Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MOROCCANOIL® CÁC TRANG WEB
VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ KHUYẾN CÁO DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY

(“Trang web” này). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng, điều kiện và tất cả các luật hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn có thể không sử dụng Trang web này.

Sản phẩm Moroccanoil Các trang web (gọi chung là “Moroccanoil Các trang web”) được điều hành bởi Moroccanoil Israel, Ltd. hoặc các chi nhánh hoặc công ty con (“Moroccanoil”), bao gồm nhiều trang Web và trang Web khác nhau. Các Moroccanoil Các trang web được cung cấp cho bạn với điều kiện bạn chấp nhận mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong tài liệu này. Việc bạn sử dụng Moroccanoil Các trang web cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo như vậy. Việc bạn sử dụng một cái gì đó cụ thể Moroccanoil trang web bao gồm trong Moroccanoil Mạng các Trang web cũng có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung được nêu ở nơi khác trên trang web đó ("Điều khoản bổ sung"). Ngoài ra, các Moroccanoil Bản thân các Trang web có thể chứa các điều khoản bổ sung chi phối các tính năng hoặc ưu đãi cụ thể. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản, điều kiện và thông báo nào trong tài liệu này xung đột với Điều khoản bổ sung hoặc các điều khoản và hướng dẫn khác có trong bất kỳ điều khoản cụ thể nào Moroccanoil trang web, thì các điều khoản này sẽ kiểm soát.

SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Moroccanoil bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo theo đó Moroccanoil Các trang web được cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí liên quan đến việc sử dụng Moroccanoil Các trang Web. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét các điều khoản và điều kiện này.

SỬ DỤNG TRANG WEB. GIỚI HẠN SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ NGOẠI THƯƠNG MẠI.

Trừ khi có quy định khác, các Moroccanoil Các trang Web dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, sao chép, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Moroccanoil Trang web, trừ khi điều này được thực hiện cho các mục đích phi thương mại.

Bất kỳ việc sử dụng tài liệu nào khác trên Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, sao chép, phân phối, tái bản, hiển thị hoặc truyền tải nội dung của Trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Moroccanoil Bị nghiêm cấm.

Quấy rối dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào trên bất kỳ Moroccanoil Các trang web, bao gồm qua e-mail và trò chuyện hoặc bằng ngôn ngữ tục tĩu hoặc lạm dụng đều bị nghiêm cấm. Mạo danh người khác, bao gồm cả một Moroccanoil nhân viên, chủ nhà, hoặc đại diện hoặc các thành viên hoặc khách truy cập khác trên Moroccanoil Trang web bị cấm. Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản thông qua Moroccanoil Trang web bất kỳ nội dung nào mang tính bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, lạm dụng, bất hợp pháp hoặc phản cảm, hoặc có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. Bạn không được tải lên nội dung thương mại trên Trang web hoặc sử dụng Trang web để thu hút người khác tham gia hoặc trở thành thành viên của bất kỳ dịch vụ trực tuyến thương mại nào khác hoặc tổ chức khác.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG MẠI.

Toàn bộ nội dung có trong Moroccanoil Các trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện hoặc mã cũng như việc lựa chọn và sắp xếp chúng được đăng ký bản quyền như một tác phẩm tập thể theo Hoa Kỳ và các luật bản quyền khác, và là tài sản của Moroccanoil. Công việc tập thể bao gồm các công trình được cấp phép Moroccanoil. ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN. Tất cả nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại (gọi chung là “Nhãn hiệu”) là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của và thuộc quyền sở hữu của Moroccanoilhoặc chủ sở hữu tương ứng khác đã cấp Moroccanoil quyền và giấy phép sử dụng các Nhãn hiệu đó.

CÁC THÔNG BÁO VÀ THỦ TỤC LÀM KHIẾU NẠI VỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN.

Căn cứ Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ, Mục 512 (c) (2), thông báo về vi phạm bản quyền bị khiếu nại phải được gửi đến đại lý được chỉ định của trang web.

TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CÁC THỦ TỤC SAU ĐÂY SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI.

Moroccanoil tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng và khách truy cập của mình cũng làm như vậy. Moroccanoil sẽ xử lý và điều tra các thông báo cáo buộc vi phạm và sẽ thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Khi nhận được thông báo tuân thủ DMCA, Moroccanoil sẽ hành động để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ tài liệu nào bị phát hiện là vi phạm hoặc bị phát hiện là đối tượng của hoạt động vi phạm và sẽ hành động để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ tham chiếu hoặc liên kết nào đến tài liệu hoặc hoạt động bị phát hiện là vi phạm.

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp Moroccanoil các thông tin sau. Xin lưu ý rằng để có hiệu lực, Thông báo phải bao gồm TẤT CẢ những điều sau đây:

  1. chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền độc quyền bị cho là vi phạm;
  2. mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
  3. mô tả về nơi tài liệu mà bạn cho là vi phạm được đặt trên Moroccanoil Trang Web;
  4. địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn và tất cả các thông tin khác đủ hợp lý để cho phép Moroccanoil liên hệ với bạn;
  5. một tuyên bố của bạn rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép;
  6. một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong Thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Thông báo về vi phạm bản quyền bị khiếu nại nên được chuyển đến:

BẰNG THƯ TỪ:

Moroccanoil
Bộ phận pháp lý
5742 Phố Ferrier
Montreal, QC. Canada H4P 1M7

BẰNG SỐ FAX:

(514) 933 6998

ĐIỀU KHOẢN VÀ CHẤM DỨT.

Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho bạn khi bạn truy cập vào Moroccanoil Các trang Web. Các điều khoản và điều kiện này, hoặc bất kỳ trong số chúng, có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt bởi Moroccanoil mà không cần thông báo bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Moroccanoil có thể sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Thỉnh thoảng bạn nên truy cập trang này để xem lại các Điều khoản hiện tại vì chúng ràng buộc bạn. Một số quy định của các Điều khoản này có thể được thay thế bằng các thông báo hoặc điều khoản pháp lý được chỉ định rõ ràng nằm trên các trang cụ thể tại Trang web này. Các điều khoản liên quan đến Bản quyền và Thương hiệu, Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, Khiếu nại, Giới hạn trách nhiệm pháp lý, Bồi thường, Luật áp dụng, Trọng tài và Chung, sẽ tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt nào.

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÙNG.

Moroccanoil không và không thể xem xét tất cả các thông tin liên lạc và tài liệu được đăng lên hoặc tạo bởi người dùng truy cập vào Moroccanoil và không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của các thông tin liên lạc và tài liệu này. Bạn thừa nhận rằng bằng cách cung cấp cho bạn khả năng xem và phân phối nội dung do người dùng tạo trên Moroccanoil trang web, Moroccanoil chỉ hoạt động như một kênh thụ động để phân phối như vậy và không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào trên Moroccanoil Các trang Web. Tuy nhiên, Moroccanoil bảo lưu quyền chặn hoặc xóa thông tin liên lạc hoặc tài liệu mà nó xác định là (a) lạm dụng, phỉ báng hoặc tục tĩu, (b) gian lận, lừa đảo hoặc gây hiểu lầm, (c) vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc; quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác hoặc (d) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào hoặc (e) xúc phạm hoặc không thể chấp nhận được đối với Moroccanoil một mình một kiểu. Lưu ý rằng bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn có thể đăng hoặc truyền sẽ được xử lý bởi Moroccanoil phù hợp với MoroccanoilChính sách quyền riêng tư của.

ĐĂNG KÝ CỦA NGƯỜI DÙNG.

Ngoại trừ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn theo các nguyên tắc được thiết lập trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, mọi tài liệu, thông tin hoặc thông tin liên lạc khác mà bạn truyền tải, tải lên hoặc đăng lên Trang web này (“Thông tin liên lạc”) sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Moroccanoil sẽ không có nghĩa vụ đối với Thông tin liên lạc. Moroccanoil và những người được chỉ định của nó sẽ được tự do sao chép, tiết lộ, phân phối, kết hợp và sử dụng Thông tin liên lạc và tất cả dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản và những thứ khác có trong đó cho bất kỳ và tất cả các mục đích thương mại hoặc phi thương mại. Moroccanoil có thể, nhưng không bắt buộc phải giám sát hoặc xem xét bất kỳ khu vực nào trên Moroccanoil Các trang web nơi người dùng truyền hoặc đăng Thông tin liên lạc hoặc chỉ liên lạc với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phòng trò chuyện, bảng thông báo hoặc diễn đàn người dùng khác và nội dung của bất kỳ Thông tin liên lạc nào như vậy. Moroccanoiltuy nhiên, sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến nội dung của bất kỳ Thông tin liên lạc nào như vậy, cho dù có phát sinh theo luật bản quyền, thương hiệu, phỉ báng, quyền riêng tư, tục tĩu hay không.

Đánh giá và Nội dung do Khách hàng Tạo khác.

Moroccanoil, trực tiếp hoặc thông qua các nhà thầu bên thứ ba, có thể thu thập, sắp xếp và sử dụng bất kỳ nội dung nào do khách hàng tạo hoặc cung cấp trên Moroccanoiltrang web, dịch vụ truyền thông xã hội và trang web của bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ và tất cả tài liệu, văn bản, video, ảnh, thông tin, dữ liệu khác do khách hàng gửi và/hoặc ý kiến, xếp hạng hoặc đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ, bài viết , cách diễn đạt bằng văn bản, dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào và/hoặc bất kỳ tác phẩm nào có quyền tác giả do khách hàng tạo ra (nội dung đó được gọi chung là “Nội dung do khách hàng tạo” hoặc “CGC”).

Moroccanoil và bất kỳ nhà thầu bên thứ ba nào của nó có thể sử dụng, chuyển giao, sao chép, tái sản xuất, phân phối, thực hiện công khai, hiển thị công khai, thực hiện kỹ thuật số, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh của CGC và mặt khác sử dụng và khai thác thương mại bất kỳ CGC nào ở bất kỳ định dạng phương tiện nào (“Được phép Sử dụng"). Khách hàng sẽ cấp Moroccanoil và bất kỳ nhà thầu bên thứ ba nào của nó một giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, có thể hủy bỏ, trên toàn thế giới, được thanh toán đầy đủ, miễn phí bản quyền cho bất kỳ Sử dụng được phép nào. Giấy phép đó sẽ áp dụng cho bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã biết hoặc được phát triển sau này.

khách hàng tài trợ Moroccanoil tất cả các quyền cần thiết trong và đối với CGC, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ sự đồng ý, chuyển nhượng, giấy phép, quyền và ủy quyền nào của khách hàng (bao gồm cả việc từ bỏ bất kỳ quyền đạo đức nào) cần thiết cho Moroccanoil và bất kỳ nhà thầu bên thứ ba nào của mình để sử dụng CGC cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào.

Cũng không Moroccanoil cũng như các nhà thầu bên thứ ba của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ CGC nào, và Moroccanoilcác nhà thầu bên thứ ba của sẽ có quyền chỉnh sửa hoặc xóa khỏi bất kỳ nền tảng tương ứng nào của họ (“Nền tảng”) bất kỳ CGC nào không chính xác, không phù hợp hoặc không tuân thủ các điều khoản của nền tảng đó hoặc luật hiện hành.

Theo đây, khách hàng cấp quyền, ủy quyền và giấy phép, nếu có, theo yêu cầu của luật hiện hành hoặc điều khoản và/hoặc chính sách của ứng dụng hoặc trang web của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở chính sách Nền tảng Instagram), cho Moroccanoilđược chuyển đến và sử dụng bởi Moroccanoilnhà thầu bên thứ ba của thông tin cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng và bất kỳ CGC nào nhằm mục đích cung cấp công nghệ tiếp thị và các dịch vụ liên quan, gửi email và đề xuất phù hợp, vận hành và cải tiến bất kỳ nền tảng bên thứ ba nào, sử dụng quảng cáo và phân tích hành vi được nhắm mục tiêu và chuyển giao cho các bên thứ ba cho tất cả các mục đích này.

Tất cả các Quyền Sở hữu Trí tuệ (như được định nghĩa dưới đây) đối với Moroccanoiltài sản trí tuệ của 'nhà thầu bên thứ ba', được chứng minh bằng hoặc thể hiện trong và/hoặc được đính kèm/kết nối/liên quan đến bất kỳ Nền tảng nào (ngoại trừ CGC và bất kỳ Moroccanoil sở hữu trí tuệ), bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ phần mềm cơ bản, nền tảng, thuật toán, công nghệ, thiết kế trang web, bất kỳ thông tin, dịch vụ, văn bản, tệp, nền tảng và tài liệu sản phẩm, video, các ứng dụng khác nhau, biểu đồ xã hội, tổ chức, cấu trúc, thông số kỹ thuật, ứng dụng “ giao diện,” điều hướng, các tính năng và nội dung liên quan có thể được tạo ra liên quan đến việc sử dụng hoặc đăng ký Nền tảng và/hoặc các tài liệu độc quyền khác là tài sản của Moroccanoilnhà thầu bên thứ ba tương ứng và/hoặc các chi nhánh tương ứng của nó sẽ giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích liên quan.

Khách hàng đồng ý (nghĩa là chọn tham gia) để nhận email sau bán hàng được gửi bởi Moroccanoil (thông qua các nhà thầu bên thứ ba như một phương tiện đơn thuần) chứa lời nhắc gửi đánh giá và chứa các đề xuất và/hoặc liên kết đến hàng hóa và/hoặc dịch vụ của bên thứ ba, theo yêu cầu của luật hiện hành.

Bất kỳ khách hàng nào sử dụng giao diện người dùng của bất kỳ Nền tảng nào chỉ có thể sử dụng Nền tảng đó cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

Khách hàng đồng ý tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về bảo mật, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu khi sử dụng bất kỳ Moroccanoilcông nghệ tiếp thị của nhà thầu bên thứ ba và các dịch vụ và/hoặc Nền tảng có liên quan. khách hàng đồng ý cho Moroccanoil và bất kỳ nhà thầu bên thứ ba nào của mình sử dụng bất kỳ cookie hoặc công nghệ tương tự nào trên hoặc thông qua MoroccanoilTrang web của.

Nếu khách hàng muốn đánh giá hoặc bất kỳ Nội dung do khách hàng nào khác do khách hàng đó tạo ra bị xóa, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại theo số 1-888-700-1817 hoặc qua email theo địa chỉ info@moroccanoilnămvà chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xóa nó ngay lập tức.

LIÊN KẾT BÊN THỨ BA.

Nhằm cung cấp giá trị gia tăng cho khách truy cập của chúng tôi, Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác trên Internet do các nhà cung cấp bên thứ ba và các bên thứ ba khác sở hữu và điều hành ("Trang web bên ngoài"). Tuy nhiên, ngay cả khi bên thứ ba được liên kết với Moroccanoil, Moroccanoil không kiểm soát các trang web được liên kết này, tất cả đều có thực tiễn thu thập dữ liệu và quyền riêng tư, độc lập với Moroccanoil. Moroccanoil không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các chính sách hoặc hành động độc lập này và không chịu trách nhiệm về các thông lệ về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó. Các trang web được liên kết này chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu rủi ro khi truy cập chúng. Liên kết không ngụ ý rằng Moroccanoil các nhà tài trợ, xác nhận, được liên kết với hoặc liên kết với hoặc đã được ủy quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế, logo, biểu tượng hoặc các tài liệu có bản quyền khác được hiển thị trên hoặc có thể truy cập thông qua các Trang web bên ngoài đó.

TỪ CHỐI.

Moroccanoil không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung Trang web này hoặc nội dung của bất kỳ trang web nào hoặc Trang web bên ngoài.

Moroccanoil không lọc quảng cáo hoặc nội dung khác mà trẻ em có thể xem qua các trang web của chúng tôi hoặc các trang web "liên kết nóng" và chúng có thể nhận được nội dung và tài liệu từ Internet và/hoặc quảng cáo không phù hợp với trẻ em. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ dành thời gian trực tuyến với con cái của họ và cân nhắc sử dụng phần mềm lọc điện tử.

Trang web này và các tài liệu, thông tin, dịch vụ và sản phẩm trong trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa và liên kết, được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, Moroccanoil từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, không có vi-rút máy tính và bảo đảm phát sinh từ quá trình giao dịch hoặc quá trình thực hiện. Moroccanoil không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng các chức năng có trong trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc rằng trang web này hoặc máy chủ cung cấp trang web không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác. Moroccanoil không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng các tài liệu trong trang web này về tính đầy đủ, đúng đắn, chính xác, đầy đủ, hữu ích, kịp thời, độ tin cậy hoặc mặt khác. Những hạn chế trên có thể không áp dụng cho bạn.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.

Trong mọi trường hợp Moroccanoil chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, trừng phạt, ngẫu nhiên, mẫu mực hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ thiệt hại nào, ngay cả khi Moroccanoil trước đây đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó, cho dù là do hành động theo hợp đồng, sơ suất hay bất kỳ lý thuyết nào khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc hiệu suất của thông tin, dịch vụ, sản phẩm và tài liệu có sẵn từ trang web này. Những hạn chế này sẽ được áp dụng cho dù có bất kỳ sự thất bại nào về mục đích thiết yếu của bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn thời gian bảo hành ngụ ý kéo dài, hoặc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, nên các giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

CÁC ĐỊNH LUẬT ÁP DỤNG.

Việc bạn sử dụng The Moroccanoil Các trang web sẽ được điều chỉnh về mọi mặt bởi luật pháp của bang California, Hoa Kỳ, bất kể sự lựa chọn các quy định của pháp luật, và không phải bởi Công ước Liên Hợp Quốc năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Bạn đồng ý rằng quyền tài phán và địa điểm trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến Moroccanoil Các trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua Moroccanoil sản phẩm) sẽ ở tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại Los Angeles, California. Bất kỳ nguyên nhân nào của hành động hoặc khiếu nại mà bạn có thể có liên quan đến Moroccanoil Các trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua Moroccanoil sản phẩm) phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện. MoroccanoilViệc không thể yêu cầu hoặc thực thi nghiêm ngặt việc thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào. Quá trình ứng xử giữa các bên cũng như thông lệ thương mại sẽ không có tác dụng sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong số này. Moroccanoil có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Moroccanoil không đại diện rằng các tài liệu trong Moroccanoil Các trang web phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác và việc truy cập chúng từ các lãnh thổ nơi nội dung của chúng là bất hợp pháp đều bị cấm. Những người chọn truy cập Trang web này từ các địa điểm bên ngoài California sẽ tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành. Bạn không được sử dụng hoặc xuất khẩu các tài liệu vi phạm luật và quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các tài liệu sẽ được điều chỉnh bởi luật thực chất nội bộ của Tiểu bang California.

SẮP XẾP.

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý rằng Moroccanoil, theo quyết định riêng của mình, có thể yêu cầu bạn gửi bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web này hoặc các Điều khoản và Điều kiện này liên quan đến hoặc, bao gồm các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc giải thích, vi phạm, vô hiệu, không hợp lệ, không thực hiện hoặc chấm dứt, cũng như các tranh chấp về việc lấp đầy các khoảng trống trong hợp đồng này hoặc sự thích ứng của nó với các tình huống mới phát sinh, đối với trọng tài cuối cùng và ràng buộc theo Quy tắc Trọng tài Quốc tế của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, bởi một hoặc nhiều trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc nói trên. Tuy nhiên, bất kể các quy tắc này, thủ tục tố tụng đó sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của tiểu bang như được nêu trong phần trước.

Bất kỳ phán quyết nào trong trọng tài được khởi xướng theo điều khoản này sẽ được giới hạn trong các thiệt hại về tiền và sẽ không bao gồm lệnh hoặc chỉ thị cho bất kỳ bên nào ngoài hướng dẫn thanh toán một khoản tiền. Hơn nữa, (các) trọng tài sẽ không có thẩm quyền phán quyết các thiệt hại mang tính trừng phạt, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác không được đo lường bằng thiệt hại thực tế của bên thắng kiện trong bất kỳ trọng tài nào được khởi xướng theo phần này, trừ trường hợp luật có thể yêu cầu.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MOROCCANOIL CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRƯỚC KHI SỬ DỤNG Moroccanoil CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ (“Cửa Hàng Điện Tử”). Sau đây là các điều khoản của thỏa thuận giữa Moroccanoil công ty (“Moroccanoil”) và Người mua (“Người mua”) của bất kỳ sản phẩm nào thông qua Moroccanoilcủa trang web ("Trang web"). Người mua được yêu cầu xem xét các điều khoản này một cách cẩn thận trước khi đặt hàng:

GIỚI THIỆU

Người mua đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Hợp đồng Trực tuyến này (“Hợp đồng”) đối với hàng hóa và thông tin được cung cấp bởi hoặc thông qua Cửa hàng Điện tử. Hợp đồng này cấu thành toàn bộ và thỏa thuận duy nhất giữa Moroccanoil và Người mua, đồng thời thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận, tuyên bố, bảo đảm và hiểu biết trước đó hoặc đương thời đối với hàng hóa và thông tin được cung cấp bởi hoặc thông qua Cửa hàng điện tử và đối tượng của Hợp đồng này. Người mua đồng ý xem xét Hợp đồng này trước khi mua bất kỳ thứ gì và việc mua hàng hóa sẽ được coi là chấp nhận Hợp đồng này.

THIẾT LẬP VÀ THANH TOÁN

Người mua đại diện và đảm bảo rằng (i) thông tin thẻ tín dụng được cung cấp là đúng, chính xác và đầy đủ và (ii) các khoản phí phát sinh của Người mua sẽ được công ty phát hành thẻ tín dụng của Người mua thanh toán và (iii) Người mua sẽ thanh toán các khoản phí phát sinh của Người mua tại số tiền có hiệu lực tại thời điểm phát sinh, bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành. Người mua phải chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí phát sinh thông qua việc sử dụng mật khẩu của Người mua. Người mua đồng ý giữ bí mật mật khẩu của mình và thông báo Moroccanoil trong vòng 24 giờ sau bất kỳ hành vi vi phạm Hợp đồng này hoặc sử dụng trái phép mật khẩu. Moroccanoil không bảo vệ Người mua khỏi việc sử dụng trái phép mật khẩu của Người mua.

BẢN QUYỀN

Nội dung, tổ chức, thu thập, biên dịch, dịch từ tính, chuyển đổi kỹ thuật số và các vấn đề khác liên quan đến Cửa hàng điện tử được bảo vệ theo bản quyền, nhãn hiệu hiện hành và các quyền sở hữu khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở sở hữu trí tuệ) và, sao chép, Việc phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bởi Người mua bất kỳ nội dung nào như vậy hoặc bất kỳ phần nào của Cửa hàng điện tử đều bị cấm.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Moroccanoil bảo lưu quyền tùy ý xóa bất kỳ hàng hóa nào để bán khỏi Cửa hàng điện tử. Theo thông báo được công bố trên Cửa hàng điện tử, Moroccanoil có thể sửa đổi Hợp đồng này hoặc giá cả và có thể ngừng hoặc sửa đổi bất kỳ hoặc tất cả các khía cạnh của Cửa hàng điện tử theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước. Việc sửa đổi Hợp đồng này sẽ được coi là có hiệu lực khi được công bố trên Cửa hàng điện tử đối với các giao dịch xảy ra sau ngày nói trên.

QUYỀN TỪ CHỐI

Moroccanoil có quyền tùy ý từ chối dịch vụ bất cứ lúc nào. Việc bán bất kỳ hàng hóa nào đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

BỒI THƯỜNG

Người mua đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Moroccanoil và các chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp của nó không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất, khiếu nại và chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, liên quan đến việc Người mua vi phạm Hợp đồng này hoặc việc sử dụng Cửa hàng điện tử.

KHÔNG THỂ CHUYỂN NHƯỢNG

Quyền sử dụng Cửa hàng điện tử của người mua không được chuyển nhượng và tuân theo bất kỳ giới hạn nào được thiết lập bởi Moroccanoil hoặc bởi công ty thẻ tín dụng của Người mua.

KHUYẾN CÁO

Hàng hóa được cung cấp thông qua cửa hàng điện tử được cung cấp "như có sẵn" và tất cả các bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, đều bị từ chối trách nhiệm (bao gồm nhưng không giới hạn ở tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể). Trách nhiệm duy nhất và toàn bộ tối đa của Moroccanoil, vì bất kỳ lý do gì, và biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của người mua đối với bất kỳ nguyên nhân nào, sẽ được giới hạn ở số tiền người mua thanh toán cho các mặt hàng cụ thể đã mua. Moroccanoil và bất kỳ chi nhánh, đại lý hoặc nhà cung cấp nào của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào (bao gồm cả thiệt hại do thua lỗ trong kinh doanh, mất lợi nhuận, kiện tụng hoặc tương tự), cho dù dựa trên vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm hoặc các vấn đề khác, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Những hạn chế về thiệt hại nêu trên là những yếu tố cơ bản của cơ sở thương lượng giữa Moroccanoil và người mua. Cửa hàng điện tử và hàng hóa này sẽ không được cung cấp nếu không có những hạn chế như vậy. Một số đạo luật của tiểu bang có thể áp dụng liên quan đến giới hạn trách nhiệm pháp lý.

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG & VẬN CHUYỂN

Sau khi đơn đặt hàng của Người mua đã được gửi, một trang sẽ được hiển thị xác nhận rằng đơn đặt hàng đã được nhận. Một email xác nhận đã nhận đơn đặt hàng cũng sẽ được gửi đến Người mua ngay sau khi đơn đặt hàng được gửi. Nếu xác nhận đơn hàng không đến trong vòng 24 giờ sau khi gửi, Người mua sẽ liên hệ với Moroccanoil Dịch vụ Khách hàng Trực tuyến qua điện thoại theo số 1-888-700-1817 hoặc qua email tại info@moroccanoilnăm để được hỗ trợ.

Moroccanoil đơn đặt hàng được vận chuyển vào các ngày làm việc (Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:30-17:30, trừ các ngày lễ lớn). Tất cả các đơn đặt hàng phải được ủy quyền. Chỉ đơn đặt hàng được ủy quyền sẽ được xử lý và vận chuyển.

Nếu một đơn đặt hàng không được vận chuyển, vận chuyển không đúng cách, thiếu một sản phẩm hoặc có một mặt hàng bị hư hỏng hoặc bị lỗi, Người mua sẽ liên hệ với Moroccanoil Dịch vụ Khách hàng Trực tuyến qua điện thoại theo số 1-888-700-1817 hoặc qua email tại info@moroccanoilnăm để được hỗ trợ.

Sự hài lòng của khách hàng

Moroccanoil đứng đằng sau chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm việc cùng với khách hàng của mình để làm cho mỗi lần mua hàng trở thành một trải nghiệm tích cực. Trong trường hợp bạn không hài lòng với giao dịch mua của mình hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng làm theo các hướng dẫn được nêu trong Moroccanoilchính sách hoàn trả và hoàn tiền dưới đây.

Điều khoản và điều kiện cho các sản phẩm được mua trực tuyến

Đối với các mặt hàng bị lỗi

Nếu một sản phẩm mua trên E-Store bị lỗi, khách hàng phải liên hệ Moroccanoil Dịch vụ Khách hàng Trực tuyến qua điện thoại theo số 1-888-700-1817 hoặc qua email tại info@moroccanoilnăm, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm. Để xử lý yêu cầu của mình, khách hàng phải cung cấp mô tả chi tiết về lỗi, hình ảnh nếu có thể và số đơn đặt hàng ban đầu. Moroccanoil sẽ thay thế mặt hàng bị lỗi hoặc bộ phận của mặt hàng (tức là máy bơm) miễn phí. Moroccanoil có quyền nhận bất kỳ sản phẩm bị lỗi nào từ khách hàng để điều tra thêm về các lỗi được đề cập.

Không hài lòng với sản phẩm

Nếu khách hàng không hài lòng với giao dịch mua được thực hiện trên Cửa hàng điện tử, khách hàng sẽ liên hệ với Moroccanoil Dịch vụ Khách hàng Trực tuyến qua điện thoại theo số 1-888-700-1817 hoặc qua email tại info@moroccanoilnăm, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm. Moroccanoil sẽ cung cấp cho khách hàng một Moroccanoil Thẻ quà tặng cho tổng số tiền của sản phẩm không bao gồm phí vận chuyển và thuế. Để xử lý yêu cầu của mình, khách hàng phải cung cấp số đơn đặt hàng ban đầu và xác nhận mọi thông tin cá nhân cần thiết để phát hành Thẻ quà tặng. Moroccanoil có quyền nhận bất kỳ sản phẩm nào từ khách hàng được cho là không đạt yêu cầu.

Đối với các mặt hàng bị thiếu trong một đơn đặt hàng

Nếu một khách hàng nhận được các mặt hàng không chính xác trong đơn đặt hàng của họ, khách hàng sẽ liên hệ với Moroccanoil Dịch vụ Khách hàng Trực tuyến qua điện thoại theo số 1-888-700-1817 hoặc qua email tại info@moroccanoilnăm, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng. Moroccanoil sẽ gửi đúng sản phẩm ngay lập tức và có quyền nhận các sản phẩm gửi nhầm để gửi trả lại công ty.

Đối với các công cụ tạo kiểu được mua trực tuyến

BẢO HÀNH GIỚI HẠN

Moroccanoil sẽ cung cấp bảo hành có giới hạn cho từng công cụ tạo kiểu tóc của mình đối với các khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề trong một (1) năm kể từ ngày mua ban đầu (“Thời hạn bảo hành”) ngoại trừ Máy sấy tóc gốm Tourmaline dòng chuyên nghiệp MO2000, Gốm titan dòng chuyên nghiệp Máy uốn tóc và Máy uốn tóc titan dòng chuyên nghiệp có Thời hạn bảo hành là hai (2) năm. Nếu chúng tôi nhận được khiếu nại hợp lệ, kèm theo chứng từ mua hàng phù hợp, liên quan đến bất kỳ Moroccanoil dụng cụ tạo kiểu được mua trực tiếp từ chúng tôi hoặc thông qua mạng lưới phân phối được ủy quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm bị trả lại của bạn bằng một sản phẩm có giá trị tương đương hoặc cao hơn tùy theo lựa chọn của chúng tôi. Xin lưu ý rằng tất cả các khoản hoàn trả được ủy quyền phải được chuyển đến chúng tôi bằng chi phí của bạn trừ khi có thông báo khác. Bảo hành giới hạn này không bao gồm các sản phẩm được bán bởi các đại lý trái phép.

Bảo hành có giới hạn này sẽ không có hiệu lực nếu sản phẩm bị hư hỏng do sử dụng không hợp lý, sử dụng sai mục đích, bỏ bê, hao mòn bình thường hoặc các nguyên nhân khác không phải do lỗi của vật liệu hoặc tay nghề.

Nếu một sản phẩm bị lỗi, khách hàng sẽ liên hệ Moroccanoil Dịch vụ Khách hàng Trực tuyến qua điện thoại theo số 1-888-700-1817 hoặc qua email tại onlinestore@moroccanoil.com. Để xử lý yêu cầu của mình, khách hàng phải cung cấp mô tả chi tiết về lỗi và bằng chứng mua hàng.

Trả lại các đơn đặt hàng trực tuyến cho một vị trí cửa hàng:

Bạn không thể trả lại đơn đặt hàng trực tuyến tại bất kỳ địa điểm cửa hàng nào bán Moroccanoil Mỹ phẩm. Để trả lại các sản phẩm đã mua từ tiệm, vui lòng xem Chính sách hoàn trả tại cửa hàng của chúng tôi được nêu bên dưới.

Các mặt hàng không đủ điều kiện để trả lại hoặc thay thế:

  • Thẻ quà tặng
  • Sản phẩm bị hư hỏng do hao mòn bình thường (lỗi không do nhà sản xuất)
  • Phí vận chuyển hoặc giao hàng
  • GWP và các mặt hàng khuyến mãi 

Điều khoản và điều kiện cho các sản phẩm được mua tại cửa hàng

Đối với các mặt hàng bị lỗi

Moroccanoil sẽ cung cấp bảo hành có giới hạn cho các sản phẩm của mình đối với các khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề trong một (1) năm kể từ ngày mua ban đầu (“Thời hạn bảo hành”). Nếu sản phẩm mua từ salon bị lỗi, trước tiên khách hàng phải liên hệ với nơi mua hàng để được hỗ trợ. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, khách hàng sẽ liên hệ với Moroccanoil Dịch vụ Khách hàng qua điện thoại theo số 1-888-700-1817, hoặc qua email tại info@moroccanoilnăm. Để xử lý yêu cầu của mình, khách hàng phải cung cấp mã lô của sản phẩm, nơi mua, mô tả chi tiết về lỗi, hình ảnh nếu có thể và bằng chứng mua hàng (trong trường hợp dụng cụ tạo kiểu tóc). Moroccanoil sẽ thay thế mặt hàng bị lỗi hoặc bộ phận của mặt hàng (ví dụ: Máy bơm) miễn phí. Moroccanoil có quyền yêu cầu trả lại các sản phẩm bị lỗi cho công ty để điều tra thêm về các lỗi được đề cập.

Không hài lòng với sản phẩm

Nếu khách hàng không hài lòng với giao dịch mua được thực hiện tại thẩm mỹ viện hoặc nhà bán lẻ được ủy quyền khác, khách hàng phải liên hệ với nơi mua hàng để yêu cầu trả lại hoặc trao đổi. Moroccanoil không chấp nhận bất kỳ trả lại hoặc cung cấp bất kỳ trao đổi nào cho các sản phẩm được mua bên ngoài chính thức Moroccanoil Cửa hàng điện tử. Trả lại và trao đổi sẽ vẫn theo quyết định của nơi mua hàng.

S US DỤNG THÔNG TIN

Moroccanoil bảo lưu quyền và Người mua ủy quyền Moroccanoil, đối với việc sử dụng và chuyển nhượng tất cả thông tin liên quan đến việc Người mua sử dụng Cửa hàng điện tử và tất cả thông tin do Người mua cung cấp, tuân theo luật hiện hành.

LUẬT

Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh của các luật nội dung của Bang California, không tính đến các nguyên tắc xung đột luật, tuy nhiên, nghĩa vụ phân xử sẽ được điều chỉnh bởi Đạo luật Trọng tài Liên bang, ưu tiên mọi luật giới hạn việc phân xử, chẳng hạn như như Bộ luật Tố tụng Dân sự California ”§§ 1281.2, 1281.3 hoặc 1281.4. Mỗi cá nhân hoặc tổ chức là một Bên của Thỏa thuận này hoặc tuân theo các điều khoản trọng tài của Thỏa thuận này đồng ý với quyền tài phán và địa điểm của các tòa án tiểu bang và liên bang ở Los Angeles, California.

Bất kỳ nguyên nhân hành động nào của Người mua đối với Cửa hàng điện tử phải được thực hiện trong vòng 3 tháng sau bất kỳ giao dịch mua nào hoặc bị từ bỏ và cấm vĩnh viễn. Tất cả các hành động sẽ phải tuân theo các giới hạn được nêu trong Tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trên. Ngôn ngữ trong Hợp đồng này sẽ được hiểu theo nghĩa công bằng của nó và không hoàn toàn chống lại hoặc chống lại bất kỳ bên nào.

BÀI HỌC

Tất cả các thủ tục pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ chỉ được đưa ra ở Tiểu bang California và Người mua tuân thủ rõ ràng quyền tài phán của các tòa án nói trên và Người mua đồng ý với quy trình dịch vụ ngoài lãnh thổ. Nếu bất kỳ phần nào của Hợp đồng này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được hiểu là phù hợp với luật hiện hành càng gần càng tốt để phản ánh ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Trong phạm vi mà bất kỳ thứ gì trong hoặc được liên kết với Cửa hàng điện tử hoặc Moroccanoil mâu thuẫn hoặc không phù hợp với Hợp đồng này thì Hợp đồng này sẽ được ưu tiên áp dụng. Thất bại của Moroccanoil thực thi bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ không được coi là từ bỏ điều khoản đó cũng như quyền thực thi điều khoản đó.

NHÌN NHẬN

Thỏa thuận này thể hiện toàn bộ sự hiểu biết giữa Người mua và Moroccanoil liên quan đến việc sử dụng Cửa hàng điện tử và thay thế mọi tuyên bố hoặc tuyên bố trước đó.

GIỚI HẠN ĐƠN HÀNG

Sản phẩm đặt hàng trực tuyến không phải để bán lại. Như vậy, Moroccanoil có quyền giới hạn số lượng đặt hàng cho mỗi mặt hàng và tổng giá trị sản phẩm được đặt hàng mỗi ngày và mỗi tháng.

TIỀN TỆ & THUẾ BÁN

Tất cả giá trên cửa hàng điện tử đều bằng đô la Mỹ. Người mua đồng ý rằng tất cả các đơn đặt hàng được vận chuyển bởi Moroccanoil phải chịu thuế bán hàng, áp dụng theo mã số thuế của tiểu bang mà đơn đặt hàng sẽ được chuyển đến. Thuế được ước tính tại thời điểm đặt hàng và tính toán cuối cùng về thuế bán hàng thực tế sẽ được phản ánh trên e-mail xác nhận đơn hàng và phiếu đóng gói của Người mua.

BẢO MẬT TRỰC TUYẾN

Thông tin thẻ tín dụng được nhập trên Cửa hàng điện tử được bảo mật và an toàn bằng Chứng chỉ SSL VeriSign. Tất cả các đơn đặt hàng trên Cửa hàng điện tử đều được mã hóa, do đó bảo vệ mọi thông tin thẻ tín dụng được gửi tại thời điểm đặt hàng. Bằng cách sử dụng kỹ thuật bảo mật trực tuyến tiêu dùng tiên tiến nhất cho đến nay, Moroccanoil có thể đảm bảo rằng tất cả các đơn đặt hàng được đặt một cách an toàn và bảo mật. Như vậy, Moroccanoil không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào liên quan đến gian lận hoặc trộm cắp thẻ tín dụng.

ĐƠN HÀNG QUỐC TẾ

Tại thời điểm này, Moroccanoil vận chuyển nghiêm ngặt đến 48 tiểu bang tiếp giáp của Hoa Kỳ, cộng với Alaska và Hawaii. Các lô hàng đến các lãnh thổ của Hoa Kỳ (chẳng hạn như Puerto Rico và Guam) và Lực lượng Vũ trang hiện không khả dụng.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Mọi thắc mắc về cách thức đặt hàng hay tình trạng đơn hàng vui lòng liên hệ Moroccanoil Dịch vụ Khách hàng Trực tuyến qua điện thoại theo số 1-888-700-1817 , Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:30-17:30 hoặc qua email tại cửa hàng trực tuyến@moroccanoilnăm để được hỗ trợ.

MOROCCANOIL ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH BEAUTY CIRCLE

Các điều khoản và điều kiện được nêu trong thỏa thuận Chương trình khách hàng thân thiết này ("Thỏa thuận khách hàng thân thiết") quy định tư cách thành viên trong Moroccanoil Chương trình khách hàng thân thiết của Beauty Circle (“Chương trình”). Những người tham gia Chương trình phải tuân theo các điều khoản và điều kiện ở đây.

Việc bạn đăng ký tham gia Chương trình được quy định rõ ràng dựa trên việc bạn tuân thủ Thỏa thuận trung thành này. Bằng cách đăng ký tham gia Chương trình, bạn (“bạn” hoặc “Thành viên”) đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận trung thành này, bao gồm MoroccanoilĐiều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư, được kết hợp ở đây bằng cách tham chiếu và để tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Hoa Kỳ. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận trung thành này, vui lòng không trở thành Thành viên hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bạn, nếu có. Các điều khoản và điều kiện của chương trình không có hiệu lực trong phạm vi bị pháp luật cấm. Thuế có thể được áp dụng khi pháp luật yêu cầu. Việc bạn đăng ký tham gia Chương trình phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Chương trình hiện tại và tương lai. Thỏa thuận trung thành này không thay đổi theo bất kỳ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận trung thành này, Chính sách bảo mật trang web của chúng tôi và Điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi, bạn không thể đăng ký Chương trình.

1. THÀNH VIÊN:  Chương trình được cung cấp theo quyết định riêng của Moroccanoil Israel Ltd. hoặc các chi nhánh hoặc công ty con của nó (“Moroccanoil” hoặc “chúng tôi”). Tư cách thành viên dành cho các cá nhân là cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ (bao gồm cả lãnh thổ và tài sản của Hoa Kỳ) và ít nhất 18 tuổi hoặc đủ tuổi trưởng thành trong khu vực tài phán cư trú của Thành viên, tùy theo tuổi nào lớn hơn. Tư cách thành viên trong Chương trình là tự nguyện. Không cần mua hoặc thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào để đăng ký tham gia Chương trình. Chương trình chỉ dành cho các cá nhân để sử dụng cá nhân và được giới hạn ở một tài khoản cho mỗi cá nhân. Các tập đoàn, hiệp hội hoặc các nhóm khác không được đăng ký tham gia Chương trình. nhân viên của Moroccanoil và những người phụ thuộc của họ không đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình. Moroccanoil có quyền giới hạn số lượng người tham gia Chương trình.

2. TUYỂN SINH THÀNH VIÊN: Các cá nhân đủ điều kiện có thể đăng ký tham gia Chương trình bằng cách truy cập Moroccanoil.com (gọi chung là “Trang web”), tạo tài khoản và tham gia Chương trình. Những cá nhân đã có tài khoản trên Trang web sẽ tự động được đăng ký vào Chương trình. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và các loại thông tin cá nhân khác cũng như tạo mật khẩu để đăng ký. Khi bạn cung cấp thông tin này, bạn sẽ được ghi danh vào Chương trình và được cung cấp một tài khoản Thành viên. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính chính xác của thông tin tài khoản của mình và cập nhật thông tin đó theo yêu cầu. Các thành viên phải cung cấp thông tin bắt buộc để được đăng ký và đủ điều kiện nhận các lợi ích và phần thưởng, chẳng hạn như quà tặng miễn phí khi mua (“Phần thưởng”). Chỉ một tài khoản Thành viên có thể được liên kết với một địa chỉ email duy nhất. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu tài khoản Thành viên, thành viên sẽ được coi là chủ tài khoản được ủy quyền của địa chỉ email được gửi vào thời điểm đăng ký. Đối với các mục đích của Thỏa thuận trung thành này, "chủ tài khoản được ủy quyền" là người tự nhiên được nhà cung cấp internet, nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hoặc tổ chức khác (ví dụ: doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, v.v.) chỉ định địa chỉ email đã gửi. chịu trách nhiệm chỉ định địa chỉ email cho tên miền được liên kết với địa chỉ email đã gửi.

3. THAM GIA:  Chương trình là một chương trình phần thưởng mang lại lợi ích cho các Thành viên của mình bằng điểm mỗi khi họ mua sắm. Bạn có thể kiếm được điểm (“Điểm”) cho mỗi đô la bạn chi cho các giao dịch trực tuyến trên Moroccanoil.com, không bao gồm thuế liên bang, tiểu bang và địa phương, phí vận chuyển, chiết khấu dành cho nhân viên, mua tài khoản thương mại, quyên góp từ thiện, trả lại, hoàn tiền và các mặt hàng được mua bằng thẻ quà tặng, tín dụng hàng hóa hoặc bất kỳ Phần thưởng nào hoặc phần thưởng khác (“mua hàng đủ điều kiện” ). Để giao dịch mua của bạn đủ điều kiện kiếm Điểm, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Thành viên của mình tại thời điểm mua; hoặc cung cấp thông tin nhận dạng thành viên Chương trình của bạn (nghĩa là địa chỉ email bạn đã đăng ký trong Chương trình) khi thực hiện giao dịch mua đủ điều kiện. Nếu bạn trả lại các mặt hàng từ một giao dịch mua đủ điều kiện, số Điểm tương ứng sẽ tự động được khấu trừ khỏi số dư tài khoản của bạn. Moroccanoil cũng có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp thêm Điểm liên quan đến các giao dịch và khuyến mãi nhất định. Bạn có thể kiếm Điểm và đạt được các bậc khách hàng thân thiết của Chương trình bằng cách thực hiện các giao dịch mua đủ điều kiện hoặc thực hiện một số hành động khác của Chương trình. Khi bạn kiếm được Điểm và đạt đến một cấp độ khách hàng thân thiết nhất định, bạn có thể đủ điều kiện nhận một số Phần thưởng áp dụng cho cấp độ đó, phần thưởng này có thể thay đổi theo thời gian và có thể được cung cấp trên cơ sở hạn chế. Các giao dịch mua đủ điều kiện và các cơ hội khác để kiếm Điểm và đạt được các cấp độ khách hàng thân thiết của Chương trình sẽ được đăng trên Trang web hoặc có thể được xuất bản qua các phương tiện khác (ví dụ: trong truyền thông tiếp thị và phương tiện truyền thông xã hội). Truy cập Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách kiếm điểm và đạt được các bậc khách hàng thân thiết của Chương trình.

4. ĐIỂM:  Điểm không có giá trị tiền mặt, không thể chuyển nhượng và không thể quy đổi toàn bộ hoặc một phần thành tiền mặt. Chỉ Thành viên thanh toán cho các sản phẩm trong giao dịch mua đủ điều kiện mới có thể tích lũy Điểm hoặc Phần thưởng. Điểm không cấu thành tài sản của bất kỳ Thành viên nào hoặc người khác và không được môi giới, trao đổi, cầm cố, tặng, bán hoặc chuyển nhượng theo cách khác để xem xét, ngoại trừ bởi Moroccanoil hoặc như được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận trung thành này và bất kỳ việc nhận hoặc sử dụng Điểm nào vi phạm các điều khoản và điều kiện ở đây sẽ khiến Điểm đó vô hiệu. Không được chia sẻ hoặc kết hợp tài khoản cũng như Phần thưởng hoặc Điểm. Điểm kiếm được không đủ điều kiện để quy đổi trong 72 giờ sau khi chúng được trao. Điểm không thể được kết hợp hoặc chuyển sang bất kỳ loại nào khác Moroccanoil khuyến mãi hoặc giải thưởng. Sau 12 tháng không hoạt động, Điểm có thể hết hạn. Không hoạt động được định nghĩa là khoảng thời gian mà Thành viên không kiếm được Điểm hoặc không đổi được Điểm.

5. PHẦN THƯỞNG VÀ GIẢM:  Số Điểm cần thiết để kiếm được Phần thưởng được xác định bởi Moroccanoil theo quyết định riêng của mình và có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có thể xem bạn đã tích lũy được bao nhiêu Điểm bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của mình. Moroccanoil tài khoản và truy cập chi tiết tài khoản của bạn. Bạn có thể đổi Phần thưởng bằng cách truy cập vào tài khoản của mình tại moroccanoil.com. Khi bạn chọn Phần thưởng của mình, bạn sẽ nhận được một mã duy nhất (“Mã”), bạn phải nhập mã này khi thanh toán khi mua hàng. Điểm dùng để đổi Phần thưởng sẽ được trừ vào tổng số Điểm hiện có trong tài khoản Thành viên của bạn. Điểm có thể không được sử dụng để mua hàng Moroccanoil phiếu quà tặng, vật phẩm từ thiện, bộ giá trị khuyến mại, thuế bán hàng hoặc phí vận chuyển. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Phần thưởng, cách bạn kiếm Điểm và đạt được từng cấp độ Chương trình cũng như cách chúng tôi đánh giá và tặng thưởng cho các giao dịch mua đủ điều kiện của bạn cũng như hoạt động khác của Chương trình. Chúng tôi có quyền đặt giới hạn về số lượng giao dịch mua hoặc hoạt động đủ điều kiện tham gia Chương trình hoặc đối với bất kỳ cấp độ nhất định nào, số lượng hoặc loại Phần thưởng mà bạn có thể nhận hoặc kiếm được ở bất kỳ cấp độ cụ thể nào, trong một khoảng thời gian nhất định hoặc cho thời lượng của Chương trình, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng. Phần thưởng chỉ có thể được đổi trên Trang web, trừ khi được ủy quyền rõ ràng bởi Moroccanoil. Bạn không thể kết hợp Phần thưởng với bất kỳ phiếu giảm giá hoặc khuyến mãi nào khác. Phần thưởng không thể được trao đổi hoặc trả lại cho một sản phẩm hoặc dịch vụ khác hoặc hoàn lại tiền. Các sản phẩm có sẵn thông qua Chương trình chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được bán hoặc bán lại bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hoặc nhận từ chúng tôi thông qua Chương trình. Chúng tôi bảo lưu quyền, mà không cần thông báo, hủy bỏ hoặc giảm số lượng của bất kỳ đơn đặt hàng nào được thực hiện hoặc bất kỳ sản phẩm nào cung cấp cho bạn mà chúng tôi tin rằng, theo quyết định riêng của chúng tôi, có thể dẫn đến vi phạm Thỏa thuận trung thành này. Phần thưởng và Mã có thể hết hạn trong trường hợp Thành viên không đổi chúng trong 12 tháng sau khi phát hành.

6. GIAO TIẾP:  Là thành viên, bạn có thể định kỳ nhận được email tiếp thị từ Moroccanoil về Chương trình. Bạn có thể chọn không nhận các email tiếp thị bất kỳ lúc nào, nhưng các email hoạt động sẽ vẫn được gửi cho bạn vì nó liên quan đến tư cách thành viên của bạn trong Chương trình. Ví dụ về những điều này bao gồm email chào mừng, cập nhật Phần thưởng, v.v.

7. PHẦN THƯỞNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG: Moroccanoil bảo lưu quyền hủy bỏ, sửa đổi hoặc hạn chế bất kỳ khía cạnh nào của Chương trình vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo. Tư cách thành viên trong Chương trình có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Tư cách thành viên là không thể chuyển nhượng. Bất kỳ sự lạm dụng nào đối với Chương trình, việc không tuân theo bất kỳ điều khoản nào của Chương trình hoặc bất kỳ hành vi xuyên tạc nào đều có thể khiến Thành viên bị thu hồi Tư cách thành viên và sẽ ảnh hưởng đến khả năng đủ điều kiện đăng ký thêm vào Chương trình. Hơn nữa, Moroccanoil bảo lưu quyền tìm kiếm mọi biện pháp khắc phục, cho dù có sẵn theo pháp luật hay công bằng, hình sự hay dân sự, trong trường hợp Thành viên lừa gạt hoặc lạm dụng Chương trình, không tuân theo bất kỳ điều khoản nào của Chương trình hoặc đưa ra bất kỳ hành vi xuyên tạc nào đối với Moroccanoil. Chương trình mua hàng, như được phản ánh trong Moroccanoil hồ sơ, sẽ được coi là chính xác và Moroccanoil có quyền xác định điều kiện cho bất kỳ giao dịch nào và sửa hoặc sửa đổi Phần thưởng bất cứ lúc nào dựa trên Moroccanoil hồ sơ và tính toán thông tin tài khoản. Moroccanoil không chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc hoặc Phần thưởng bị mất do sự không chính xác hoặc thay đổi địa chỉ hoặc thông tin liên hệ khác. Chương trình sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang New York, Hoa Kỳ, bất kể xung đột về luật pháp và nguyên tắc. Ngoài ra, các Thành viên trong Chương trình chỉ đệ trình lên cơ quan tài phán của các tòa án tiểu bang hoặc địa phương ở bang New York để phân xử các tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận trung thành này. Thuế đối với Phần thưởng có thể được áp dụng khi luật pháp yêu cầu. Bất kỳ nghĩa vụ thuế nào, bao gồm cả việc tiết lộ, là trách nhiệm duy nhất của Thành viên. Tùy từng thời điểm, số dư và giá trị của Phần thưởng sẽ được cập nhật trong Chương trình. Vui lòng kiểm tra chi tiết tài khoản của bạn để biết số dư Điểm cập nhật nhất. Moroccanoil có thể từ bỏ việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện này theo quyết định riêng của mình và đôi khi có thể chạy các chương trình khuyến mãi mang lại lợi ích nâng cao cho các Thành viên được chọn. Mặc dù đã nói ở trên, Moroccanoilviệc không thực hiện bất kỳ quyền nào của mình theo Thỏa thuận trung thành này hoặc sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào trong số đó sẽ không cấu thành sự từ bỏ các quyền đó. Nếu bạn lo ngại rằng giao dịch mua hoặc hoạt động khác không được áp dụng đúng cho tài khoản của mình, bạn nên liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email info@moroccanoilnăm. Email của bạn phải chỉ định tên và địa chỉ email được liên kết với Chương trình, ngày diễn ra hoạt động của Chương trình và vấn đề bạn gặp phải. Để biết thêm thông tin về Chương trình hoặc tài khoản Thành viên của bạn, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@moroccanoilCom.

8. KẾT THÚC: Chương trình không có ngày kết thúc được xác định trước và có thể tiếp tục cho đến khi Moroccanoil, theo quyết định riêng của mình, quyết định chỉ định ngày chấm dứt cho Chương trình. Trong trường hợp Chương trình chấm dứt, Moroccanoil sẽ thông báo cho bạn về ngày chấm dứt. Moroccanoil bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo, hết hạn tài khoản của Thành viên sau một năm tài khoản không hoạt động. Không được phép gia hạn, hoàn tiền bằng tiền mặt hoặc các trao đổi khác đối với Điểm đã bị xóa khỏi tài khoản do không hoạt động. Moroccanoil bảo lưu quyền hủy kích hoạt Tài khoản trong đó Điểm nhận được do hoạt động gian lận hoặc lỗi kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào. Để kích hoạt lại tài khoản hoặc nếu bạn muốn hủy đăng ký tham gia Chương trình hoặc yêu cầu không được thông báo, bạn phải thông báo Moroccanoil tại info @moroccanoil.com. Tất cả Điểm tích lũy sẽ bị mất nếu tài khoản Thành viên của bạn hết hạn hoặc bị hủy và bạn sẽ không thể đổi bất kỳ Điểm nào còn lại để nhận Phần thưởng.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG:  BẰNG VIỆC ĐĂNG KÝ VÀO CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỔI THƯỞNG, THÀNH VIÊN ĐỒNG Ý RẰNG MOROCCANOIL VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÔNG TY CON CỦA NÓ VÀ CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN VÀ ĐẠI LÝ CỦA NÓ (GỌI GỌI LÀ “BÊN ĐƯỢC PHÉP LẠI”) SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN HOẶC BẤT CỨ NGƯỜI NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO THƯƠNG TÍCH, TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ, HOẶC TRÁCH NHIỆM HOẶC ĐIỂN HÌNH) ĐỐI VỚI NGƯỜI, BAO GỒM THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC TỬ VONG, HOẶC TÀI SẢN PHÁT SINH TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC BỎ QUA ĐƯỢC THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH, NGOẠI TRỪ LỖI TRONG VIỆC GHI ĐIỂM VÀO TÀI KHOẢN. CÁC BÊN ĐƯỢC PHÉP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ (A) MẤT HOẶC SAI LẦM HOẶC CHẬM CHẬM NHẬN BẤT KỲ ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN, DỮ LIỆU, TÙY CHỈNH HOẶC PHẦN THƯỞNG; (B) TRỘM CẮM HOẶC ĐỔI TRÁI PHÉP TÍN DỤNG HOẶC PHẦN THƯỞNG HOẶC SỬ DỤNG PHẦN THƯỞNG DO CÁC TRƯỜNG HỢP NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC ĐẠI DIỆN, ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI; (C) BẤT KỲ HÀNH VI HOẶC NHIỆM VỤ CỦA BÊN THỨ BA; HOẶC (D ) BẤT KỲ LỖI NÀO ĐƯỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ LỖI ĐÁNH BẬT, LỖI MÔ TẢ VÀ LỖI TRONG VIỆC GHI CÓ HOẶC GHI NỢ TÍN DỤNG TỪ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN. CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN CHỈNH SỬA MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO BẤT KỲ LỖI NÀO. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO CÁC BÊN ĐƯỢC THUÊ PHÍ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ SỰ CHẬM TRỄ HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN DO NHỮNG NGUYÊN NHÂN NGOÀI KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA VÀ HÀNH ĐỘNG CHIẾN TRANH, THIÊN TAI, KHỦNG BỐ HOẶC BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO HOẶC SỰ THIẾU CỦA BÊN THỨ BA.

KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, NGOẠI TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP CỤ THỂ CÁCH KHÁC TRONG CÁC QUY TẮC CỦA CHƯƠNG TRÌNH NÀY, MỌI ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH, BAO GỒM TRANG WEB VÀ PHẦN THƯỞNG, ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG ĐẢM BẢO KHÔNG BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, NHƯNG RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM , CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LINH HOẠT, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ HOẶC LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬY MỘT SỐ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG.

PHẦN NÀY SẼ CHẤM DỨT VIỆC GHI DANH THÀNH VIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH.

MOROCCANOIL CHƯƠNG TRÌNH GIAO HÀNG TỰ ĐỘNG

Điều khoản và Điều kiện

Phần sau phác thảo các điều khoản và điều kiện (“Các điều khoản”) Cho chương trình Giao hàng tự động của chúng tôi (“Tự động bổ sung”). Các Điều khoản này là giữa bạn và Moroccanoil Israel Ltd. và/hoặc các chi nhánh của nó (“Moroccanoil”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”), và chi phối các quyền và nghĩa vụ tương ứng của bạn cũng như của chúng tôi. Điều khoản cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Moroccanoil liên quan đến chương trình Giao hàng tự động. Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng moroccanoilTrang web .com cũng được quản lý bởi chúng tôi Các điều khoản và Điều kiện (chèn liên kết) và Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng, cũng như tất cả các điều khoản, điều kiện, giới hạn và yêu cầu hiện hành khác đối với moroccanoiltrang web .com, tất cả (như được cập nhật theo thời gian) được đưa vào các Điều khoản này. Bằng cách đặt hàng thông qua chương trình Giao hàng tự động của chúng tôi, bạn chấp nhận các điều khoản, điều kiện, giới hạn và yêu cầu này. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này.

Chương trình hoạt động:

Chương trình Giao hàng tự động bao gồm tất cả các lợi ích được nêu trên trang Câu hỏi thường gặp, là một phần của các Điều khoản này. Moroccanoil bảo lưu quyền thay đổi các lợi ích của Giao hàng tự động, bao gồm số tiền chiết khấu (nếu có), chiết khấu vận chuyển (nếu có) và tính đủ điều kiện được sử dụng để xác định số tiền chiết khấu, bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Tất cả các thay đổi sẽ áp dụng cho các đơn đặt hàng trong tương lai, bao gồm cả những người đăng ký Auto-delivery hiện tại.

Sản phẩm tự động giao hàng

Chương trình phân phối tự động có sẵn để chọn Moroccanoil sản phẩm được bán thông qua moroccanoiltrang web .com. Giao hàng tự động của chúng tôi chỉ dành cho khách hàng vận chuyển đến các địa chỉ ở lục địa Hoa Kỳ. Sự tham gia của bạn vào chương trình Auto-delivery là cá nhân của bạn và bạn không thể chỉ định hoặc chuyển nhượng sự tham gia của mình trong chương trình Auto-delivery hoặc bất kỳ lợi ích nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Các lợi ích của chương trình Giao hàng tự động và bất kỳ chương trình khuyến mãi Đặc biệt trong thời gian giới hạn Giao hàng tự động có hiệu lực chỉ áp dụng cho các sản phẩm đủ điều kiện hiển thị thông báo Giao hàng tự động và sau đó chỉ khi bạn chọn phương thức Giao hàng tự động. Giao hàng tự động là tốt trong khi nguồn hàng vẫn còn. Đặc biệt trong thời gian giới hạn, các chương trình khuyến mãi Giao hàng tự động chỉ áp dụng trong những ngày có hiệu lực.

Tất cả lợi nhuận theo chương trình Giao hàng tự động phải tuân theo Moroccanoil'S Chính sách hoàn lại tiền. Chương trình giao hàng tự động của chúng tôi không có hiệu lực nếu bị cấm.

Thanh toán, Gia hạn & Hủy bỏ

Tổng chi phí được tính vào phương thức thanh toán của bạn cho mỗi đơn đặt hàng Tự động chuyển phát sẽ là chi phí của mặt hàng vào ngày đơn đặt hàng được xử lý trừ đi chiết khấu Tự động chuyển phát (nếu có), cộng với bất kỳ khoản thuế bán hàng hiện hành nào.  Moroccanoil thẻ quà tặng có thể không được sử dụng để thanh toán cho các đơn đặt hàng Giao hàng tự động.

Phí cho mỗi lô hàng Giao hàng tự động sẽ được tính theo phương thức thanh toán được sử dụng để tạo tài khoản Giao hàng tự động của bạn hoặc theo hướng dẫn khác của bạn. Trong trường hợp bạn cần cập nhật thông tin thanh toán của tài khoản Giao hàng tự động, bạn sẽ cần phải hủy đơn hàng Giao hàng tự động và đặt một đơn hàng mới.

Nếu đơn đặt hàng Tự động của bạn tạm thời hết hàng, chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn về điều đó và sẽ giao đơn hàng cũng như tính phí phương thức thanh toán của bạn ngay khi có hàng trở lại. Nếu bạn muốn hủy đơn đặt hàng của mình trong thời gian này, vui lòng thực hiện theo các phương pháp hủy được liệt kê bên dưới.

Tự động gửi của bạn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi bạn hủy bỏ nó. Bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào thông qua trang Giao hàng tự động, có thể tìm thấy trang này bằng cách đăng nhập vào hồ sơ Tài khoản của bạn tại moroccanoil.com hoặc bằng cách gọi MoroccanoilDịch vụ Khách hàng của theo số (1-888-700-1817). Việc hủy bỏ có hiệu lực ngay lập tức trừ khi việc hủy bỏ đó được thực hiện ít hơn bốn mươi tám (48) giờ trước ngày vận chuyển sản phẩm, trong trường hợp đó, việc hủy bỏ sẽ được xử lý cho lô hàng tiếp theo. Nếu bạn hủy Tự động phân phối cho một mặt hàng và sau đó kích hoạt lại mặt hàng đó, bất kỳ chiết khấu nào áp dụng cho mặt hàng Tự động phân phối có thể không giống với chiết khấu có hiệu lực tại thời điểm hủy. Nếu phần trăm chiết khấu của Giao hàng tự động cho chương trình thay đổi hoặc bất kỳ lợi ích nào khác của Giao hàng tự động thay đổi, chiết khấu và/hoặc lợi ích mới sẽ được áp dụng cho các lô hàng tương lai của bạn đối với mặt hàng đó.

Bằng cách chọn tham gia chương trình Gửi tự động của chúng tôi và cung cấp thông tin thẻ tín dụng của bạn, bạn đồng ý với việc lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của mình bằng Moroccanoil. Tất cả thông tin thẻ tín dụng được mã hóa thích hợp, do đó đảm bảo rằng tất cả các đơn đặt hàng được đặt một cách an toàn và bảo mật. Như vậy, Moroccanoil không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào liên quan đến gian lận hoặc trộm cắp thẻ tín dụng.

Các thay đổi đối với các Điều khoản & Điều kiện này

Moroccanoil có thể tùy ý thay đổi các Điều khoản này (bao gồm tất cả các điều khoản, điều kiện, giới hạn và yêu cầu hiện hành đối với Moroccanoil.com), mà không cần thông báo cho bạn. Nếu bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thi hành, thì thay đổi đó có thể nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ thay đổi hoặc điều khoản và điều kiện còn lại nào. Việc bạn tiếp tục tham gia sau khi chúng tôi thay đổi các Điều khoản này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào, bạn phải hủy Giao hàng tự động của mình.

Giáo dục mọi lúc, mọi nơi

Truy cập các video giáo dục và truyền cảm hứng, cộng với việc tự học về lý thuyết màu sắc, ứng dụng sản phẩm, công nghệ độc quyền của chúng tôi, v.v. Hãy hỏi các chuyên gia về màu sắc của chúng tôi về mọi thứ liên quan đến màu tóc! Có sẵn cho thiết bị di động và máy tính bảng iOS và Android.

TÌM CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN

@moroccanoilvì