianych sądów, a Kupujący wyraża zgodę na eksterytorialne doręczanie pozwów. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem, tak aby jak najwierniej odzwierciedlała pierwotne intencje stron, a pozostałe części zachowują pełną moc i skuteczność. W zakresie, w jakim cokolwiek w lub związane ze Sklepem internetowym lub Moroccanoil jest sprzeczny lub niezgodny z niniejszą Umową, niniejsza Umowa ma pierwszeństwo. Awaria Moroccanoil w celu wyegzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego postanowienia ani prawa do egzekwowania takiego postanowienia.

POTWIERDZENIE

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Kupującym a Moroccanoil dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia lub oświadczenia.

LIMITY ZAMÓWIEŃ

Produkty zamówione online nie są przeznaczone do odsprzedaży. Takie jak, Moroccanoil zastrzega sobie prawo do ograniczenia wielkości zamówienia na sztukę oraz łącznej wartości zamawianych produktów w ciągu dnia i miesiąca.

WALUTA I PODATKI OD SPRZEDAŻY

Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w dolarach amerykańskich. Kupujący zgadza się, że wszystkie zamówienia wysyłane przez Moroccanoil podlegają opodatkowaniu podatkiem obrotowym, obowiązującym zgodnie z kodem podatkowym państwa, do którego zamówienie zostanie wysłane. Podatek jest szacowany w momencie składania zamówienia, a ostateczne obliczenie faktycznego podatku od sprzedaży zostanie odzwierciedlone w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia Kupującego oraz w liście przewozowym.

BEZPIECZEŃSTWO ONLINE

Informacje o kartach kredytowych wprowadzane do E-Sklepu są bezpieczne i bezpieczne dzięki certyfikatowi VeriSign SSL. Wszystkie zamówienia składane w E-Sklepie są szyfrowane, chroniąc w ten sposób wszelkie dane karty kredytowej, które są przekazywane w momencie składania zamówienia. Wykorzystując najbardziej zaawansowaną jak dotąd technikę bezpieczeństwa konsumenckiego online, Moroccanoil może zapewnić, że wszystkie zamówienia są składane bezpiecznie. Takie jak, Moroccanoil nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody związane z oszustwami lub kradzieżą kart kredytowych.

ZAMÓWIENIA MIĘDZYNARODOWE

W tym czasie, Moroccanoil wysyła wyłącznie do sąsiednich 48 stanów USA oraz na Alaskę i Hawaje. Przesyłki do terytoriów USA (takich jak Puerto Rico i Guam) oraz do Sił Zbrojnych są obecnie niedostępne.

OBSŁUGA KLIENTA

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu składania zamówienia lub statusu zamówienia prosimy o kontakt Moroccanoil Obsługa klienta online pod numerem telefonu 1-888-700-1817, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-17:30 lub pocztą elektroniczną na adres sklep internetowy@moroccanoil.com o pomoc.

MOROCCANOIL REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO BEAUTY CIRCLE

Warunki określone w niniejszej umowie Programu lojalnościowego („Umowa lojalnościowa”) regulują członkostwo w Moroccanoil Program lojalnościowy Beauty Circle („Program”). Uczestników Programu obowiązują warunki określone w niniejszym dokumencie.

Twoja rejestracja w Programie jest wyraźnie uzależniona od przestrzegania przez Ciebie niniejszej Umowy lojalnościowej. Rejestrując się w Programie, Ty („Ty” lub „Członek”) potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na związanie niniejszą Umową Lojalnościową, w tym MoroccanoilWarunków użytkowania i Polityki prywatności firmy, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie, oraz w celu zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy lojalnościowej, nie zostań Członkiem lub zrezygnuj z członkostwa, jeśli ma to zastosowanie. Warunki programu są nieważne w zakresie, w jakim jest to zabronione przez prawo. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, mogą obowiązywać podatki. Twoja rejestracja w Programie podlega obecnym i przyszłym warunkom Programu. Niniejsza Umowa lojalnościowa nie zmienia w żaden sposób warunków jakiejkolwiek innej umowy, którą możesz z nami zawrzeć. Jeśli nie zgadzasz się na związanie niniejszą Umową lojalnościową, Polityką prywatności naszej witryny internetowej i Warunkami korzystania z naszej witryny internetowej, nie możesz zarejestrować się w Programie.

1. CZŁONKOSTWO:  Program jest oferowany według wyłącznego uznania Moroccanoil Israel Ltd. lub jej podmioty stowarzyszone lub zależne („Moroccanoil" albo my"). Członkostwo jest otwarte dla osób, które są legalnymi rezydentami Stanów Zjednoczonych (w tym ich terytoriów i posiadłości) i mają co najmniej 18 lat lub pełnoletność w jurysdykcji miejsca zamieszkania Członka, w zależności od tego, która z tych dat jest starsza. Członkostwo w Programie jest dobrowolne. Do zarejestrowania się w Programie nie jest wymagany żaden zakup ani żadna płatność. Program jest dostępny dla osób fizycznych wyłącznie do użytku osobistego i jest ograniczony do jednego konta na osobę. Korporacje, stowarzyszenia lub inne grupy nie mogą rejestrować się w Programie. Pracownicy Moroccanoil i osoby pozostające na ich utrzymaniu nie kwalifikują się do rejestracji w Programie. Moroccanoil zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników Programu.

2. REJESTRACJA CZŁONKOSTWA: Kwalifikujące się osoby mogą zarejestrować się w Programie, odwiedzając stronę Moroccanoil.com (łącznie „Witryna”), utworzenie konta i przystąpienie do Programu. Osoby posiadające już konto w Serwisie są automatycznie rejestrowane w Programie. Aby się zarejestrować, możesz zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu pocztowego, adresu e-mail i innego rodzaju danych osobowych oraz utworzenie hasła. Po podaniu tych informacji zostaniesz zarejestrowany w Programie i otrzymasz konto członkowskie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie dokładności informacji o swoim koncie i za ich aktualizację zgodnie z wymaganiami. Członkowie muszą podać wymagane informacje, aby zostać zarejestrowanym i kwalifikować się do korzyści i nagród, takich jak bezpłatne upominki przy zakupie („Nagrody”). Tylko jedno konto członkowskie może być powiązane z jednym adresem e-mail. W przypadku sporu dotyczącego własności konta członkowskiego, członek zostanie uznany za upoważnionego posiadacza konta z adresu e-mail podanego w momencie rejestracji. Dla celów niniejszej Umowy Lojalnościowej „upoważnionym posiadaczem konta” jest osoba fizyczna przypisana do podanego adresu e-mail przez dostawcę Internetu, dostawcę usług online lub inną organizację (np. firmę, instytucję edukacyjną itp.), która jest odpowiedzialny za przypisanie adresów e-mail dla domeny powiązanej z przesłanym adresem e-mail.

3. UCZESTNICTWO:  Program to program premiowy, który zapewnia członkom punkty za każdym razem, gdy robią zakupy. Możesz zdobywać punkty („Punkty”) za każdego dolara wydanego na transakcje online Moroccanoil.com, z wyłączeniem podatków federalnych, stanowych i lokalnych, opłat za wysyłkę, zniżek pracowniczych, zakupów na kontach komercyjnych, darowizn na cele charytatywne, zwrotów, zwrotów kosztów i przedmiotów zakupionych za pomocą karty upominkowej, kredytów towarowych lub jakichkolwiek Nagród lub innych nagród („kwalifikujące się zakupy” ). Aby Twój zakup kwalifikował się do zdobycia Punktów, musisz być zalogowany na swoje konto członkowskie w momencie zakupu; lub podać swój identyfikator uczestnika Programu (tj. adres e-mail zarejestrowany w Programie) podczas dokonywania kwalifikującego się zakupu. Jeśli zwrócisz produkty z kwalifikującego się zakupu, odpowiednia liczba Punktów zostanie automatycznie odjęta z salda Twojego konta. Moroccanoil może również, według własnego uznania, przyznać dodatkowe Punkty w związku z niektórymi transakcjami i promocjami. Możesz zdobywać Punkty i osiągać poziomy lojalności w Programie, dokonując kwalifikujących się zakupów lub podejmując określone inne działania w ramach Programu. Gdy zdobędziesz Punkty i osiągniesz określony poziom lojalności, możesz kwalifikować się do niektórych Nagród mających zastosowanie do tego poziomu, które mogą się od czasu do czasu zmieniać i mogą być oferowane w ograniczonym zakresie. Kwalifikujące się zakupy i inne możliwości zdobywania Punktów i osiągania poziomów lojalnościowych Programu będą publikowane w Witrynie lub mogą być publikowane za pośrednictwem innych mediów (na przykład w komunikacji marketingowej i mediach społecznościowych). Odwiedź nasze często zadawane pytania, aby dowiedzieć się więcej o zdobywaniu punktów i osiąganiu poziomów lojalnościowych Programu.

4. PUNKTY:  Punkty nie mają wartości pieniężnej, nie podlegają negocjacjom i nie można ich wymienić w całości ani w części na gotówkę. Tylko Członek płacący za produkty w kwalifikującym się zakupie może gromadzić Punkty lub Nagrody. Punkty nie stanowią własności żadnego Członka ani innej osoby i nie można nimi pośredniczyć, wymieniać, zastawiać, podarować, sprzedawać ani w inny sposób przekazywać za wynagrodzeniem inaczej niż przez Moroccanoil lub jak wyraźnie przewidziano w niniejszej Umowie lojalnościowej, a każde otrzymanie lub wykorzystanie Punktów z naruszeniem niniejszych warunków spowoduje unieważnienie takich Punktów. Ani konta, ani Nagrody ani Punkty nie mogą być udostępniane ani łączone. Zdobyte punkty nie podlegają wymianie przez 72 godziny od ich przyznania. Punktów nie można łączyć ani przenosić na żaden inny typ Moroccanoil awans lub nagroda. Po 12 miesiącach braku aktywności Punkty mogą wygasnąć. Brak aktywności definiuje się jako okres, w którym Członek nie zdobywa Punktów ani nie wymienia Punktów.

5. NAGRODY I WYKORZYSTANIE:  O liczbie Punktów niezbędnych do zdobycia Nagrody decyduje m.in Moroccanoil według własnego uznania i może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Możesz zobaczyć, ile Punktów zgromadziłeś, logując się do swojego konta online Moroccanoil konto i odwiedzając szczegóły swojego konta. Możesz wymienić Nagrody, logując się na swoje konto pod adresem moroccanoil.com. Po wybraniu Nagrody otrzymasz unikalny kod („Kod”), który należy wprowadzić w kasie przy zakupie. Punkty wykorzystane do odebrania Nagrody zostaną odjęte od całkowitej liczby Punktów dostępnych na Twoim koncie Członka. Punkty nie mogą być wykorzystywane do zakupów Moroccanoil bony upominkowe, przedmioty charytatywne, zestawy wartości promocyjnych, podatek od sprzedaży lub opłaty za wysyłkę. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Nagród, sposobu zdobywania Punktów i osiągania poszczególnych poziomów Programu oraz sposobu oceniania i nagradzania Twoich kwalifikujących się zakupów i innych działań w Programie. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia ograniczeń na liczbę zakupów lub działań, które kwalifikują się do Programu lub na danym poziomie, liczbę lub rodzaje Nagród, które możesz otrzymać lub zarobić na danym poziomie, w danym okresie lub na czas trwania Programu lub dowolną ich kombinację. Nagrody można wymieniać wyłącznie w Witrynie, chyba że wyraźnie zezwolił na to inny użytkownik Moroccanoil. Nie można łączyć Nagród z żadnym innym kuponem ani promocją. Nagród nie można wymienić ani zwrócić na inny produkt lub usługę ani na zwrot pieniędzy. Produkty dostępne w ramach Programu są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Nie możesz sprzedawać ani odsprzedawać żadnych produktów, które kupujesz lub w inny sposób otrzymujesz od nas w ramach Programu. Zastrzegamy sobie prawo, bez powiadomienia, do anulowania lub zmniejszenia ilości dowolnego zamówienia do zrealizowania lub jakichkolwiek produktów do dostarczenia, które naszym zdaniem, według naszego wyłącznego uznania, mogą spowodować naruszenie niniejszej Umowy lojalnościowej. Nagrody i Kody mogą wygasnąć, jeśli Członek nie wykorzysta ich w ciągu 12 miesięcy od ich wydania.

6. KOMUNIKACJA:  Jako członek możesz okresowo otrzymywać e-maile marketingowe od Moroccanoil o Programie. Możesz zrezygnować z otrzymywania e-maili marketingowych w dowolnym momencie, ale e-maile operacyjne będą nadal do Ciebie wysyłane, ponieważ dotyczą Twojego członkostwa w Programie. Przykłady obejmują powitalną wiadomość e-mail, aktualizacje nagród itp.

7. DODATKOWE WARUNKI NAGRODY: Moroccanoil zastrzega sobie prawo do anulowania, zmodyfikowania lub ograniczenia dowolnego aspektu Programu w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez. Członkostwo w Programie może zostać w każdej chwili odwołane. Członkostwo jest niezbywalne. Jakiekolwiek nadużycia w Programie, nieprzestrzeganie jakichkolwiek warunków Programu lub wprowadzenie w błąd może narazić Członka na cofnięcie członkostwa i wpłynie na możliwość dalszej rejestracji w Programie. Dalej, Moroccanoil zastrzega sobie prawo do poszukiwania wszelkich środków prawnych, czy to dostępnych na mocy prawa, czy na zasadzie słuszności, karnych lub cywilnych, w przypadku oszustwa lub nadużycia Programu przez Członka, nieprzestrzegania jakichkolwiek warunków Programu lub złożenia fałszywych oświadczeń wobec Moroccanoil. Zakupy programów, odzwierciedlone w Moroccanoil zapisy, uważa się za prawidłowe i Moroccanoil zastrzega sobie prawo do określenia kwalifikacji dla dowolnej transakcji oraz do korekty lub modyfikacji Nagrody w dowolnym momencie na podstawie Moroccanoil zapisy i obliczanie informacji o koncie. Moroccanoil nie ponosi odpowiedzialności za komunikację lub utratę Nagród z powodu niedokładności lub zmiany adresu lub innych informacji kontaktowych. Program podlega prawu stanu Nowy Jork, USA, bez względu na konflikt praw i zasad. Ponadto Członkowie Programu poddają się wyłącznie jurysdykcji sądów stanowych lub lokalnych w stanie Nowy Jork w celu rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy lojalnościowej. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, mogą obowiązywać podatki od Nagród. Wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym ujawnienia, są wyłączną odpowiedzialnością Członka. Od czasu do czasu salda i wartości Nagród będą aktualizowane w Programie. Sprawdź szczegóły swojego konta, aby uzyskać najbardziej aktualne salda Punktów. Moroccanoil może odstąpić od przestrzegania tych warunków według własnego uznania i może od czasu do czasu organizować promocje, które zapewniają zwiększone korzyści wybranym Członkom. Niezależnie od powyższego, Moroccanoilniewykonanie przez firmę któregokolwiek ze swoich praw wynikających z niniejszej Umowy lojalnościowej lub opóźnienie w egzekwowaniu lub wykonywaniu któregokolwiek z tych praw nie stanowi zrzeczenia się takich praw. Jeśli masz obawy, że zakup lub inna czynność nie została prawidłowo zastosowana na Twoim koncie, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail info@moroccanoil.com. Twój adres e-mail musi zawierać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail powiązany z Programem, datę działania Programu oraz napotkany problem. Aby uzyskać więcej informacji na temat Programu lub swojego konta członkowskiego, napisz do nas na adres info@moroccanoil. Com.

8. ZAKOŃCZENIE: Program nie ma z góry określonej daty zakończenia i może trwać do czasu, gdy Moroccanoil, według własnego uznania, zdecyduje się wyznaczyć datę zakończenia Programu. W przypadku zakończenia Programu, Moroccanoil powiadomi Cię o terminie zakończenia. Moroccanoil zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez powiadomienia, do wygaśnięcia konta Członka po roku nieaktywności konta. Żadne przedłużenia, zwroty gotówki ani inne wymiany nie będą dozwolone w przypadku Punktów, które zostały usunięte z konta z powodu braku aktywności. Moroccanoil zastrzega sobie prawo do dezaktywacji Konta, na którym Punkty zostały zdobyte w wyniku oszustwa lub awarii technicznych jakiegokolwiek rodzaju. Aby ponownie aktywować konto lub jeśli chcesz anulować rejestrację w Programie lub poprosić o brak komunikacji, musisz powiadomić Moroccanoil na info @moroccanoil.com. Wszystkie zgromadzone Punkty zostaną utracone, jeśli Twoje konto członkowskie wygaśnie lub zostanie anulowane, a pozostałe Punkty nie będą mogły zostać wymienione na Nagrody.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WARUNKI DODATKOWE:  ZAPISUJĄC SIĘ DO PROGRAMU I ODBIORUJĄC NAGRODY, CZŁONEK ZGADZA SIĘ, ŻE MOROCCANOIL ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I PODMIOTY ZALEŻNE ORAZ JEJ ZARZĄDÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI I AGENTÓW (ŁĄCZNIE „STRONY ZWOLNIONE”) NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA, STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM, BEZ WYŁĄCZNIE, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB SZKODY KARNE LUB PRZYKŁADOWE) OSÓB, W TYM USZKODZENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI LUB MIENIA POWSTAJĄCE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO POŚREDNIO Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODJĘTYCH LUB ZANIECHANYCH W ODNIESIENIU DO PROGRAMU, Z WYJĄTKIEM BŁĘDÓW W NAPISYWANIU PUNKTÓW DO KONT. ZWOLNIONE STRONY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (A) UTRATĘ, NIEWŁAŚCIWE PRZEKIEROWANIE LUB OPÓŹNIENIE W OTRZYMANIU JAKICHKOLWIEK WNIOSKÓW O CZŁONKOSTWO, DANYCH, KORESPONDENCJI LUB NAGRÓD; (B) KRADZIEŻ LUB NIEAUTORYZOWANE WYKORZYSTANIE KREDYTÓW LUB NAGRÓD LUB WYKORZYSTANIE NAGRODY SPOWODOWANE OKOLICZNOŚCIAMI POZA ROZSĄDNĄ KONTROLĄ NAS LUB NASZYCH PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW; (C) WSZELKIE DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA OSÓB TRZECICH; LUB (D) JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW OPUBLIKOWANYCH W ODNIESIENIU DO PROGRAMU, W TYM BŁĘDY TYPOGRAFICZNE, BŁĘDY W OPISIE ORAZ BŁĘDY W KREDYTOWANIU LUB OBCIĄŻENIU KREDYTÓW Z KONT CZŁONKOWSKICH. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO POPRAWIANIA BEZ POWIADOMIENIA WSZELKICH BŁĘDÓW. W ŻADNYM WYPADKU ZWOLNIONE STRONY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIE LUB NIEWYKONANIE WYKONANIA WYNIKAJĄCE Z PRZYCZYN POZA NASZĄ KONTROLĄ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, JAKIEKOLWIEK DZIAŁ BOŻY I WOJNY, Klęski żywiołowej, TERRORYZMU LUB JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIE LUB POMINIĘCIE OSÓB TRZECICH.

BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, Z WYJĄTKIEM SZCZEGÓLNYCH INNYCH WARUNKÓW W NINIEJSZYCH ZASADACH PROGRAMU, WSZYSTKO DOTYCZĄCE PROGRAMU, W TYM WITRYNY I NAGRÓD, JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB NIE DOROZUMIANYCH, W TYM , DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE LUB WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

TA SEKCJA POZOSTAJE W ZAKRESIE ZAKOŃCZENIA REJESTRACJI CZŁONKA W PROGRAMIE.

MOROCCANOIL PROGRAM AUTOMATYCZNEJ DOSTAWY

Regulamin

Poniżej przedstawiono zasady i warunki („Regulamin”) dla naszego programu automatycznej dostawy („Automatyczne uzupełnianie”). Niniejsze Warunki obowiązują między Tobą a Moroccanoil Israel Ltd. i/lub jej podmioty stowarzyszone („Moroccanoil”, „my” lub „nas”) i regulują twoje i nasze odpowiednie prawa i obowiązki. Warunki stanowią całość umowy między Tobą a Moroccanoil związanych z programem automatycznej dostawy. Należy pamiętać, że korzystanie z moroccanoilWitryna .com również podlega naszym Regulamin i warunki (wstaw link) oraz Polityka prywatności, a także wszystkie inne obowiązujące warunki, ograniczenia i wymagania dotyczące moroccanoil.com, z których wszystkie (od czasu do czasu aktualizowane) są włączone do niniejszych Warunków. Składając zamówienie za pośrednictwem naszego programu automatycznej dostawy, akceptujesz te warunki, ograniczenia i wymagania. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki.

Jak to działa:

Program automatycznej dostawy obejmuje wszystkie korzyści wymienione na stronie Często zadawane pytania, które są częścią niniejszych Warunków. Moroccanoil zastrzega sobie prawo do zmiany korzyści związanych z automatyczną dostawą, w tym kwot rabatów (jeśli istnieją), rabatów na wysyłkę (jeśli istnieją) oraz uprawnień wykorzystywanych do ustalania kwot rabatów, w dowolnym momencie według własnego uznania. Wszystkie zmiany będą miały zastosowanie do przyszłych zamówień, w tym dla obecnych subskrybentów automatycznej dostawy.

Produkty z automatyczną dostawą

Program automatycznej dostawy jest dostępny dla wybranych Moroccanoil produkty sprzedawane przez moroccanoilwitryna .com. Nasza automatyczna dostawa jest dostępna tylko dla klientów wysyłających przesyłki na adresy w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Twój udział w programie automatycznych dostaw jest dla Ciebie osobisty i nie możesz cedować ani przekazywać swojego udziału w programie automatycznych dostaw ani żadnych korzyści osobom trzecim bez naszej zgody.

Korzyści z programu automatycznej dostawy i wszelkie obowiązujące ograniczone czasowo specjalne promocje automatycznej dostawy mają zastosowanie tylko do kwalifikujących się produktów z komunikatem automatycznej dostawy i tylko w przypadku wybrania metody dostawy Automatyczna. Automatyczna dostawa jest dobra do wyczerpania zapasów. Specjalne, ograniczone czasowo promocje na automatyczną dostawę mają zastosowanie tylko w okresie ich obowiązywania.

Wszystkie zwroty w ramach programu automatycznej dostawy podlegają Moroccanoil'S Zasady zwrotów i zwrotów. Nasz program automatycznej dostawy jest nieważny tam, gdzie jest to zabronione.

Płatność, odnowienie i anulowanie

Całkowity koszt naliczony w ramach metody płatności za każde zamówienie z dostawą automatyczną będzie kosztem przedmiotu w dniu realizacji zamówienia pomniejszonym o rabat z tytułu dostawy automatycznej (jeśli ma zastosowanie) oraz wszelkimi obowiązującymi podatkami od sprzedaży.  Moroccanoil karty podarunkowe nie mogą być używane jako płatność za zamówienia z dostawą automatyczną.

Opłata za każdą przesyłkę z automatyczną dostawą zostanie naliczona zgodnie z metodą płatności użytą do utworzenia konta Automatycznej dostawy lub w inny sposób wskazany przez Ciebie. W przypadku, gdy musisz zaktualizować informacje o płatności na swoim koncie Automatycznej dostawy, będziesz musiał anulować zamówienie Automatycznej dostawy i złożyć nowe.

Jeśli Twoje zamówienie z automatyczną dostawą jest chwilowo niedostępne, wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem o tym i wyślemy Twoje zamówienie oraz obciążymy Twoją metodę płatności, gdy tylko będzie dostępne. Jeśli chcesz anulować zamówienie w tym okresie, postępuj zgodnie z metodami anulowania wymienionymi poniżej.

Twoja automatyczna dostawa będzie obowiązywać, dopóki jej nie anulujesz. Możesz anulować w dowolnym momencie za pośrednictwem strony Automatycznej dostawy, którą można znaleźć, logując się do swojego profilu Konta pod adresem moroccanoil.com lub dzwoniąc MoroccanoilDział Obsługi Klienta pod numerem (1-888-700-1817). Anulowanie staje się skuteczne natychmiast, chyba że anulowanie zostanie dokonane na mniej niż czterdzieści osiem (48) godzin przed datą wysyłki produktu, w którym to przypadku anulowanie zostanie przetworzone dla następnej wysyłki. Jeśli anulujesz automatyczną dostawę przedmiotu, a następnie aktywujesz ją ponownie, wszelkie rabaty zastosowane do pozycji automatycznej dostawy mogą nie być takie same jak rabaty obowiązujące w momencie anulowania. Jeśli procentowa zniżka z tytułu automatycznej dostawy dla programu zmieni się lub zmienią się jakiekolwiek inne korzyści z automatycznej dostawy, nowa zniżka i/lub korzyści zostaną zastosowane do przyszłych przesyłek tego przedmiotu.

Decydując się na udział w naszym programie automatycznych dostaw i podając dane swojej karty kredytowej, wyrażasz zgodę na przechowywanie danych karty kredytowej przez Moroccanoil. Wszystkie informacje o karcie kredytowej są odpowiednio zaszyfrowane, co gwarantuje, że wszystkie zamówienia są składane bezpiecznie. Takie jak, Moroccanoil nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody związane z oszustwami lub kradzieżą kart kredytowych.

Zmiany w niniejszym Regulaminie

Moroccanoil może, według własnego uznania, zmienić niniejsze Warunki (w tym wszystkie obowiązujące warunki, ograniczenia i wymagania dotyczące Moroccanoil.com), bez powiadomienia. Jeśli jakakolwiek zmiana niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, taka zmiana jest rozdzielna i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych zmian lub warunków. Twój dalszy udział po zmianie niniejszych Warunków oznacza akceptację zmian. Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek zmiany, musisz anulować automatyczną dostawę.

Edukacja zawsze i wszędzie

Uzyskaj dostęp do inspirujących i edukacyjnych filmów oraz samodzielnej nauki na temat teorii kolorów, aplikacji produktów, naszej zastrzeżonej technologii i nie tylko. Zapytaj naszych Ekspertów ds. Kolorów o wszystkie kwestie związane z kolorami włosów! Dostępne na urządzenia mobilne i tablety z systemem iOS i Android.

ZNAJDŹ SWOJĄ SPOŁECZNOŚĆ

@moroccanoildla